Uppgifter om fastigheter

Fastighetsbeteckningen är en kod som ger tillgång till uppgifter om en fastighet i våra register. Adressen är också till hjälp vid lokalisering av en fastighet.

I fastighetsregistret finns uppgifter om fastigheter, såsom lägenheter och tomter. Fastighetsregisteruppgifter behövs exempelvis i samband med fastighetsköp, då man ansöker om bygglov eller reder ut egna eller andras rätter till genomfart. Uppgifterna behövs även i olika byggprojekt, exempelvis vid planering och byggande av vägar och kraftledningar.  

Fastighetsregistret är offentligt och var och en har rätt att för genomläsning få tillgång till dess uppgifter. Den som vill ha en utskrift av de fastighetsregisteruppgifter, som anknyter till en fastighet, kan köpa ett fastighetsregisterutdrag. Lantmäteriverket, kommuner och magistrater säljer sådana utdrag.

Fastighetsuppgifter på kartan

  • Fastighetsregisterkartan anger fastighetens läge. Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar finns även på Kartplatsen eller i Paikkatietoikkuna. Lantmäteriverket, kommuner och magistrater säljer officiella fastighetsregisterkartor.
  • Förrättningskartan upprättas i samband med fastighetsbildning eller en förrättning som senare utförs på fastigheten. Med stöd av förrättningskartan kan man senare avgöra var fastighetsgränserna och fastighetens rättigheter finns.

Fastighetsrår

Fastighetsrårna märks ut i terrängen med råmärken när en fastighet bildas. Råmärkena utvisar fastighetens rålinjer. Råen kan även följa terrängformationer, exempelvis en strand, ett utfallsdike eller en väg.

Råens sträckning i detalj kommer fram i terrängen eller på förrättningskartan.

Färdselrätter

Landsvägar och gator är avsedda för allmän trafik.  Staten ansvarar för byggande och underhåll av sådana vägar. Alla får fritt färdas på landsvägar och gator. För att bygga en anslutning till en landsväg krävs ett anslutningstillstånd.

Enskilda vägar är vägar på privatägd mark till vilka andra fastigheter har beviljats vägrätt.

Ägovägar är vägar som löper i terrängen och som endast får användas av markägaren, inte av andra fastighetsägare.

Alla har rätt att röra sig i terrängen med stöd av allemansrätten, förutsatt att det inte orsakar olägenhet eller störning. Den som ordnar evenemang för stora folkmassor, exempelvis jakter eller skid- eller orienteringstävlingar, måste få markägarens tillstånd för evenemanget samt meddela polisen om det. Vår kundservice tillhandahåller information om fastighetsägare.

Uppgifter om fastighetens ägare

Lantmäteriverkets serviceställen tillhandahåller uppgifter om fastigheters ägare. Vid servicestället kan du skriva anteckningar om högst tio fastigheter utan avgift. Per telefon meddelar vi uppgiften om en fastighets ägare om du anger fastighetsbeteckningen.

Den som vill ha uppgifter över flera än tio fastigheter kan även köpa fastighetens ägaruppgifter i form av en fil eller en utskrift. För att få tillgång till uppgifter som förutsätter en mera omfattande filutredning krävs ett användningsändamål som har godkänts i lag. Ägaruppgifterna för flera än tio fastigheter utgör ett personregister i enlighet med personuppgiftslagen, varvid kunden måste fylla i en blankett om överlåtelse av ägaruppgifter. Priserna för fastigheters ägar- och adressuppgifter finns på vår prislista.

Uppgiften om en fastighets ägare kan även fås genom att köpa ett lagfartsbevis. Beviset anger vem som äger fastigheten och dessutom uppgifter om den senaste lagfarten som beviljats på fastigheten, på en del av fastigheten eller på ett outbrutet område som ingår i fastigheten samt en eventuellt anhängig ansökan om lagfart. Av beviset framgår även sådana överlåtelser på vilka den nya ägaren ännu inte har sökt lagfart.

gravationsbeviset syns inteckningar som hänför sig till fastigheten och särskilda rättigheter så som arranderätt, avtal om delning av besittningen och pensionsrätt samt eventuella registeranteckningar om beslut eller avtal som begränsar förfoganderätten över fastigheten, exempelvis försäljnings- och skingringsförbud.

Fastigheternas köpeskillingsuppgifter

Lantmäteriverkets avgiftsfritt tillgängliga köpeskillingsstatistik över fastigheter finns på vår webbplats under rubriken Publikationer. Se Köpeskillingsstatistik över fastigheter

Den som tycker att statistiken på regional nivå (delvis även kommunvis) inte räcker till kan hos Lantmäteriverkets kundservice köpa utdrag ur köpeskillingsregistret som omfattar slutförda fastighetsköp. Utdraget ur köpeskillingsregistret omfattar uppgifter om bland annat köpobjektets areal, användningsändamål, byggnads- och planläggningssituation, läge och köpeskilling. Se vidstående länk för mera uppgifter om köpeskillingsregistret över fastigheter.

Uppgifter om planläggning från kommunen

Kommunen tillhandahåller en del av de viktiga fastighetsuppgifterna. Om du söker information om exempelvis planläggningsärenden som berör en fastighet, lönar det sig att först kontakta Lantmäteriverkets kundservice. Med hjälp av Lantmäteriverkets uppgifter kan du fråga vidare hos kommunen. 

Sökord: