Kartplatsens användningsvillkor

Kartplatsen är en informationstjänst som Lantmäteriverket upprätthåller och tillhandahåller på adressen asiointi.maanmittauslaitos.fi. På Kartplatsen kan du med olika sökvillkor bläddra i Lantmäteriverkets terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor. Dessutom finns olika kartfunktioner för att mäta sträckor och ändra koordinater. På Kartplatsen kan du beställa Lantmäteriverkets produkter. Kartplatsen är öppen för alla och avgiftsfri. Användningen förutsätter inte registrering.

Den som använder Kartplatsen ska noggrant läsa igenom dessa användningsvillkor. Genom att använda Kartplatsen meddelar du att du har läst användningsvillkoren och godkänner att de förpliktar dig. Lantmäteriverket kan ändra dessa användningsvillkor när som helst. Eventuella ändringar träder i kraft genast efter att de genomförts.

1. Lantmäteriverkets ansvar

Kartplatsen och dess innehåll presenteras som sådana och användaren använder dem på sitt eget ansvar. Lantmäteriverket ansvar inte för att Kartplatsen eller för att de uppgifter som presenteras i den är korrekta, exakta eller tillförlitliga, eller lämpliga eller tjänliga för ett visst ändamål.

Lantmäteriverket kan ta Kartplatsen eller en del av den ur bruk exempelvis på grund av underhåll, uppdatering, tekniska problem eller en annan orsak. Lantmäteriverket kan när som helst göra ändringar i Kartplatsen eller dess innehåll, hindra tillträdet till dem eller stänga Kartplatsen. Lantmäteriverket strävar efter att i mån av möjlighet på förhand informera användare om ändringar och driftavbrott som berör Kartplatsen. Denna information publiceras på Kartplatsens webbplats eller på ett annat lämpligt sätt. Eventuella ändringar träder i kraft genast efter att de genomförts.

Lantmäteriverket ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som är en följd av användningen av Kartplatsen eller dess innehåll eller av att en sådan användning förhindras.

2. Användarens ansvar

Användaren är skyldig att använda Kartplatsen enligt dessa användningsvillkor och i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Det är förbjudet att använda Kartplatsen annat än för sedvanliga syften och med sedvanliga applikationer eller utrustning. Det är exempelvis förbjudet att i omfattande sträckning lagra information från Kartplatsen med en annan applikation eller på annat sätt störa Kartplatsens funktion. Om någon använder Kartplatsen på ett sätt som stör dess funktion stängs Kartplatsens funktion av för denna användare helt och hållet.

Användaren ansvarar till fullt belopp för skador som användningen av Kartplatsen eller dess innehåll orsakar för Lantmäteriverket eller en tredje part.

3. Immaterialrättigheter

Rättigheter med anknytning till Kartplatsen, inklusive upphovsrätter och andra immateriella rättigheter tillhör Lantmäteriverket. Användaren har inte rätt att göra Kartplatsen, en karta på Kartplatsen eller en annan del av Kartplatsen tillgänglig för allmänheten genom offentlig distribution, framförande eller uppvisning, inte heller att lagra eller tillverka exemplar av den utan tillstånd som Lantmäteriverket beviljat på förhand.

Det ovan konstaterade till trots har användaren rätt att använda Kartplatsen i samband med undervisning som finansierats med offentliga medel. Användaren får från Kartplatsen kopiera, lagra och skriva ut enstaka kartor för eget bruk som avses i upphovsrättslagen (404/1961) samt för kunskapsprov. Användaren har rätt att placera ut en länk till Kartplatsen på sin egen webbplats huvudsida eller undersidor. I samband med länken ska namnet Kartplatsen synas. Via länken ska Kartplatsen öppnas i ett tomt webbläsarfönster utan ramar. Andra länkar till Kartplatsen är förbjudna.

Användaren kan få rätt att använda Lantmäteriverkets öppna kartmaterial som utnyttjas på Kartplatsen genom att skaffa en CC 4.0 licens till Lantmäteriverkets avgiftsfria datamaterial. Med stöd av licensen har användaren rätt att kopiera och puclicera kartor som ingår i öppna kartmaterial enligt närmare villkor i licensen.

4. Länkar till webbplatser som upprätthålls av utomstående

På Kartplatsen kan det finnas länkar till webbplatser som upprätthålls av utomstående. Lantmäteriverket ansvarar inte för innehållet på webbplatser som upprätthålls av utomstående, inte heller för att personuppgifterna på sådana webbplatser hanteras enligt lagen.

5. Tillämpad lagstiftning och lösning av meningsskiljaktigheter

På Kartplatsen och dess användning tillämpas Finlands lag med undantag av bestämmelserna om valet av lag.

Syftet är att meningsskiljaktigheter som berör Kartplatsens användning i första hand avgörs genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och Kartplatsens användare. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom förhandlingar är den första rättsinstansen som avgör tvisten Helsingfors tingsrätt.