Fastigheter

Information till köpare och säljare av fastighet
Vad måste köparen och säljaren komma ihåg vid fastighetsköp?
När en fastighets ägarförhållanden ändras
Köp är den vanligaste orsaken för en fastighet eller en arrenderätt att byta ägare, men detta kan även ske av andra orsaker.
Fastighetsöverlåtelsetjänsten
I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du sälja eller köpa ett egnahemshus, en sommarstuga, en åker eller ett skogsskifte. Du kan även ansöka om inteckning elektroniskt. Du kan också granska basuppgifterna om din egen fastighet.
Fastighetsuppgifter
En fastighet är en självständig enhet för jordägande, som finns införd i fastighetsregistret. Med detta avses till exempel lägenheter eller tomter.

Lantmäteriförrättningar

Av ett område (outbrutet område) som förvärvats genom ett fastighetsköp bildas en egen lägenhet genom styckning. En styckningsförrättning anknyter ofta till ett fastighetsköp, ett fastighetsbyte eller en gåva. Även ärvda outbrutna områden måste styckas.

Har du fått en kallelse till förrättningssammanträde? I så fall ska du läsa igenom kallelsen noggrant. I kallelsen finns information om förrättningens syfte och om var och när förrättningssammanträdet ska hållas.

Instruktioner

Så här fyller du i ansökan i lantmäteriförrättning
Lantmäteriförrättning söks skriftligen antingen med en blankett som skrivs ut eller med en fritt formulerad ansökan.