Kuntajako

Kuntajako on Maanmittauslaitoksen kerran vuodessa tuottama, koko Suomen kuntajakoa kuvaava aineisto, josta tehdään vektori- ja rasterimuotoiset tuotteet.

Kuntajakoaineistoa tuotetaan mittakaavoihin 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 ja 1:4 500 000. Mittakaavan 1:10 000 aineistossa olevat tiedot on tuotettu kiinteistörekisteristä, eikä kuntien rajoja ole yleistetty. Muissa mittakaavoissa olevat kuntien rajat on yleistetty kuhunkin mittakaavaan sopiviksi. Lisäksi aineistossa on mukana tiedot maakuntajaon ja aluehallintovirastojaon tuottamiseksi vastaaviin mittakaavoihin.

Kuntajakoaineistosta on saatavissa sekä vektorimuotoisia että rasterimuotoisia tuotteita erillisinä tiedostoina. Vektorimuotoisissa kuntajakotuotteissa on kuntanumerot, kuntien nimet suomeksi ja ruotsiksi, kuntien rajat sekä alueet. Lisäksi vektorituotteessa on mukana vastaavat tiedot maakunnista ja aluehallintovirastoista. Rasterimuotoiset tuotteet sisältävät ainoastaan kuntien rajat.

Rasterimuotoinen kuntajako on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Käyttötarkoitus:
Kuntajako soveltuu käytettäväksi tausta-aineistona erilaisissa analyyseissä sekä karttatuotteiden raaka-aineena.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Mittakaava
10000
100000
250000
1000000
4500000
Esitystapa
Vector
Ylläpitotiedot
Uudet Kuntajako-tuotteet tehdään kalenterivuoden alussa kuntajakoaineiston päivittämisen jälkeen.
Historiatiedot
Kuntajako on koko Suomen kattava, kuntajakoa kuvaava Maanmittauslaitoksen tuottama aineisto. Kuntajakoaineistosta on tehty yleistämätön Kuntajako 1:10 000 -tuote. Kiinteistörekisterin kiinteistörajoista tehdystä yleistämättömästä kuntajakoaineistosta on tehty yleistetty kuntajako 1:100 000 -aineisto, josta on yleistetty kuntajako 1:250 000 -aineisto. Kuntajakoaineisto 1:1 000 000 on yleistetty kuntajako 1:250 000 -aineistosta ja kuntajako 1: 4 500 000 -aineisto on yleistetty kuntajako 1:1 000 000 -aineistosta. Näistä aineistoista tuotteet on tehty INSPIRE:n hallinnolliset yksiköt -skeeman mukaiseen muotoon.

Kuntarajojen lähtöaineistona ovat kiinteistörekisterin kiinteistörajat, joita pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Kuntarajoissa tapahtuneet muutokset siirretään kuntajakoaineistoon vuosittain kunkin vuoden alussa.

Kuntajakotuotteissa on kuntien enklaavit mukana, mikäli ne ovat sopivia tuotteen suositeltavassa käyttömittakaavassa. Tuotteiden kuntajakoalueissa on tieto siitä, onko alue pääalue vai enklaavi. Kyseisen tiedon perusteella enklaavit ovat poistettavissa.

Kuntajakoaineisto ei sisällä rantaviivoja vaan ne on hankittava erikseen jostain muusta vastaavan mittakaavaluokan aineistosta.
Sääntöjenmukaisuus:
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08
Aineisto on tietotuotemäärittelyn mukainen.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta . Kuntajakoaineistoa tuotetaan mittakaavoihin 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 ja 1:4 500 000. Kuntajakoaineistoa voi hankkia vektori- ja rasterimuotoisina tuotteina erillisinä tiedostoina. Kuntajakorasteria on saatavilla myös Karttakuvapalvelusta (WMTS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wmts.
Rajoitukset
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Kuntajakoaineistoon. Tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
Koordinaattijärjestelmä
ETRS-TM35FIN
Jakeluformaatti
XML/GML
PNG
shape
MIF

Kuntajako

Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT:
VUOSIVERSIOT
Koko Suomi
- Kuntajako 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 tai 1:4 500 00085,00105,40
- Kuntajakorasteri 1:10 000, 1:100 000 tai 1:250 00085,00105,40
- Kuntajakorasteri 1:1 000 000 tai 1:4 500 00055,0068,20
Ei ole asetusperusteinen