Laserkeilausaineisto

Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Jokaisella pisteellä on x, y ja z koordinaattitieto. Laserkeilausaineistoa kerätään mm. tarkan valtakunnallisen 2 m korkeusmallin valmistamista varten. Laserkeilausaineistoa on saatavilla toistaiseksi vain osasta Suomea. Laserkeilausaineiston voi hankkia alueeltaan rajatuissa osissa automaattisesti maanpintaluokiteltuna tai stereomalliavusteisesti maanpintaluokiteltuna versiona. Aineistolla ei ole päivityssuunnitelmaa.

Laserkeilausaineisto ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
0e55977c-00c9-4c46-9c87-dee6b27d2d5c
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/laserkeilausaineisto
Päivämäärä: 
2016-10-26T14:49:01
Käyttötarkoitus: 
Laserkeilausaineistoa käytetään mm. maastomallien muodostamiseen. Laserkeilausaineisto ja siitä tuotettavat mallit soveltuvat käytettäviksi erilaisissa reittien optimointi- ja tiedonkeruusovelluksissa sekä vesien valuntaa ja melua mallintavissa ja maanpinnan muotoja tutkivissa sovelluksissa. Laserkeilausaineistoja hyödynnetään myös korkeuskäyrien luomisessa, kaavoituksessa ja metsien inventoinneissa sekä muissa luonnonympäristön muutosta seuraavissa tutkimuksissa ja seurannoissa.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Pikselikoko: 
0,5pistettä/m2
Sijaintitiedon esitystapa: 
Vektori
Tietosisältö: 
Automaattisesti luokiteltu pistepilvi on käsitelty valtakunnallisen korkeusmallin perustaksi ja interaktiivisen korkeusmallityön lähtöaineistoksi soveltuvaksi. Muut datan käyttäjät voivat tehdä aineistolle omiin käyttötarkoituksiinsa soveltuvia suodatuksia ja luokitteluja. Pistetiheys on kattavasti vähintään 0.5 pistettä/m2, eli laserpisteiden etäisyys toisistaan on keskimäärin enintään n. 1.4 m. Pisteiden jakauma (keilaus-kuvio) ei välttämättä ole täysin tasainen, vaan se riippuu keilaintyypistä ja kunkin keilauslennon asetuksista.

Pisteluokat luokittelun prosessointijärjestyksessä:

Luokittelematon (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo1, Unclassified). Lähtötilanteessa kaikki laserpisteet ovat tässä luokassa, ja lopputilanteessa ne pisteet, joiden luokka ei luokitusprosessissa ole muuttunut.

Peittoalue (luokan arvo 13, Overlap, ei sisälly LAS 2.0 -formaattiin) vuoden 2010 keilauksista alkaen. Lentojonojen päällekkäisiltä alueilta vain yhden jonon pisteitä on mukana jatkoluokittelussa, muut pisteet on asetettu tähän luokkaan.

Matala kasvillisuus (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo 3, Low Vegetation). Low Vegetation on yleisluokka kaikille niille pisteille, jotka eivät vastaa laserpulssien ainoita tai viimeisiä paluukaikuja. Nämä pisteet vastaavat paluukaikuja, jotka ovat tulleet jostakin laserpulssin osittain läpi tai ohi päästäneestä kohteesta, käytännössä valtaosin kasvillisuudesta.

Matalat virhepisteet (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo 7, Low Point). Nämä pisteet johtuvat tyypillisesti esim. voimakkaasta häikäisystä kirkkaasta kohteesta tai laserpulssin monitieheijastuksesta. Myös korkealla ilmassa voi olla keilainhäiriöpisteitä tai pisteitä erilaisista paluukaikuja antaneista todel-lisista kohteista. Osa tällaisista matalista tai korkeista pisteistä on poistettu aineistosta. Ne, joita ei ole pois-tettu, ovat luokassa 1, 13 tai 3.

Maanpintapisteet (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo 2, Ground). Nämä pisteet edustavat alinta pintaa, joka ilmasta käsin on havaittavissa. Tulos riippuu luokittelualgoritmin parametreille valituista arvoista, ja se on aina kompromissi maanpintaan kuulumattomien ja siitä puuttumaan jäävien pisteiden määrän välillä.

