Mera information om rågång

Rågång är en fastighetsbestämningsförrättning vid vilken man utreder var fastighetens råar går i terrängen.

När behövs rågångsförrättning?

Rågång behövs när råmärken har försvunnit eller om råns sträckning annars är oklar. Vid rågång utreds råns sträckning på lagenligt sätt, uppförs behövliga råmärken och -visare i terrängen i stället för försvunna och rålinjer öppnas.

Rågång ansöks hos Lantmäteriverket

Ansökningsblankett finns att hämta på Lantmäteriverkets serviceställen eller på tjänsten suomi.fi .

Lantmäteriverket förordnar en förrättningsingenjör för förrättningen och skickar sökanden ett meddelande om att förrättningen blivit anhängig. Meddelandet innehåller bl.a. förrättningsingenjörens kontaktuppgifter.

Vad händer vid rågångsförrättningen?

Förrättningsingenjören förrättar fastighetsbestämningsförrättningen, dvs. rågången ensam eller tillsammans med två godemän. Godemän anlitas ifall förrättningsingenjören anser det nödvändigt eller någon sakägare begär det. Förrättningen inleds med ett sammanträde till vilket man kallar alla rågrannar. Sammanträdet föregås av en arkivundersökning, för att bl.a. utreda när rån senast har lagligen uppgåtts och hurdana råmärken då har byggts.

Till förrättningssammanträdet hör alltid terrängsyn. För att bestämma råns sträckning används de råmärken som hittas i terrängen, gamla förrättningskartor och sakägarnas anvisningar. Med hjälp av utredningarna bestäms råns sträckning, byggs behövliga råmärken och öppnas rålinjer.

Fördelning av kostnader och avslutande av förrättning

Vid sammanträdet behandlas också fördelningen av förrättningskostnaderna mellan sakägarna.

Fastighetsförrättningsavgiften bestäms genom jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift. Dessutom debiteras eventuella löner för handräckningsmanskap och kostnader för rörrösen. Ändring kan sökas i förrättningen och i de beslut som fattats vid förrättningen.

Förrättningsingenjören förklarar förfarandet vid ändringssökande.

Efter avslutande av förrättning

Efter att förrättningen vunnit laga kraft antecknar fastighetsingenjören förrättningen i fastighetsregistret och skickar kopior av förrättningshandlingarna till de fastighetsägare vars fastigheter har varit föremål för förrättningen, samt arkiverar handlingarna varaktigt i Lantmäteriverkets elektroniska arkiv.