Mera information om ansökan av lagfart

Det lönar sig att söka lagfart så snart som möjligt efter att åtkomsthandlingen har undertecknats. Exempel på förvärv är köp, arvsskifte, avvittring, testamente, skiftesavtal, byte och gåva.

Lagfarten har betydande rättsverkningar:

  • Fastighetens nya ägare antecknas i det offentliga lagfarts- och inteckningsregistret, varvid uppgifterna om fastighetens ägare framgår av lagfartsbeviset.
  • Lagfart är förutsättningen för att fastigheten kan användas som en säkerhet för skuld.
  • Styckning av ett outbrutet område kan påbörjas först efter att lagfart har beviljats.

Lagfart ska sökas inom sex månader, även om köpeskillingen betalas eller äganderätten överförs vid ett senare tillfälle på grund av s.k. upplösande eller uppskjutande villkor i åtkomsthandlingen.

Ifall ansökan om lagfart fördröjs leder det till en förhöjning av överlåtelseskatten.

Bilagor till ansökan om lagfart

De handlingar som ska bifogas en ansökan om lagfart varierar från fall till fall. Originalhandlingarna återsänds till den sökande.

Med tanke på lagfart ska följande handlingar lämnas in:

  • Ansökan om lagfart
  • Åtkomsthandlingen i original samt därtill hörande fullmakter och kartor då det inte är fråga om köp, gåva eller byte som bestyrkts av ett köpvittne. Om åtkomsthandlingen är en överlåtelsehandling som bestyrkts av köpvittnet 20.6.2014 eller senare, behöver den inte fogas till ansökan.
  • Kvitto på betalning av köpesumman, då det är en förutsättning för äganderättens övergång.
  • Kvitto på betalning av överlåtelseskatten. Om förvärvaren är befriad från att betala överlåtelseskatt (t.ex. köpare av första bostad), måste en utredning över detta uppvisas.
  • Kopia av bouppteckningen och släktutredningen för den avlidne vid förvärv genom arv.

Behovet av andra handlingar beror på åtkomstgrunden, dess parter och objektet. Exempel på handlingar som behövs finns i anvisningarna för hur lagfart ska sökas.

För handläggning av lagfart uttas en avgift separat för varje ansökan och varje fastighet.

Vi önskar att handlingarna lämnas in utan häftklammer.

Läs även frågor och svar som berör lagfart.