Lantmäteriarkiven

Lantmäteriarkivet ger information om bl.a. fastigheternas tillkomsthistoria, råmärken, vägrätter och andelar i samfällda mark- och vattenområden. Merparten av arkivet har mikrofilmats och det material som skapats efter år 2004 har lagrats i ett elektroniskt arkiv.

Lantmäteriarkiven innehåller handlingar och kartor rörande lantmäteriförrättningar ända sedan 1700-talet. Originalkartorna och -handlingarna förvarades tidigare på lantmäteribyråerna i olika delar av Finland, men under år 2005 samlades materialet i Lantmäteriverkets arkiv, som inrättades i Jyväskylä. Arkivet innehåller över 8 hyllkilometer med lantmäterihandlingar och över 500 000 separata kartor.

Materialet kan utforskas på varje lantmäteribyrå

Man behöver inte resa till Jyväskylä för att studera lantmäteriarkiven utan materialet kan utforskas på varje lantmäteribyrå. Mikrofilmer med material som hör till det egna området finns hos kundtjänsten på respektive lantmäteribyrå. Om materialet inte har mikrofilmats eller håller dålig kvalitet kan en avskrift av handlingen eller kartan beställas som papperskopia eller i elektronisk form. På lantmäteribyråerna kan man även utforska materialet i det elektroniska arkivet som växer fortlöpande.