Alueellinen tietoimitus 2016-538180

Toimitusnumero
2016-538180
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Hämeenlinna

Kokous: Tiistaina 29.8.2017, kello 9.00

Kokouspaikka: Hauhotalo Oy, Kirkkotie 5, 14700 Hauho


Tämä Hämeenlinnan kaupungin entisen Hauhon kunnan alueella sijaitseva toimitusalue rajoittuu koillisessa Luopioistentiehen, kaakossa Mustilantiehen ja siitä edelleen vesistöjen kautta Sappeentiehen (liite aluerajauskartta).

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin ylläpito ja sen perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkityistä tieoikeuksista löytyy puutteita, maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla.

Kysymys ei ole uusista tiehankkeista tai tiejärjestelyistä vaan ainoastaan vanhan, olemassa olevan tilanteen selvittämisestä ja kiinteistörekisterin perusparantamisesta tältä osin.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestää rajauskartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuksi kiinteistöille tarpeelliset tiet.

Toimituksessa ei käsitellä tieoikeutta, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta. Ei myöskään sellaista tieoikeutta, joka kohdistuisi uuteen alueeseen eli aluetta jossa ei ennestään ole tietä tai kulkua. Toimituksessa ei myöskään määrätä tienpidon yksiköintiä.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat, tarpeettomat tieoikeudet lakkautetaan.

Liitteenä oleva toimituskartta tieoikeuksista on laadittu maanomistajien kuulemisen, kiinteistörekisterin, arkistotutkimusten, ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella.

Liitteenä olevasta käyttöoikeuslistauksesta käyvät ilmi toimitusalueella sijaitsevat tiet, jotka yksilöidään kartalle ja kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikköinä. Käyttöoikeusyksiköt ovat pääsääntöisesti muotoa: 000-vuosiluku-K12345. Luettelosta selviää sekä oikeutetut että rasitetut tilat, tieoikeuden leveys (mikäli tiedossa) ja pituus. Myös tieoikeuden osien lukumäärä löytyy listauksesta. Käyttöoikeuslistausta päivitetään tarpeen mukaan.

 

Kyselykirjeet lähetetty 4.10.2016.

Maastokatselmus 19.6-20.6.2017.

Toimituskokous pidetty 29.8.2017.

Toimitus on rekisteröity 5.10.2017.

Nämä sivut poistetaan 2.11.2017.

Rekisteröinnistä lähetetään asianosaisille ilmoitus, mikä ei asiaosaisten taholta aiheuta mitään toimenpiteitä.

 

Toimitusinsinööri :Jaana Lehti

P:+358 40 801 7349

SP:jaana.lehti@maanmittauslaitos.fi

 

Toimitusvalmistelija

SP:pirjo-iso-pietilä@maanmittauslaitos.fi