Lisätietoa rajankäyntitoimituksesta

Rajankäynti on kiinteistönmääritystoimitus, jossa selvitetään kiinteistön rajojen sijainti maastossa.

Milloin rajankäyntiä tarvitaan?

Rajankäynti on tarpeen, kun rajamerkit ovat kadonneet tai rajan paikka on muuten epäselvä. Rajankäynnissä selvitetään rajan paikka lainvoimaisesti, rakennetaan tarvittavat rajamerkit maastoon kadonneiden tilalle ja avataan rajalinja. Ks. esite rajoista ja rajamerkeistä.

Rajankäyntiä haetaan Maanmittauslaitoksesta

Toimitusta haetaan kirjallisesti; sitä voi hakea erillisellä hakemuslomakkeella tai myös sähköpostiviestillä. Hakemuslomake täyttämistä ja tulostamista varten (Suomi.fi -portaalissa). Postia Maanmittauslaitokseen, yhteystietomme löytyvät täältä.

Toimitus tulee vireille, kun hakija toimittaa hakemuksen Maanmittauslaitokseen. Maanmittauslaitos lähettää hakijalle ilmoituksen vireilletulosta, ilmoitus sisältää muun muassa toimitusinsinöörin yhteystiedot

Mitä rajankäyntitoimituksessa tapahtuu?

Toimitusinsinööri tekee rajankäynnin yksin tai yhdessä kahden uskotun miehen kanssa. Uskottuja miehiä käytetään, jos toimitusinsinööri katsoo sen tarpeelliseksi tai joku asianosainen sitä vaatii.

Toimitus käynnistyy kokouksella, johon kutsutaan kaikki rajanaapurit. Kokousta on edeltänyt arkistotutkimus, jossa on selvitetty muun muassa milloin raja on viimeksi lainvoimaisesti käyty ja millaiset rajamerkit on silloin rakennettu.

Toimituskokoukseen liittyy aina käynti maastossa. Rajan paikan määrittämisessä käytetään apuna maastosta löytyviä rajamerkkejä, vanhoja toimituskarttoja ja asianosaisten esittämiä näyttöjä rajan paikasta. Selvitysten perusteella määrätään rajan paikka, rakennetaan tarvittavat rajamerkit ja avataan rajalinjat.

Kustannusten jako ja toimituksen päättäminen

Kokouksessa käsitellään myös toimituskustannusten jako asianosaisten kesken. Kiinteistötoimitusmaksu määräytyy maa- ja metsätalousministeriön maksuja koskevan asetuksen mukaisena. Hinnastosta löytyy tarkemmat tiedot.

Toimitukseen ja siinä tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla. Valitusaika on 30 päivää toimituksen lopettamisesta.  Toimitusinsinööri selvittää muutoksenhakumenettelyn.

Toimituksen lopettamisen jälkeen

Toimituksen laillistumisen jälkeen toimitusinsinööri rekisteröi rajankäyntitoimituksen kiinteistörekisteriin. Hän lähettää toimituksessa kohteena olleiden kiinteistöjen omistajille kopiot toimitusasiakirjoista ja arkistoi asiakirjat pysyvästi sähköiseen arkistoon.

Maanmittauslaitos perii toimituksesta toimitusmaksun.

Maanmittauslaitoksesta saa asiantuntevaa apua myös muissa kiinteistöihin liittyvissä asioissa. Toimitusinsinöörit ovat myös julkisia kaupanvahvistajia. Maanmittauslaitoksesta voi hankkia erilaisia kiinteistöön tai määräalaan liittyviä todistuksia, kuten kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia ja rasitustodistuksia sekä karttoja.