Fastighetsregister

Fastighetsregistret omfattar fastigheternas lägesuppgifter, dvs. fastighetsregisterkartan, samt övriga fastighetsuppgifter, t.ex. fastighetsbeteckningen och arealen.

Fastighetsregistret är ett av samhällets grundregister.

Fastighetsregistret är offentligt. Uppgifter ur fastighetsregistret behövs t.ex. i samband med fastighetsköp, vid ansökning om bygglov eller vid utredning av egna eller andras rätter till genomfart. De uppgifter som berör fastigheten presenteras på ett fastighetsregisterutdrag eller en utskrift som tas ur fastighetsregistret.

Fastighetsregisterkartan, som hör till fastighetsregistret, samt utskrifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter är produkter som behövs särskilt av de personer och organisationer som arbetar med fastighetsköp, t.ex. fastighetsmäklare och banker. Fastighetsregisterkartan och andra fastighetsuppgifter behövs bl.a. i olika byggprojekt, t.ex. vid planering och byggande av vägar och kraftledningar. Även bl.a. skogsbolag behöver uppgifter om fastighetsgränsernas läge.

Fastigheter och andra registerenheter

Som fastigheter i fastighetsregistret antecknas följande: lägenheter, tomter, allmänna områden, statens skogsmarker, skyddsområden inom statens område, inlösningsenheter, områden som har avskilts för allmänna behov, fristående tillandningar och allmänna vattenområden. Som övriga registerenheter i fastighetsregistret antecknas samfällda områden som tillhör flera fastigheter samt sådana biområden som besitts med vägrättighet.

Fastighetsbeteckning och andra uppgifter som ska införas i fastighetsregistret

Fastigheterna och andra registerenheterna identifieras med en fastighetsbeteckning i fyra delar.

I fastighetsregistret antecknas som uppgifter som berör registerenheten: fastighetsbeteckningen, uppgifterna om grundandet av enheten, arealen, andelarna i samfällda områden samt uppgifterna om olika rättigheter och begränsningar som påverkar användningen av fastigheten. Av registret framgår också de outbrutna områden som är belägna på fastighetens område samt de andelar i samfällda områden som överlåtits från fastigheten.

Uppgifterna i fastighetsregistret grundar sig på lantmäteriförrättningar och myndighetsbeslut. De äldsta uppgifterna härstammar från förrättningar som uppgjorts på 1700-talet.

Fastighetsregistret kan innehålla uppgifter som är inexakta eller bristfälliga. Lantmäteriverket grundförbättrar fastighetsregistret och ger närmare upplysningar om grundförbättringsarbetet. Uppgifter om fastighetsregistrets kvalitet finns i en skild redogörelse.

Fastighetsregisterutdrag och utskrifter ur registret

Fastighetsregistret är offentligt och var och en har rätt att för genomläsning få tillgång till dess uppgifter. De uppgifter som anknyter till en registerenhet uppvisas i ett fastighetsregisterutdrag som tas ut ur fastighetsregistret. Av utdraget framgår uppgifter om bl.a. bildandet av fastigheten, fastighetsbeteckningen och arealen. Dessutom uppvisar utdraget fastighetens andelar i samfällda områden, servitut och uppgifter om fastighetens läge inom planområdet. Motsvarande uppgifter syns också på ett utskrift ur registret. Utredning av innehållet för fastighetsregisterutdrag och registerutskrifter finns i produktbeskrivningarna.

Fastighetsregisterutdrag fås mot betalning av Lantmäteriverket, kommuner och magistrater.

Fastighetsregisterutdrag behövs t.ex. i samband med fastighetsköp, när man ansöker om bygglov eller när man reder ut egna och andras vägrättigheter.

Fastighetsregisterförare

Fastighetsregisterförare är Lantmäteriverket och kommunernas fastighetsingenjörer då det gäller detaljplaneområden i stora kommuner.