Registeruppgifter

Uppgifter ur fastighetsregistret

14.02.2010

Inledning

Fastighetsregister över fastigheter och övriga registerenheter för mark- och vattenområden förs kom-munvis.

Fastighetsregistret är uppdelat i fastighetsregistrets egenskaps- och lägesuppgifter. Med egenskaps-uppgifter avses registeruppgifter i textform (utdrag ur fastighetsregistret) och med lägesuppgifter fas-tighetsregisterkartor.

Fastighetsregisterförare är lantmäteribyrå eller kommunens fastighetsingenjör, ifall kommunen har beslutat åta sig att föra fastighetsregister över sina detaljplaneområden. Ansvarsområdet för förandet av fastighetsregister bestäms enligt detaljplaneområdets gränser i enlighet med 5 § fastighetsregister-lagen.

Fastighetsregistret är en del av fastighetsdatasystemet (FDS). FDS är uppdelat i fastighetsdelen och inskrivningsdelen. Till fastighetsdelen hör förutom fastighetsregisteruppgifterna även uppgifter av några andra dataproducenter. Inskrivningsdelen innefattar däremot lagfarts- och inteckningsregistret. Den myndighet som ansvarar för produktionen av uppgifter som hör till FDS är skyldig att föra in uppgifter-na i FDS och att upprätthålla det. I praktiken tar fastighetsregisterförarna hand om detta arbete. Om registrering och utlämnande av uppgifter samt om skadeståndsansvar mm. stadgas i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002).

Om datainnehållet i fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan stadgas i tidsenliga versioner av fastighetsregisterlagen (392/1985) och fastighetsregisterförordningen (970/1996).

BESKRIVNING AV INNEHÅLLET I FASTIGHETSREGISTUTDRAG I DATAGRUPPSORDNING

Nedan redogörs för innehållet av fastighetsregisterutdrag som säljs till kunderna i den ordning uppgifterna finns på utdraget.

Några datagrupper innehåller brister och inexaktheter på grund av ändringar i lag-stiftningen samt i anvisningar och förordningar som utfärdats med stöd av lagtift-ningen. Dessa beskrivs i respektive punkt. Lantmäteribyråer och de kommuner som för fastighetsregister förbättrar hela tiden fastighetsregistrets kvalitet. Eftersom det kräver mycket arbete att komplettera och korrigera den stora datamängden som förts in i fastig-hetsregistret, förbättras kvalitetsnivån mycket långsamt.

Uppgifterna i övre delen av fastighetsregisterutdraget:

Datum, fastighetsbeteckning och namn
Datumet i början av fastighetsregisterutdraget anger den tidpunkt i enlighet med vilken uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i fastighetsregistret uppdateras varje vardags-natt.

Rubriken till första delen: art, registreringsdatum och giltighet (ifall upphörd)

Fastighetens art:
Termen "Lägenhet", "Tomt", "Inlösningsenhet", "Samfällt område" osv. beskriver vilken typ av fastighet eller annan registerenhet det är frågan om. En omfattande förteckning finns i 2 § fastighetsregisterlagen.

Registrerad (datum):
Uppgiften visar när registerenheten har antecknats i fastighetsregistret. Efter denna tid-punkt har enhetens område eventuellt förändrats vid olika lantmäteriförrättningar, vilka framgår av utdragets punkt "Fastighetsförrättningar och beslut av myndighet".

Ifall registerenheten har överförts från en kommun till en annan, blir överföringsdatumet registreringsdatum. Vill man kontrollera det egentliga uppkomstdatumet finns det i sam-band med den tidigare kommunen.

Upphörd (datum):
On registerenheten inte är giltig visas upphörandedatumet på utdraget.

Förhandsregistrerad:
Uppgiften visar att enheten har registrerats på förhand (vanligen högst ett par veckor) i den kommun till vilken den till följd av ändringarna i kommunindelningen ska överföras vid årsskiftet.

Innehållet i första delen:

Fastighetsbeteckning:
Alla fastigheter och övriga registerenheter har en individuell fastighetsbeteckning som består av fyra delar, dvs. nummer för kommun, lokaliseringsområde, grupp och enhet. Exempelvis fastigheten 905-432-19-53 är lägenhet 19-53 (detta s.k. registernummer an-ges ofta i formen 19:53 eller i äldre handlingar i formen 1953) i Vasa stads (905) Väster-viks by (432). På motsvarande sätt betyder beteckningen 91-14-487-19 tomt 19 i Hel-singfors stads (91) stadsdel 14 och kvarter 487.

Arealuppgifter:
Om registerenheten anges antingen totalareal eller därutöver jord- och vattenareal skilt för sig. I synnerhet då arealen baserar sig på gammal kartläggning eller då regis-terenheten gränsar till strand, väg eller annan naturlig gräns, kan arealen i fastig-hetsregistret vara inexakt. Tillförlitligheten av arealen speciellt när det gäller små regis-terenheter påverkas också av det faktum att de upphörda allmänna vägar och huvuddi-ken som eventuellt överförts till enheten kan ha tagits med i arealen eller inte.

