Kartframställningen inleds med flygfotografering

Flygfotograferingen är ett effektivt sätt att från stora områden samla information om förändringar i terrängen. Kartframställningen inleds med flygfotografering. Flygbilderna används i tolkningen av marktäcke, byggnader, vägar och andra önskade objekt. Uppdateringen av Lantmäteriverkets Terrängdatabas baserar sig på flygbilder.

Vidsträckta områden fotograferas varje år

Årligen flygfotograferar Lantmäteriverket 80 000–100 000 kvadratkilometer. De områden som ska flygfotograferas väljs enligt både Terrängdatabasens lokala uppdateringsbehov och Landsbygdsverkets materialbehov. Lantmäteriverket och Landsbygdsverket upphandlar flygfotograferingar gemensamt.

Av den årliga flygfotograferingsmängden fotograferar Lantmäteriverket cirka hälften med sin egen flyg- och fotograferingsutrustning. Vid flygfotograferingen används en digital flygkamera. I samband med en flygning fås på det sättet bilder i svartvitt, färg och infraröd färg.

Av flygbilderna framställs måttnoggranna ortofoton. De flygbildsmaterial som vem som helst kan bläddra i och ladda ned från Lantmäteriverkets webbtjänster består av ortofoton.

Flygbildsarkivet innehåller mycket information

I Lantmäteriverkets flygbildsarkiv finns nästan 700 000 flygbilder, av vilka de äldsta är från 1930-talet.

Fram till år 2009 utfördes Lantmäteriverkets flygfotograferingar med en filmkamera. De flygfoton som har tagits under åren 1993–2008 har skannats in i ett digitalt format.

Lantmäteriverket skannar in gamla filmrullar som finns i flygbildsarkivet, för att den information som finns på rullarna inte skulle gå förlorad när rullarna blir sköra med tiden. Årligen skannas cirka 40 000 bilder in i ett digitalt format.

De äldsta bildmaterialen skannas in först. Av de största städerna och kulturhistoriskt värdefulla objekt skannas flygbilderna in i form av tidsserier. Med hjälp av tidsserierna är det möjligt att utgående från flygbilder som tagits med cirka tio års mellanrum studera de förändringar som har skett på dessa områden.