Lagfart – inskrivning av äganderätt till en fastighet

Med lagfart avses inskrivning av äganderätt till en fastighet, till ett outbrutet område av en fastighet eller till en kvotdel i lagfarts- och inteckningsregistret.

Om en fastighet eller något annat av de föremål som nämnts ovan byter ägare, dvs. om fast egendom överförs från en ägare till en annan, ska lagfart sökas på förvärvet. Exempel på förvärv är köp, byte, gåva, avvittring, arv och testamente.

Var och en är skyldig att söka lagfart på den fastighet, det outbrutna område eller den kvotdel man har fått. Skyldigheten att söka lagfart gäller både privatpersoner och samfund.

I samband med hndläggningen av lagfartsärendet kontrolleras förvärvets giltighet, dvs. att förutsättningarna för förvärvet uppfylls.

Lagfartens betydelse

Det lönar sig att söka lagfart så snart som möjligt efter att köpebrevet har undertecknats eftersom köparen antecknas som fastighetens ägare i lagfarts- och inskrivningsregistret först efter att lagfarten har beviljats.

Lagfart ska sökas i regel inom sex månader efter att den handling som ligger till grund för förvärvet, till exempel köpebrevet, har undertecknats.

Till exempel styckning av ett oubrutet område kan påbörjas först efter att lagfart har beviljats. Lagfart är även förutsättningen för att fastigheten kan användas som en säkerhet för skuld.

Lagfart- och inskrivningsregistrets offentliga tillförlitlighet förutsätter att registret innehåller noggranna och tidsenliga uppgifter om vem som äger fastigheten. Därför har köparens skyldighet att söka lagfart på sitt äganderättsförvärv stiftats i lagen.

Även olika myndigheter, till exempel befolkningsregistret, får ett meddelande om beviljande av lagfart.

Så här söker du lagfart

Varför måste man söka lagfart?

Lagfart har betydande rättsverkan för förvärvaren. Av dessa kan nämnas till exempel ett sådant fall där fastigheten har överlåtits två gånger. Den som senare köpt fastigheten kan ha fastigheten i sin besittning om den som först köpt den inte har sökt lagfart och om den senare köparen inte har vetat om den tidigare överlåtelsen.