Fastighetsuppgifter

En fastighet är en självständig enhet för jordägande, som finns införd i fastighetsregistret. Med detta avses till exempel lägenheter eller tomter.

En fastighet omfattar det område som hör till den, andelar i samfällda områden och de servitutsrätter som hör till fastigheten. Oftast hör också de byggnader som finns på fastigheten till denna.

Våra register som innehåller information om fastigheter är offentliga. Uppgifter om en fastighet hittas i våra register med hjälp av fastighetsbeteckningen. Du får registeruppgifterna genom att beställa ett avgiftsbelagt utdrag.

Vilket utdrag behöver jag?

Du kan beställa olika utdrag och bevis för olika situationer av oss. För att beställa utdrag ska du ta reda på fastighetsbeteckningen.

  • Uppgifter om fastighetens ägare framgår av ett lagfartsbevis.
  • Av ett intyg över arrenderätt framgår fastighetens arrendetagare. För att beställa ett intyg behöver du anläggningsbeteckningen, som anges på den arrendefaktura som arrendegivaren har skickat.
  • Belastningar på en fastighet framgår av ett gravationsbevis.
  • För att få lägesuppgifter om en fastighet ska du beställa ett kartutdrag ur fastighetsregistret.
  • I ett fastighetsregisterutdrag finns information om fastighetens areal samt eventuella servitut och rätter.
  • Ett utdrag ur registret över nyttjanderätt berättar om vägrätter och andra servitut. Av detta framgår t.ex. enskilda vägens väglagets namn, beteckning och kontaktpersonens uppgifter (om angivna) samt en förteckning över de fastigheter på vilkas område vägen går.
  • Av köpeskillingsregistret över fastigheter framgår priserna på genomförda fastighetsköp.

Beställ utdrag

Beställ utdrag genom att fylla i webblanketten.

Utdrag och bevis säljs av Lantmäteriverket, kommunerna och magistraterna. Via Lantmäteriverkets kundservice kan uppgifterna om önskad fastighet kontrolleras avgiftsfritt.

Fastighetsuppgifter på kartan

  • Fastighetsregisterkartan anger fastighetens läge. Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar finns även på Kartplatsen eller i Paikkatietoikkuna.
  • Förrättningskartan upprättas i samband med fastighetsbildning eller en förrättning som senare utförs på fastigheten. Med stöd av förrättningskartan kan man senare avgöra var fastighetsgränserna och fastighetens rättigheter finns.

Fastighetens areal

Fastighetens areal framgår av fastighetsregisterutdraget. Du kan emellertid bestämma en ungefärlig areal i geodataportalen Paikkatietoikkuna genom att välja 'Mät ett område på kartan'.

Fastighetsrår

Fastighetsrårna märks ut i terrängen med råmärken när en fastighet bildas. Råmärkena utvisar fastighetens rålinjer. Råen kan även följa terrängformationer, exempelvis en strand, ett utfallsdike eller en väg.

Råens sträckning i detalj kommer fram i terrängen eller på förrättningskartan.

Uppgifter om planläggning från kommunen

Kommunen tillhandahåller en del av de viktiga fastighetsuppgifterna. Om du söker information om exempelvis planläggningsärenden som berör en fastighet, lönar det sig att först kontakta Lantmäteriverkets kundservice. Med hjälp av Lantmäteriverkets uppgifter kan du fråga vidare hos kommunen. 

Frågor och svar

Ta del av frågor och svar om fastighetuppgifter.