Inlösningsförrättning

Jord- och vattenområden inlöses för t.ex. järnväg, naturskyddsområde och flygfält. När inlösning verkställs för att bygga kraftledningar eller naturgasnät handlar det vanligen om att förvärva nyttjanderätten till ett visst område. Vid en inlösningsförrättning avgörs vilka områden och rättigheter som behövs för projektet samt behandlas de ersättningsfrågor som uppstår i samband med projektet.

Ansökan

Inlösning baserar sig vanligen på ett inlösningstillstånd, som beviljas av statsrådet eller miljöministeriet enligt ansökan. Då är det vanligen staten eller kommunen som ansöker om inlösningstillstånd. Även ett företag som tar hand om vissa uppgifter för allmänt behov, t.ex. elöverföring, kan ansöka om inlösningstillstånd. Innan inlösningstillståndet behandlas ska den som ansöker om tillståndet höra sakägarna antingen skriftligt eller vid särskilda möten.

Inlösningen kan basera sig på en fastställd detaljplan varvid inget särskilt inlösningstillstånd behövs. Kommunen har  enligt markanvändnings- och bygglagen rätt att lösa in t.ex. ett gatuområde eller ett område för rekreation. En inlösningsförrättning kan även utföras för att avgöra inlösnings- och ersättningsskyldigheter vilka grundar sig på olika lagar.

Inlösningar kan utföras även i samband med övriga fastighetsförrättningar, såsom landsvägsförrättning, järnvägsförrättning, inlösning av en del av tomt eller byggplats, eller inlösning av tillandning.

Möteskallelse

Inlösningsförrättningen utförs av en inlösningskommission som består av den förrättningsingenjör som Lantmäteriverket förordnat samt två gode män.

Förrättningsingenjören skickar till jordägarna och till den som ansöker om inlösning ett kallelsebrev till förrättningens begynnelsesammanträde minst 10 dagar före sammanträdet.

Förrättningssammanträde

I inlösningsförrättningen ingår arkivarbete på Lantmäteriverket, begynnelsesammanträde, värderingssyn, terrängarbeten och slutsammanträde samt utarbetande och registrering av handlingar. Antalet förrättningssammanträden varierar vanligtvis från ett till tre.

Vid begynnelsesammanträdet förklarar förrättningsingenjören hur förrättningen kommer att framskrida och ger information om ersättningsförfarandet. Ifall inlösning utförs på grund av ett byggprojekt och ett tillstånd till förhandsbesittningstagande anknyter till projektet, förrättas en syn för besittningstagande i samband med begynnelsesammanträdet, varefter byggandet kan inledas. Om jordägaren så kräver kan förskottsersättningar bestämmas vid synen för besittningstagande.

Efter begynnelsesammanträdet och när det eventuella byggprojektet blivit färdigt utmärks det område som ska inlösas i terrängen.  På basis av terrängarbeten utarbetas en förrättningskarta och övriga handlingar för ersättningshandläggning.

Vid fortsatta sammanträden presenterar förrättningsingenjören förrättningskartan och övriga handlingar med anledning av vilka ägarna får framföra sina anmärkningar. Vid sammanträdet får ägarna framföra sina ersättningskrav och behövliga värderingssyner förrättas. Vid slutsammanträdet fattar inlösningskommissionen beslut om ersättningar och övriga ärenden som hör till förrättningen.

Vid inlösningsförrättningar som anknyter till detaljplanering eller som omfattar mindre områden utförs terrängarbeten ofta på förhand, och inlösningsbeslutet kan meddelas redan vid första förrättningssammanträdet. 

Ersättningar

Ägaren till den egendom som ska inlösas får full ersättning för de ekonomiska förluster som inlösningen förorsakar. Inlösningsersättningen består av ersättning för föremål, men och skada.

Den egendom som ska inlösas ersätts i regel till fullt belopp enligt gängse pris. Om användningen av återstoden av ägarens egendom försvåras beständigt eller om egendomens värde minskar bestäms en ersättning för men. Skadestånd bestäms bl.a. för flyttningskostnader och avbrott i utövande av yrke eller skador som uppkommit under vägarbeten.

Ersättningar bestäms på tjänstens vägnar utan särskilt yrkande. Ägarna ska ändå vara aktiva i synnerhet när det gäller att utreda skador och men. 

Förutom inlösningsersättning har ägarna rätt att erhålla ersättning för nödvändiga intressebevakningskostnader såsom deltagande i förrättningssammanträden eller arvoden för ombud.

Besvärsrätt

Över förrättningen kan besvär anföras till jorddomstolen inom 30 dagar.

Betalning av ersättningar

Den som ansöker om inlösning betalar ersättningarna inom en månad efter förrättningens slutsammanträde. Ifall förhandsersättningar har bestämts på basis av synen för besittningstagande ska skillnaden mellan de slutliga ersättningarna och förhandsersättningarna betalas i detta skede. Ifall inget förhandsbesittningstagande har ägt rum i samband med inlösningen får sökande det område som ska inlösas i besittning först när ersättningarna är betalda. 

Handlingar och registrering

Förrättningen antecknas i fastighetsregistret efter att erättningarna är betalda och förrättningen har vunnit laga kraft. Då dras det inlösta områdets areal av från lägenheternas arealer och andra registeranteckningar görs. Lantmäteriverket skickar kopior av förrättningshandlingarna till sakägarna om de inte redan har skickats.