Lantmäteriförrättningar

Lantmäteriverket utför olika lantmäteriförrättningar. Du hittar information om de vanligaste lantmäteriförrättningarna i detta avsnitt och i våra broschyrer.

Mer information finns också på sidorna Så här fyller du i ansökan om lantmäteriförrättning och Som sakägare vid en lantmäteriförrättning.

Information om lantmäteriförrättningarnas priser finns i vår prislista.

Styckning

Styckning anknyter ofta till fastighetsköp. Styckning inleds automatiskt när lagfart har beviljats för ett obrutet område. Det obrutna området bildar en självständig fastighet vid styckningsförrättningen. Läs mer om styckning.

Rågång

Om du vill hitta försvunna råmärken eller lokalisera otydliga rån behövs en rågång. Läs mer om rågång.

Enskild vägförrättning

En enskild vägförrättning behövs om du vill utreda vägförbindelserna till en lägenhet som du äger. Läs mer om enskild vägförrättning.

Inlösning av tillandning

Om det har bildats tillandning framför en fastighet kan ägaren till fastigheten eller ägaren till tillandningen ansöka om inlösning av tillandningen. Läs mer om inlösning av tillandning.

Ägobyte

Genom ägobyte kan man förbättra och organisera fastigheters skiftesläggning genom att sinsemellan byta områden som hör till olika fastigheter. Ägobyte är frivilligt och baserar sig på ett avtal mellan fastighetsägarna. Läs mer om ägobyte.

Klyvning

Vid klyvning upplöses samägande av en lägenhet. Vem som helst av samägarna till en lägenhet kan ansöka om klyvning förutsatt att hans/hennes ägarandel (t.ex. 1/3) är känd och han/hon har lagfart på sin andel. Läs mer om klyvning.

Övriga förrättningar

Till de övriga förrättningarna hör exempelvis servitutsförrättning samt inlösning av tomtdel eller del av byggnadsplats på ett detaljplaneområde. Du kan läsa mer om dem genom att välja önskad förrättning i menyn till vänster.