När en fastighets ägarförhållanden ändras

Köp är den vanligaste orsaken för en fastighet eller en arrenderätt att byta ägare, men detta kan även ske av andra orsaker.

En anhörigs bortgång – bouppteckning

Bouppteckningen måste förrättas inom tre månader efter ett dödsfall (mera information finns på webbplatsen vero.fi). Lantmäteriverket hjälper till i utredningen av de fastigheter som den avlidna personen äger och av fastighetsinteckningar. De lagfartsbevis, gravationsbevis eller intyg om arrenderätt som Lantmäteriverket tillhandahåller är till hjälp i utredningen. Lantmäteriverkets register innehåller inga uppgifter om eventuella innehav av bostadsaktier.

Efter bouppteckningen är det skäl att ansöka om förtydligande lagfart i dödsboets namn. En förtydligande lagfart underlättar försäljningen av en fastighet eftersom delägarna i dödsboet anges på lagfartsbeviset. Det är alltså inte nödvändigt att ge bouppteckningsinstrumentet inklusive bilagor till fastighetens köpare.

Pantbrev som berör fastigheter förvaras inte vid Lantmäteriverket. Pantbreven är oftast i bankens förvar eller hos pantbrevsinnehavaren. Om ett pantbrev har försvunnit ska det dödas hos tingsrätten.

Testamente

Innehavet av en fastighet eller en arrenderätt överförs ofta genom testamente. På basis av testamente kan man ansöka om lagfart eller överföring av arrenderätt. För inskrivningen behövs bland annat bouppteckningsinstrumentet inklusive bilagor, det ursprungliga testamentet och en utredning om att testamentet vunnit laga kraft. Intyg om laga kraft tillhandahålls hos tingsrätten.

Arvskifte

Vid arvskifte fördelas den avlidnes eventuella fastighetsinnehav mellan bodelägarna och eventuella testamentstagare. Efter detta måste man ansöka om lagfart för inskrivning av den ärvda fastighetsegendomen i arvtagarens eget namn. För inskrivningen behövs bland annat bouppteckningsinstrumentet inklusive bilagor, ett eventuellt testamente inklusive bilagor och avtalet om arvskifte i original.

Vid partiellt arvskifte förblir den oskiftade fastighetsegendomen i dödsboets besittning, varvid det är skäl att ansöka om förtydligande lagfart på den.

Avvittring eller åtskiljande av egendom

Om du får en andel i en fastighet genom avvittring vid skilsmässa eller åtskiljande av egendom när ett samboförhållande upphör ska du söka lagfart på denna andel. För lagfartsansökan behövs avvittringsdokumentet eller avtalet om åtskiljande av egendom i original, en utredning om grunden för avvittring, dvs. ett meddelande från tingsrätten om att ett äktenskapsskillnadsärende blivit anhängigt samt ett kvitto på betalning av eventuell utjämning inklusive skatt.

Gåva

Gåvomottagaren ska ansöka om lagfart inom sex månader efter att gåvobrevet undertecknats. Skatteförvaltningen ger mera information om gåvoskatten.