Arkiverade kartor

Lantmäteriverket är landets största kartproducent. Vi började publicera olika slags tryckta kartor redan i slutet av 1800-talet. Sådana är bl.a. terrängkartor i olika skalor, grundkartor, gamla sockenkartor och ekonomiska kartor. Ett arkivexemplar av alla tryckta kartor och utgåvor arkiveras på Lantmäteriverket.

  • Arkivserierna med kartor som tryckts under självständighetstiden förvaras i Lantmäteriverkets arkiv i Jyväskylä.
  • Förfrågningar om äldre kartor från tiden före Finlands självständighet kan göras hos Riksarkivet eller Helsingfors universitets bibliotek, vilka har fått ett exemplar av varje kartblad med stöd av lagen om friexemplar.
  • Kartarkiv finns också i andra arkiv.
  • Du kan granska gamla kartor även på våra webbtjänster.

Endast för eget bruk utan tillstånd - annars behöver du ett utgivningstillstånd 

En tryckt karta kan användas privat och man får ta en kopia eller göra en utskrift för eget bruk. Annars behövs tillstånd för kopiering, tryckning eller publicering. Tillståndsplikten gäller all yrkesmässig användning, näringsverksamhet och t.ex. undervisnings- och hobbyverksamhet.

Publiceringstillståndet beviljas av Lantmäteriverket och är oftast avgiftsbelagt. Tillstånd måste även skaffas för publicering av kartan på Internet. Publicering av kartor som är över 50 år gamla kan vanligtvis ske avgiftsfritt, men i samband med publiceringen ska alltid källan anges.

Plan- och mätningsmaterial får du hos kommunen 

Kommunala myndigheter betjänar i förfrågningar som rör planläggnings- och mätmaterial. Lantmäteriverket förvarar planläggnings- och mätdata för Lantmäteriverkets egna behov.

Kartor över lantmäteriförrättningar från Lantmäteriverkets arkiv

I Lantmäteriverkets arkiv finns kartor och dokument som gjorts upp under lantmäteriförrättningar alltifrån 1700-talet. I arkivet finns över en halv miljon olika förrättningskartor och ca sex hyllkilometer förrättningsdokument. I arkivet finns dessutom de tryckta kartor som Lantmäteriverket producerat under självständighetstiden.

Du kan granska uppgifter i Lantmäteriverkets arkiv elektroniskt vid Lantmäteriverkets serviceställen på olika orter i Finland. Det elektroniska arkivet utökas hela tiden och du kan beställa en kopia på en handling eller karta som utskrift eller i elektronisk form.

Flygbildsarkivet

I Lantmäteriverkets flygbildsarkiv finns cirka 700 000 flygbilder, varav de äldsta har fotograferats på 1930-talet.

Alla flygbilder som har fotograferats på 2000-talet är i ett digitalt format.

Gamla  flygbilder på film skannas in i ett digitalt format

Lantmäteriverkets gamla flygbilder på film skannas hela tiden in i ett digitalt format. Tillsvidare har knappt 150 000 flygbilder konverterats till digitala bilder.

Först har man skannat in de äldsta filmerna och de som är i sämst skick. Efter detta har konverteringen av flygbildsserier inletts. Avsikten är att skapa tidsserier som är fotograferade med cirka tio års mellanrum. Dessa tidsserier täcker städer och kulturhistoriskt viktiga objekt.

Gamla flygbilder skannas även in på beställning.

En gammal flygbild visar historien om en plats

Gamla flygbilder är ett värdefullt datamaterial. En gammal flygbild visar en bit av Finland vid fotograferingsitidpunkten. Genom att jämföra tidsseriernas bilder med nya bilder blir förändringen i både den bebyggda och den naturliga miljön synlig i detalj.

Flygbilderna utnyttjas vid många uppdrag, exempelvis tolkningen av ändringar i skogstillgångar, stadsforskning och arkeologi.

Gamla flygbilder är öppna data

Gamla flygbilder ingår i Lantmäteriverkets öppna terrängdata. Tillsvidare kan man inte ladda ned gamla flygbilder från Lantmäteriverkets webbtjänster.

Du kan fråga efter gamla flygbilder vid Lantmäteriverkets serviceställen och hos vår riksomfattande kundservice.