Lantmäteribyråerna ger närmare uppgifter.

Skiften:
Samma registerenhet kan med undantag av tomter vara belägen på flera olika ställen. T.ex. en landsväg eller en järnväg som löper genom en fastighet kan dela fastigheten i två skiften.

Användningsändamål enligt plan:
För tomter och allmänna områden upprätthålls användningsändamål enligt plan i fastig-hetsregistret. Det finns skäl att verifiera användningsändamålet i kommunen.

Uppgifter om bildandet

Fastighetsförrättningar eller beslut av myndighet
Det vanligaste förrättningsslaget är styckning. När det gäller myndighetsbeslut är ändring i kommunindelningen eller sammanslagning av fastigheter de vanligaste. Registrerings-datumet som finns i övre delen av utdraget anges också här. För tomternas del anges här förrättnings- eller avslutningsdatum.

Registerenheter och outbrutna områden som denna registerenhet bildats av
Här anges de fastighetsbeteckningar och/eller beteckningar för outbrutna områden av vilka den nya registerenheten har bildats och hur stor areal den har fått från varje bildar-fastighet. Ifall arealen är 0, har den nya fastigheten endast fått en viss andel i samfällda områden från bildarfastigheten.

Stomfastighet vid styckningen:
Ifall fastigheten har bildats vid en styckning och förblivit stomfastighet, nämns detta i re-gisterutdraget.

Outbrutna områden och särskilt överlåtna andelar i samfällt område

Ett outbrutet område är ett område med bestämda gränser som sålts eller på annat sätt överlåtits från en fastighet eller en annan registerenhet. En andel i samfällt område är en från fastigheten särskilt överlåten andel i ett samfällt område. Beteckningarna för out-brutna områden förblir desamma under hela livscykeln. Inte ens kommunnummerdelen förändras även om det outbrutna området skulle överföras till en annan kommun.

Beteckningar för de outbrutna områden och de från fastigheten överlåtna andelar i sam-fällt område som finns på registerenhetens område samt vissa andra uppgifter anges på utdraget i registreringsordning.

Planer och byggnadsförbud

I fastighetsregistret antecknas kommunernas gemensamma generalplaner som miljömi-nisteriet fastställt samt generalplaner och detaljplaner med rättsverkan, inklusive strand-detaljplaner, som kommunen godkänt. I registret införs dessutom byggförbud enligt 53 § markanvändnings- och bygglagen samt separata tomtindelningar för tomternas del.

Uppgifter som gäller planläggningen kan vara bristfälliga. Uppgifterna ska alltid kontrolleras hos kommunen.

Servitut, nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar

Denna del innehåller uppgifter om de servitut som belastar registerenheten samt om de servitut, nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar som grundats till förmån för fastighe-ten. Anteckningarna i fastighetsregistret är antingen servitutsanteckningar i textform eller nyttjanderättsenheter med lägesuppgift. Följande uppgifter har antecknats i fastighetsre-gistret: registreringstidpunkt, uppgift om typ, beteckning (om nyttjanderättsenheter), eventuella begränsningsuppgifter samt rättighetsparter.

I synnerhet äldre uppgifter innehåller flera brister och även felaktigheter.

Andelar i samfällda områden och särskilda förmåner

Här anges fastighetens andelar i de samfällda områden för vilka delägarförteckningen är fastställd.

I form av en s.k. andelsanteckning anges de samfällda områden eller typer av samfällda områden i vilka fastigheten har en andel, men för vilka delägarförteckningarna inte ännu är fastställda. Objektet för andelen kan anges med hjälp av det samfällda områdets fas-tighetsbeteckning eller en allmännare karakterisering (t.ex. "Andel i samfällda vattenom-råden"). Ifall fastighetsregistret innehåller en anteckning om att inga andelar finns, skrivs den ut i denna del (t.ex. "Ingen andel i samfällda"). Andelsanteckningar kan vara brist-fälliga och inexakta.

Andelar i gamla särskilda förmåner, som är mycket sällsynta förutom i Norra Lappland, anges på motsvarande sätt. Även uppgifter som gäller särskilda förmåner kan vara bristfälliga.

Fastighetsförrättningar och beslut av myndighet

I denna del anges de i fastighetsregistret antecknade fastighetsförrättningar som berör registerenheten och som gäller bildande eller ändring, samt motsvarande förrättningar och myndighetsbeslut, registreringsdatum för dessa, verkan på arealuppgifterna, övriga enheter som är föremål för åtgärden samt arkivhänvisning.

Övriga uppgifter

I denna del anges anmärkningar och påminnelser som berör fastigheten. Det kan t.ex. vara frågan om en uppgift om att fastigheten (s.k. spökfastighet) inte har privata ägor utan endast en andel i samfällda områden, eller att uppgifter om fastigheten på grund av kommunsammanslagning finns lagrade i samband med den tidigare kommunen. An-märkningarna visas på det språk på vilket de ursprungligen förts in i registret. Anmärk-nings- och påminnelseuppgifter har förts in i registret enligt varierande principer varför de kan vara bristfälliga och inexakta.