Så här fyller du i ansökan i lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättning ansöks skriftligen antingen genom att fylla i en webblankett eller med en fritt formulerad ansökan. 

Förrättningsobjekt

Det skall alltid uppges namnet och registernumret på den fastighet som förrättningen gäller.

Då sökanden är ägare till ett outbrutet område, skall uppgifter om den fastighet varav området har överlåtits anges. Om ansökan gäller ett samfällt område eller en väg, skall områdets namn eller annan identifikationsuppgift anges.

Delägare vid förrättningen

Uppgifterna anges om alla delägare vid förrättningen, även om sökanden. Om delägaren inte är ägare till fastigheten, skall grunden för delägarskapet anges.

Vid klyvning anges förutom sökanden också namnen och adresserna på fastighetens övriga ägare.

Vid enskild vägförrättning anges namnen och registernumren på alla de fastigheter som den nya vägen gäller samt fastighetsägarnas kontaktuppgifter. Ange också de sakägares namn som använder eller skulle komma att använda vägen.

Vid rågång anges också namnet och registernumret på grannfastigheten samt fastighetens ägare med adress.

Vid övriga förrättningar anges uppgifter om alla delägare vid förrättningen, om man har kännedom om dem.

Delägarförteckningen kan fortsättas på en bilaga som är fri till formen.

Bilagor till ansökan

Det är bra att bifoga en kartbilaga till ansökningshandlingarna, som visar fastigheter, områden, vägar eller rår, som förrättningen gäller.

Vid alla lantmäteriförrättningar behövs information om ägandet av den fastighet som förrättningen gäller. Lantmäteribyrån har tillgång till lagfartsuppgifterna så de kontrollerar ärendet på tjänstens vägnar.

Rörrösen

Rårna utstakas på marken med råmärken alltså rösen. Du kan antingen skaffa rösen själv eller låta lantmäteribyrån skaffa dem.

Hjälparbetskraft

Vid lantmäteriförrättning kan behövas mätkarlar som hjälp. Du kan antingen själv skaffa hjälp vid förrättningen eller låta lantmäteribyrån skaffa hjälparbetskraften. Sakägarna kan själv fungera som hjälparbetare.

Ansökning om lagfart

Efter markköp skall lagfart ansökas inom sex månader. Styckningsförrättning inleds automatiskt efter att lagfart har beviljats.

Tilläggsuppgifter

Ytterligare uppgifter om lagfart, hjälparbetskraft och rörrösen med priser samt övriga lantmäterifrågor får du hos lantmäteribyråerna och vid förrättningssammanträden.