Peruskarttarasteri

Peruskarttarasteri on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se tuotetaan Maastotietokannasta ja sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Peruskarttarasterin sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain ja muita elementtejä noin 5-10 vuoden välein.

Peruskarttarasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan (karttalehtijako) tai tietosisällöltään rajatuissa osissa.

Peruskarttarasteri on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
c6e94f34-4925-4fa6-bac9-6b25f4e7cebf
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/peruskarttarasteri, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wmts
Päivämäärä: 
2016-08-09T09:27:05
Käyttötarkoitus: 
Peruskarttarasteri soveltuu käytettäväksi mm. maankäytön suunnittelun pohjakartaksi, retkeily- ja ulkoilukäyttöön mobiililaitteissa sekä erilaisissa luontoon liittyvissä Internet-palveluissa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1:8 000 -1:20 000. Yhdistämällä aineistoon vektorimuotoista nimistö- ja osoiteaineistoa, voidaan toteuttaa myös osoitteisiin perustuvia paikannus- ja reitinhakusovelluksia.
Näytekuva: 
peruskarttarasteri_painovari.png, peruskarttarasteri_painovari-180px_s.png
Maantieteellinen kattavuus: 
Koko Suomi
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:20000
Pikselikoko: 
1m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri
Tietosisältö: 
Tuoteversiot:

Painoväri, pehmennetty
Painoväriversion värit ovat samat kuin painetussa Peruskartassa. Kuvassa on käytetty pehmennystä.

Painoväri, ei pehmennystä
Painoväriversion värit ovat samat kuin painetussa Peruskartassa. Kuvassa ei ole käytetty pehmennystä.

Taustaväri korkeuskäyrillä, pehmennetty
Versio on tarkoitettu taustakartaksi erilaisiin esityksiin. Sen väritystä on vaalennettu siten, että kaikkialta muualta paitsi vesistä, pelloilta, korkeuskäyristä ja -luvuista, syvyyskäyristä ja -luvuista, syvyyspisteistä, hallintorajoista sekä luonnonsuojelu- ja erityisalueen rajoista on poistettu muut värit kuin musta (tai harmaa). Pellot on esitetty painoväriversiota vaaleammalla keltaisella ja suot viivarastereilla. Soista on lisäksi yhdistetty vaikeakulkuisista puuton ja metsäinen suo sekä helppokulkuisista puuton ja metsäinen suo. Kuvassa on käytetty pehmennystä.

Peruskarttarasterin teemarasterit

Maastotietokannan ja Peruskarttarasterin sisältämistä teemoista on koottu seitsemän Inspire-direktiivin edellyttämää teemakokonaisuutta, Teemarasteria. Hallinnolliset yksiköt -teemarasteri kuvataan Kuntajako-tuotteen yhteydessä. Näitä nykyisiä teemarastereita ei ole toteutettu Inspire-direktiivissä määritellyn kuvaustekniikan mukaisesti. Ne tuotetaan myöhemmin.

Teemarasterit tuotetaan vain png-formaatissa ja ne ovat saatavissa vain rajapintapalvelusta Karttakuvapalvelu (WMTS). Teemarasterit ovat taustoiltaan läpinäkyviä siten, että ne voidaan asettaa päällekkäin ja muodostaa näin haluttuja karttakokonaisuuksia.

Teemarastereiden lyhyt kuvaus

Teemarastereiden yksityiskohtainen sisältö on esitetty taulukossa ”Teemarastereiden kohteet”. Alla olevissa kuvauksissa osa kohteista on ”kohdeotsikoita”, jotka sisältävät useita erinimisiä kohteita.

Perukarttarasterin teemarastereiden kohdeluettelo:
http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/teemarastereiden_kohteet.xls

Peruskarttarasterin hydrografia
Hydrografia-teema sisältää mm. seuraavat kohteet: vakavesi, virtavesi, lähde ja vesikuoppa, koski, matalikko.

Peruskarttarasterin korkeus
Korkeus-teeman kohteita ovat mm. korkeuskäyrä, vedenpinnan korkeusluku, jyrkänne, luiska ja viettoviiva.

Peruskarttarasterin liikenneverkot
Liikenneverkot-teemassa kuvataan mm. lentokenttien kiitotiet, muut lentokenttäalueet, autotiet ja autoliikennealueet, rautatiet, lautat, lossit, laivaväylät ja venereitit.

Peruskarttarasterin maankäyttö
Maankäyttö-teema sisältää mm. seuraavat kohteet: maatalousmaa, puisto, metsämaan kasvillisuus ja muu avoin alue.

Peruskarttarasterin maanpeite
Maanpeite-teemassa kuvataan maan pintamateriaaleja ja niiden hyödyntämisalueita. Kohteita ovat esimerkiksi maa-aineksen ottoalue, kallioalue, hietikko, kivikko, erilaiset suot ja vesikivikko.

Peruskarttarasterin paikannimet
Paikannimet-teema sisältää Maanmittauslaitoksen paikannimistöstä Peruskarttarasteriin valitut nimet: maasto- ja asutusnimet sekä yksittäisten kohteiden nimet.

Peruskarttarasterin rakennukset
Rakennukset-teema sisältää suuren joukon rakennuksen käyttötarkoituksen ja kerroslukumäärä mukaan eri kohteiksi luokiteltuja rakennuksia, kuten teollinen rakennus 1-2 krs, asuinrakennus 3-n krs ja kirkollinen rakennus.

Peruskarttarasterin hallinnolliset yksiköt -teemarasteri kuvataan Kuntajako-tuotteen yhteydessä.
Esitystapaluettelo: 
Peruskarttarasterin esitystapaluettelo on osoitteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Karttamerkkien_selitys.pdf
Ylläpitotiedot: 
Jatkuva. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako-aineistosta. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin määräaikaisen ajantasaistusprosessin yhteydessä 5-10 vuoden välein.