Fastighetsuppgifter

En fastighet är en självständig enhet för jordägande, som finns införd i fastighetsregistret. Med detta avses till exempel lägenheter eller tomter.

En fastighet omfattar det område som hör till den, andelar i samfällda områden och de servitutsrätter som hör till fastigheten. Oftast hör också de byggnader som finns på fastigheten till denna.

Våra register som innehåller information om fastigheter är offentliga. Uppgifter om en fastighet hittas i våra register med hjälp av fastighetsbeteckningen. Du får registeruppgifterna genom att beställa ett avgiftsbelagt utdrag.

Vilket utdrag behöver jag?

Du kan beställa olika utdrag och bevis för olika situationer av oss. För att beställa utdrag ska du ta reda på fastighetsbeteckningen.

  • Uppgifter om fastighetens ägare framgår av ett lagfartsbevis.
  • Av ett intyg över arrenderätt framgår fastighetens arrendetagare. För att beställa ett intyg behöver du anläggningsbeteckningen, som anges på den arrendefaktura som arrendegivaren har skickat.
  • För att få lägesuppgifter om en fastighet ska du beställa ett kartutdrag ur fastighetsregistret.
  • Belastningar på en fastighet framgår av ett gravationsbevis.
  • I ett fastighetsregisterutdrag finns information om fastighetens areal samt eventuella servitut och rätter.
  • Av ett utdrag ur registret över enskilda vägar framgår väglagets namn, beteckning och kontaktpersonens uppgifter (om angivna) samt en förteckning över de fastigheter på vilkas område vägen går.
  • Av köpeskillingsregistret över fastigheter framgår priserna på genomförda fastighetsköp.

Beställ utdrag

Beställ utdrag genom att fylla i webblanketten.

Utdrag och bevis säljs av Lantmäteriverket, kommunerna och magistraterna. Via Lantmäteriverkets kundservice kan uppgifterna om önskad fastighet kontrolleras avgiftsfritt.

Frågor och svar

Ta del av frågor och svar om utdrag och bevis.