Fastighetsregister

Fastigheter och andra registerenheter individualiseras med en fyrdelad fastighetsbeteckning.

Fastighetsregistret innehåller fastigheternas lägesuppgifter, dvs. fastighetsregisterkartan, samt egenskapsuppgifter, till exempel:

  • fastighetsbeteckning, namn, areal och andra basuppgifter
  • uppgifter om bildande av enhet
  • outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällt område
  • planer och byggförbud
  • andelar i samfällda områden
  • servitut, nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar
  • uppgifter om fastighetsförrättningar och myndighetsbeslut som berör registerenheten

Uppgifterna i fastighetsregistret grundar sig på lantmäteriförrättningar och myndighetsbeslut. De äldsta uppgifterna härstammar från förrättningar som uppgjorts på 1700-talet. Fastighetsregistret kan innehålla uppgifter som är inexakta eller bristfälliga. Lantmäteriverket förbättrar kontinuerligt fastighetsregistrets kvalitet, se mer om kvaliteten.

Innehållet i fastighetsregisterutdrag och registerutskrifter beskrivs i produktbeskrivningarna.

Fastighetsregisterförare

Fastighetsregisterförare är Lantmäteriverket och kommunernas fastighetsingenjörer då det gäller detaljplaneområden i stora kommuner (städer).

Anskaffning av uppgifter ur fastighetsregistret

Materialet finns tillgängligt på många olika sätt, se på sidan Fastighetsuppgifter.