Omvandlingsprogram för kartprojektioner

Programmet omvandlar rektangulära plankoordinater enligt den valda projektionszonen till geografiska koordinater och vice versa. Dessutom omvandlar programmet rektangulära koordinater från en projektionszon till en annan (=zonöverföring). Omvandlingar kan utföras i koordinatsystemet ETRS89 (GRS80-ellipsoid), KKS (Hayford 1910-ellipsoid) eller med en av användaren specificerad ellipsoid.

Programmet får användas gratis för eget privat bruk. I annat fall beviljar Informationstjänstcentralen licens för att använda programmet.

Priserna är följande:

  • licens för en användare 100 €
  • följande licenser à 50 €
  • Licens för över 20 användare 1000 €
Programnamn Projektion
Användningsmiljö Windows operativsystem
Programsråk Visual Basic
Skapare och datum Sakari Haljala, Lantmäteriverket Uyvecklingscentralen, 26.9.2000
Copyright Lantmäteriverket, Helsingfors 2002
National Lasnd Survey of Finland

Programmet omvandlar rektangulära plankoordinater enligt den valda projektionszonen till geografiska koordinater och vice versa. Dessutom omvandlar programmet rektangulära koordinater från en projektionszon till en annan zon (=zonöverföring). Programmet använder som utgångsvärden de projektionszoner enligt generalbladsindelningen som definierats inom Finlands område, men kartprojektion, projektionszoner och jämförelseellipsoid kan man också definiera själv, varvid programmet fungerar globalt. Vid användning av generalbladsindelningen bestäms även det kartblad där punkten som ska omvandlas träffar. Däremot omvandlar programmet inte punkter från ett koordinatsystem (t.ex. KKS, WGS84 eller ETRS89) till ett annat system.

Bruksanvisningarna finns i programmets zip-fil.

Windows version: projektio.zip (1,6 Mt)

Mer information: Informationstjänstcentralen 

Ytterligare uppgifter om omvandlingarna finns på webbplatsen Koordinatsystem (http://etrs.nls.fi)

 

Geodetiska institutet upprätthåller en omvandlingstjänst på Internet. Tjänsten omfattar koordinatomvandlingar, nedladdning av koordinatmaterial samt information om koordinatsystem. Med hjälp av tjänsten kan användarna omvandla koordinater mellan de i Finland gällande riksomfattande koordinatsystemen och höjdsystemen.  Förutom koordinatomvandlingar möjliggör tjänsten nedladdning av därtill anknytande material, t.ex. geoidmallar. I tjänsten finns dessutom en lista med länkar och källor samt en avdelning med vanliga frågor gällande koordinatsystem.     

Omvandlingstjänsten finns på adressen http://coordtrans.fgi.fi