Användningsvillkor

Kartplatsen är en informationstjänst som upprätthålls av Lantmäteriverket. Tjänsten är avsedd för privatpersoner. Användningen av tjänsten för kommersiella, professionella eller dylika syften är förbjuden.

Upphovsrätt

Upphovsrätten och övriga immaterialrätter, inbegripet de med Kartplatsen förbundna rättigheterna, innehas av Lantmäteriverket. Lantmäteriverket förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på sidorna om inte annat anges.

Det är förbjudet att ställa innehållet eller del därav till allmänhetens förfogande genom distribution, presentation eller offentlig visning liksom att upplagra det eller framställa exemplar därav utan Lantmäteriverkets på förhand givna uttryckliga skriftliga samtycke. Användaren får dock på sin dator för personligt bruk spara eller ta utskrift på sidor eller utdrag av sidor. Användaren får också på sina egna webbsidor lägga en länk till Kartplatstjänsten. Via länken skall sidan öppnas i ett tomt fönster utan ramar. Annan länkning är förbjuden utan Lantmäteriverkets på förhand givna skriftliga tillstånd.

Kopiering och publicering av kartorna

För Kartplatsens kartor och flygbilder beviljas varken kopierings- eller utgivningsrätt. Kartor och flygbilder som får kopieras och publiceras kan laddas ned från filtjänsten för avgiftsfri data.

Ansvar

Innehållet på Kartplatsen erbjuds som sådant. Kartplatsens huvudman ansvarar inte för sidornas innehåll, riktighet, noggrannhet eller tillförlitlighet liksom inte heller för direkt eller indirekt skada som användningen av data kan medföra. Kartplatsens huvudman förbehåller sig rätten att utan varsel när som helst ändra sidorna, förhindra åtkomst till dem och lägga ned Kartplatstjänsten.

Användaren är ersättningsskyldig till Kartplatsens huvudman och direkt till andra berörda parter för eventuellt missbruk.

Kartplatstjänsten

Kartplatsen garanterar inte felfriheten hos material eller funktioner som tjänsten erbjuder. Användning av tjänsten för kommersiella, professionella eller liknande syften är förbjuden.

Länkar till webbsidor som upprätthålls av utomstående

På Kartplatsen finns eventuellt länkar till webbsidor som upprätthålls av utomstående. Kartplatsens huvudman ansvarar inte för innehållet på utomståendes sidor eller för att personuppgifter som insamlas på dessa sidor registreras lagligt.