Information om kartan

Lantmäteriverkets terrängdatabas täcker hela landet. Terrängdatabasen uppdateras områdesvis och temavis. Terrängdatabasen är en datareserv, utgående från vilken olika karttjänster och produkter produceras.

De vita korsen som dyker upp varje vår, dvs. signalerna, visar att det planeras en uppdatering av Terrängdatabasen på basis av flygfotograferingar på området. Signalerna byggs ofta på fixpunkter. Fixpunkterna är objekt vars koordinater är exakt kända.

Områdena fotograferas med 3–10 års mellanrum beroende på området De områden som ska fotograferas väljs både utgående från Terrängdatabasens uppdateringsbehov och samarbetsorganisationernas behov.

En flygbild visar förändringarna på området

Efter signaleringen kan flygfotograferingen genomföras. Flygfotograferingen genomförs så att varje område som fotograferas syns på minst två intilliggande bilder. Med hjälp av dessa bildpar uppstår en stereotäckning, dvs. bilderna kan tolkas tredimensionellt.

Av flygbilderna beräknas måttnoggranna bilder, så kallade ortofoton, av vilka man tolkar förändringar i terrängen.

Höjdskillnader kan tolkas från stereomodeller[TJ1] , men idag bildas höjdmodeller i huvudsak från laserskanningsmaterial.

Med laserskanningsteknik får man reda på terrängens höjdskillnader även på sådana områden där man inte kan urskilja jordytan från flygbilder, exempelvis täta grandungar.

Terrängkontroll kompletterar kartdata

En stor del av objekten i Terrängdatabasen kan uppdateras med hjälp av flygbilder. Sådana objekt som inte syns på eller kan tolkas från flygbilder kartläggs i terrängen. På våren och sommaren är det möjligt att stöta på Lantmäteriverkets kartläggare i deras arbete.

Vissa element hålls alltid uppdaterade i Terrängdatabasen. Dessa är bl.a. vägnätet och byggnaderna, adressmaterialet, skyddsobjekten och de administrativa gränserna. Dessa upprätthålls i samarbete med kommunerna, städerna och andra dataproducenter.

Dessutom används tipsuppgifter om förändringar som skett och som vi går och kontrollerar i terrängen. Tipsuppgifter fås i samband med Lantmäteriverkets egen verksamhet och från samarbetsparter.

Observerade förändringar uppdateras i Terrängdatabasen. Uppdaterad information syns direkt i samtliga Lantmäteriverkets webbtjänster.