Som sakägare vid en lantmäteriförrättning

Har du fått en kallelse till förrättningssammanträde? I så fall ska du läsa igenom kallelsen noggrant. I kallelsen finns information om förrättningens syfte och om var och när förrättningssammanträdet ska hållas.

Förrättningens ärenden behandlas och beslut fattas vid ett eller flera förrättningssammanträden. Sakägarna får alltid uttrycka sina åsikter innan några beslut fattas. Besluten fattas vanligtvis av förrättningsingenjören. Om sakägaren så kräver eller vid vissa förrättningar fattas besluten av förrättningsmännen, det vill säga förrättningsingenjören och två gode män.

Fördelningen av kostnaderna mellan sakägarna behandlas vid förrättningssammanträdet. Uppskattningar om förrättningarnas kostnader finns i vår prislista.

Vid förrättningssammanträdet kan du framföra dina egna synpunkter i ärendet och framställa yrkanden och ställa frågor. Sakägarens frånvaro förhindrar dock inte att förrättningen utförs. Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet kan du skriftligen framställa din åsikt före sammanträdet eller ge fullmakt till en representant som kan närvara vid sammanträdet i ditt ställe. Ändring i beslut som fattas vid ett förrättningssammanträde kan sökas hos jorddomstolen.

Beslut som fattats vid förrättningen förs in i fastighetsregistret.

Mera information om pågående förrättningar

Vissa pågående lantmäteriförrättningar som är omfattande har en egen webbsida med ytterligare information om förrättningen. Webbadressen för den förrättning som berör dig anges i sammanträdeskallelsen.

Du kan även göra en sökning med förrättningens nummer, lokaliseringskommun eller förrättningsslag på webbsidan Pågående förrättningar.