Var hittar jag ett köpvittne?

Köpvittnen handlar på tjänstens vägnar eller enligt förordnande. Köpvittnen på tjänstens vägnar är bland andra de tjänstemän på Lantmäteriverket som kan fungera som förrättningsingenjörer.

Sök köpvittnen inom ditt område

I köpvittnesregistret ingår uppgifter om alla köpvittnen i Finland.

Sök köpvittnen inom ditt område

För granskning av uppgifterna behövs ingen inloggning. Du kan söka gällande förordnanden till köpvittne med ett eller flera sökvillkor.

Registret upprätthålls av: kaupanvahvistaja[at]maanmittauslaitos.fi

Information om vilka personer som fungerar som köpvittnen tillhandahålls av Lantmäteriverket samt av städernas och kommunernas webbplatser.

Köpvittnen är

  • cheferna för magistraterna, häradsskrivare, notarius publicus, polischefer, biträdande polischefer, länsmän, ledande häradsfogdar, häradsfogdar, landskapsfogden samt närings-, trafik- och miljöcentralernas lantmäteriingenjörer och de tjänstemän på Lantmäteriverket och i kommunerna som kan fungera som förrättningsingenjörer
  • de tjänstemän vid en magistrat, ett häradsämbete som chefen för ämbetsverket har utsett till köpvittnen
  • de personer som Lantmäteriverket på ansökan har utsett till köpvittnen
  • utomlands de tjänstemän och arbetstagare som betjänar vid beskickningarna och som avses i 33 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999).