Mera information om särskilda rättigheter

Inskrivningen av särskilda rättigheter är frivillig. I vissa fall är innehavaren av arrenderätt och annan tidsbestämd nyttjanderätt till annans mark dock skyldig att ansöka om inskrivning av sin rättighet.

Det lönar sig dock att inskriva en särskild rättighet i samtliga fall för att säkerställa den. När en rättighet skrivs in i registret syns detta på gravationsbeviset.

Mera information om särskilda rättigheter och avtal om delning av besittningen får du i våra broschyrer.

Allmänt inskrivna särskilda rättigheter är

 • arrenderätt
 • nyttjanderätt
 • sytning
 • avtal om delning av besittningen.

Mer sällsynta särskilda rättigheter är

 • skogsavverkningsrätt
 • olika lösgörninsgrätter, såsom grustäktsrätt
 • vissa inskrivningar som i anslutning till näringsverksamhet gäller en byggnad eller en anordning
 • beståndsdels- och tillbehörsinskrivningar.

Särskilda rättigheter kan inte inskrivas, om

 • rättigheten har gjorts permanent
 • rättigheten har gjorts till förmån för någon fastighet eller
 • den är baserad på ett myndighetsbeslut, exempelvis en fastighetsförrättning.

Då är det ofta fråga om en servitutsrätt, som kan stiftas vid en fastighetsförrättning i första hand genom avtal mellan sakägarna. En fastighets servitut framgår av fastighetsregisterutdraget.