Stereomalliavusteisesti tarkastettu maanpintaluokiteltu pistepilvi:

Tämä aineisto syntyy, kun automaattisesti luokiteltua aineistoa tarkistetaan ja jatkoluokitellaan interaktiivisesti ilmakuvastereomallien ja graafisen työympäristön avulla. Tässä työvaiheessa pisteitä ei tuhota aineistosta, vain luokka voi muuttua. Pistepilvi on korkeusmallin laskennan tarpeita vastaava, ja muut datan käyttäjät voivat tehdä aineistolle omiin käyttötarkoituksiinsa soveltuvia suodatuksia ja luokitteluja.

Pisteluokat:

Peittoalue (luokan arvo 13, Overlap, ei sisälly LAS 2.0 -formaattiin) vuoden 2010 keilauksista alkaen. Lentojonojen päällekkäisiltä alueilta vain yhden jonon pisteitä on mukana jatkoluokittelussa, muut pisteet on asetettu tähän luokkaan. Näiden pisteiden luokka ei muutu automaattisen maanpintaluokittelun jälkeisestä tilanteesta stereotyöskentelyvaiheessa.

Matala kasvillisuus (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo 3, Low Vegetation).
Low Vegetation on yleisluokka kaikille niille pisteille, jotka eivät vastaa laserpulssien ainoita tai viimeisiä paluukaikuja. Näiden pisteiden luokka ei muutu automaattisen maanpintaluokittelun jälkeisestä tilanteesta stereotyöskentelyvaiheessa.

Matalat virhepisteet (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo 7, Low Point). Näiden pisteiden luokka ei muutu automaattisen maanpintaluokittelun jälkeisestä tilanteesta Stereotyöskentelyvaiheessa.

Maanpintapisteet (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo 2, Ground) . Merkittäviä, havaittuja automaattisen maanpintaluokittelun virheitä, eli maanpintaan (alimpaan pintaan) kuulumattomia tai maanpinnasta puuttuvia kohteita on korjattu. Korjauksessa pisteen luokka muuttuu vastaavasti luokasta 2 (maanpinta) luokkaan 1 (luokittelematon) tai päinvastoin.

Vakavedet (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo 9, Water). Nämä ovat Maastotietokannan ranta-viivojen sisäpuolella olevia, tietyllä kohinatoleranssilla (tyypillisesti 20 cm) keilaushetken vedenpintaa edustavia pisteitä. Laajat vesialueet jakautuvat Maastotietokannassa ja Stereotyöskentelyvaiheessa osa-alueisiin karttalehtijakojen johdosta. Osa-alueiden välillä voi eriaikaisten keilausten johdosta olla eri vedenkorkeus. Myös yhden osa-alueen sisällä voi olla alueita, joilla on eriaikaisten keilausten johdosta eri vedenkorkeus. Yhdellä osa-alueella voi olla vain yksi edustava vedenkorkeus, jota kohinatoleranssin mukaisesti tarpeeksi lähellä olevat pisteet luokittuvat vakavesiluokkaan. Korkeusmallin maskauskorkeus on vakavesipisteiden korkeuksien keskiarvo kunkin osa-alueen rajojen sisäpuolisella alueella.

Virtavedet (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo 14, Stream). Nämä ovat pisteitä, jotka ovat Maastotietokannan virtavesirajojen sisällä, ja jotka ovat olleet automaattisen maanpintaluokittelun jälkeen olleet maanpintaluokassa. Pisteitä on rantaviivan sijainnin ja veden korkeuden vaihtelun johdosta usein myös varsinaisen vesipinnan alueen ulkopuolella, joten pisteluokan varsinainen informaatio on ”uoma-alue”. Alimpaan pintaan kulumattomia, eli korkeusmallin laskentaan kuulumattomia pisteitä voidaan Espa-työvaiheessa muuttaa tästä luokasta luokkaan 1 (luokittelematon).

Siltapisteet (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo 10, Bridge). Nämä ovat varsinaisen siltapinnan pisteitä kohteissa, joiden alla on merkittävä vapaa tila veden vapaata virtausta ajatellen. Ei koske ahtaita rumpuja eikä tunneleita. Nämä pisteet on luokiteltu manuaalisesti.

Luokittelematon (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo 1, Unclassified).
Ylläpitotiedot: 
Aineistolla ei ole päivityssuunnitelmaa. Maanmittauslaitos hankkii laserkeilausaineistoja yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa. Yhteistyön tuloksena on tehty niin kutsuttu "Suomi loppuun"-keilaussuunnitelma, joka kattaa keilaussuunnitelman vuosille 2014–2019. Tuotteen kattama alue laajenee jatkuvasti. Kartta laserkeilausalueista löytyy sivulta http://www.maanmittauslaitos.fi/ammattilaisille/maastotiedot/kaukokartoitus. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.