Lantmäteriverkets ortofoton

Lantmäteriverkets ortofoton är ett flygbildsmaterial som täcker hela landet. Ortofoton motsvarar kartor till geometrin. Terrängresolutionen är 0,5 m. I samband med laserskanning uppstår även ortofotomaterial med terrängresolutionen 0,25 m. Ortofoton uppdateras med 3-10 års mellanrum. Produkter ingår i verkets rastermaterial.

Ortofoton är tillgängliga på servicegränssnittet.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Anskaffningssidan för avgiftsfritt material http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/oppendata/anskaffning.
Käyttötarkoitus:
Ortofoton används vid kartläggning samt planering och uppföljning av omgivningen. Ortofoton i färg och i svartvitt lämpar sig för planering och som bakgrundsmaterial för olika kartpresentationer medan ortofoton i IR-färg är bra t.ex. i skogsinventering. Produkten lämpar sig att skrivas ut i skalorna 1:5 000 - 1:20 000.
Geografisk utsträckning
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Ansvarig part
Lantmäteriverket
Pixelstorlek
<gco:Distance uom=""/>
50 cm
Esitystapa
Raster
Esitystapaluettelo

Tietosisältö

Upprätthållande
Underhållsåtgärder görs med 3–10 års mellanrum. Lantmäteriverket ansvarar för underhållsåtgärderna. De mest tidsenliga materialen för produktversionen 0,5 meter är tillgängliga via gränssnittstjänsterna och visningstjänsterna. Produktversionen 0,25 meter saknar en underhållsplan. Produkten uppstår endast över slumpmässiga områden i samband med laserskanning. Täckningsindexen (kartor) finns på adressen http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-25.
Tillkomsthistorik
Lantmäteriverkets ortofotomaterial är det ända flygbildsmaterial i Finland som täcker hela landet.

Om lägesnoggrannhet:

Lägesnoggrannheten påverkas av kamerans struktur, fotograferingshöjden och den höjdmodell som använts vid korrigering av ortofotot ifråga. Höjdmodellen påverkar mest ortofotonas geometriska noggrannhet. På grund av olika höjdmodeller (höjdmodellerna 25 m, 10 m eller 2 m) är ortofotonas lägesnoggrannhet 0,5–2 meter.

Ortofotonas tidenlighet varierar mellan 3–10 år.
Sääntöjenmukaisuus:
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010, av den 23 november 2010, om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
2010-12-08
Definitionen av informationsprodukten har ännu inte publicerats.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Distributör
Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Återförsäljare (på finska) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/digitaaliset-tuotteet/hankinta-0
Käyttöehdot
Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licens till LMVs avgiftsfria data http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/material-och-tjanster/digitala-produkter/avgiftsfritt-material/anvandningsvillkor-licens/cc-40-licens-till-lantmateriverkets . Mera information: Anskaffnings-sidan för avgiftsfritt material http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/oppendata/anskaffning. Ortofoto-materialet är tillgängligt i en version som täcker hela landet men även i versioner som täcker ett avgränsat område. Avgränsning av ett område sker enligt kartbladsindelningen (3 x 3 km, 5 x 5 km eller 6 x 6 km). Ortofoton är tillgängliga från och med år 1995. Från och med år 2009 har ortofoton varit tillgängliga i färg och färg-infrarött format. Från och med år 2014 har ortofoton varit tillgängliga i pixelstorleken 0,25 meter på ett begränsat område. Ända till år 2007 har koordinatsystemet som använts vid fotograferingen varit KKS (kartverkskoordinatsystemets zoner). Från och med år 2008 har koordinatsystemet ETRS89/TM35FIN använts. Tidsenlighet och täckningsindex (karta) http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-25 (indexet uppdateras alltid då ortofoton blir färdiga). Produktversionen 0,5 m är tillgänglig via Kartbildstjänsten (WMS) (på finska) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms och Kartbildstjänsten (WMTS) (på finska) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wmts.
Rajoitukset
Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till ortofotona. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av INSPIRE-direktivet. Tillgängligheten till 0,25 m ortofoton kan på vissa områden vara begränsat av försvarsmakten.
Reference system
ETRS-TM35FIN
Format
Tiff (tfw)
JPEG2000
Lisätiedot
Ortofotonas metadata skickas vid behov.

Lantmäteriets ortofoton

SöktermPris exkl. moms i euro (€)Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
HANTERINGSAVGIFTER:
6475Första bilden (max. 6 km x 6 km)85,00105,40
Följande bilder15,0018,60
Hela Finland / alla bilder3 000,003 720,00
Alla nya bilder som skapats under ett år1 500,001 860,00
Ei ole asetusperusteinen