Maanmittauslaitoksen ortokuva

Maanmittauslaitoksen ortokuvat ovat koko maan kattava ilmakuva-aineisto. Ortokuva vastaa geometrialtaan karttaa. Maastoresoluutio on 0,5 m. Jonkin verran syntyy myös 0,25 m ortokuva-aineistoa laserkeilausten yhteydessä. Ortokuvia päivitetään 3-10 vuoden välein. Tuote on rasteriaineistoa.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.

Ortokuva-aineistoa on saatavissa myös palvelurajapinnalta.
Käyttötarkoitus:
Ortokuvia käytetään kartoituksessa, ympäristön suunnittelussa ja seurannassa. Värikuva tai mustavalkoinen ortokuva sopii suunnitteluun tai tausta-aineistoksi erilaisille karttaesityksille. Väri-infra ortokuva sopii parhaiten esimerkiksi metsäinventointiin. Tuote sopii tulostettavaksi mittakaavavälillä 1:5 000 - 1:20 000.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Pikselikoko
<gco:Distance uom=""/>
50 cm
Esitystapa
Raster
Esitystapaluettelo

Tietosisältö

Ylläpitotiedot
Ylläpidon tiheys: 3-10 vuotta. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Rajapintapalveluissa ja katselupalveluissa on 0,5 m tuoteversiosta saatavissa ajantasaisin aineisto. Tuoteversiolla 0,25 m ei ole ylläpitosuunnitelmaa. Tuotetta syntyy vain satunnaisilta alueilta laserkeilauksen yhteydessä. Kattavuusindeksit (kartat) osoitteessa http://www.maanmittauslaitos.fi/ammattilaisille/maastotiedot/kaukokartoitus.
Historiatiedot
Ortokuva-aineisto on ainoa koko maan kattava ilmakuva-aineisto Suomessa.

Sijaintitarkkuuksista:

Sijaintitarkkuus riippuu kameran rakenteesta, kuvauskorkeudesta ja ortokuvan laskennassa käytetystä korkeusmallista. Korkeusmalli vaikuttaa eniten ortokuvan geometriseen tarkkuuteen. Erilaisista korkeusmalleista johtuen (Korkeusmallit 25 m, 10 m tai 2 m) ortokuvan sijaintitarkkuus on 0,5 m-2 m.

Ortokuvien ajantasaisuus on 3-10 vuotta.
Sääntöjenmukaisuus:
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta.
2010-12-08
Tietotuotemäärittelyä ei ole vielä julkaistu.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Jälleenmyyjät http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/digitaaliset-tuotteet/hankinta-0
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta. Ortokuva-aineiston voi hankkia noin 99 % koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu karttalehtijaon perusteella (3 x 3 km, 5 x 5 km tai 6 x 6 km). Ortokuvia on saatavilla vuodesta 1995. Vuodesta 2009 alkaen ortokuvia on saatavilla väri- ja väri-infra muodossa. Vuodesta 2014 alkaen on saatavilla 0,25 m ortokuvia rajoitetuilta alueilta. Vuoteen 2007 asti koordinaattijärjestelmä on KKJ (kartastokoordinaattijärjestelmän kaistat). Vuodesta 2008 ja sitä uudemmista kuvauksista koordinaattijärjestelmä on ETRS89/TM35FIN. Ajantasaisuus ja kattavuusindeksi (kartta) http://www.maanmittauslaitos.fi/ammattilaisille/maastotiedot/kaukokartoitus (indeksiä päivitetään sitä mukaan kun ortokuvia valmistuu). Tuoteversio 0,5 m on saatavissa Karttakuvapalvelusta (WMS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms ja Karttakuvapalvelusta (WMTS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wmts.
Rajoitukset
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet ortokuviin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla. Puolustusvoimien määrittämät alueet saattavat rajoittaa 0,25 m ortokuvien saatavuutta joillakin alueilla.
Koordinaattijärjestelmä
ETRS-TM35FIN
Jakeluformaatti
Tiff (tfw)
JPEG 2000
Lisätiedot
Ortokuvien metatiedot toimitetaan pyydettäessä.

Maanmittauslaitoksen ortokuva

Arvonlisäveroton hinta euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT:
Ensimmäinen kuva (maks. 6 km x 6 km)85,00105,40
Seuraavat kuvat15,0018,60
Koko Suomi / kaikki kuvat3 000,003 720,00
Kaikki yhden vuoden uudet kuvat1 500,001 860,00
Ei ole asetusperusteinen