Pressmeddelande

Fastighetsaffärerna 2011: Eurokrisen syns inte i stugpriserna

20.03.2012

Den ekonomiska nedgången var som värst år 2009, då antalet gjorda fastighetsköp var 61 200.  Sedermera har handeln återhämtat sig men eurokrisen håller tillbaka handeln i någon mån. År 2011 gjordes sammanlagt 68 700 köp av fastigheter, dvs. lika många som föregående år. Den använda penningsumman var 8,1 miljarder euro och innebär en årlig ökning på 3 procent. 

I fjol köpte ryssar bosatta i Ryssland 470 fastigheter i Finland. Dessutom köpte i Finland permanent bosatta ryssar 150 fastigheter. Estländare med hemadress i Estland köpte 26 fastigheter som andrabostad eller sommarstuga och i Finland permanent bosatta estländare köpte 140 fastigheter i Finland. 

Handeln med egnahemshus jämnades ut

År 2011 gjordes sammanlagt 16 430 köp av småhus, en sänkning med 4 procent jämfört med året innan. Det största antalet köp av egnahemshus gjordes år 2005, då sammanlagt 18 000 hus bytte ägare.  Inom planområden steg priserna med 3 procent och i glesbygden med 4 procent. Medelpriset på egnahemsfastigheter inom planområden var i Esbo 410 000 € (- 6 %), i Helsingfors 407 500 € (+ 4 %), i Vanda 315 000 € (+3 %), i Tammerfors 245 000 € (+2 %), i Kuopio 200 000 € (-8 %) och i Uleåborg 182 000 € (-13 %).

Priserna är medianpriser. Prisändringen är statistiskt betydande endast för Uleåborg, för de andra orternas del visar siffrorna endast utvecklingens riktning.

Handeln med egnahemshustomter på väg nedåt

Under år 2011 såldes 6 510 småhustomter, vilket är 15 procent mindre jämfört med föregående år.  Kvadratmeterspriserna på tomter som såldes av privatpersoner inom detaljplaneområden sjönk med 9 procent. Däremot har prisnivån på tomter som såldes av kommuner stigit med 8 procent. I Helsingfors var medelpriset på plantomter på detaljplaneområden med bindande tomtindelning som privatpersoner sålde 944 euro per kvadratmeter våningsyta (- 3 %), i Esbo 809 €/k-m2 (-7 %), i Vanda 620 €/k-m2 (+5 %) och i Tammerfors 522 €/k-m2 (+2 %).

Priserna på fritidsstugor fortsätter att stiga

År 2011 gjordes 11 600 fastighetsköp för fritidsboende, varav 81 procent utanför planområden. Ungefär lika många köp gjordes föregående år.  

Medelpriset på en bebyggd fritidsfastighet med egen strand inom planområde steg med 7 procent, varvid en stuga med tomt kostade i genomsnitt 134 000 euro. Utanför planområden var medelpriset på fritidsstugor med egen strand 99 000 euro (+10 %) och utan egen strand 45 000 euro (+5 %). Det dyraste landskapet var Nyland där priset på en fritidsfastighet inom strandplaneområden var i genomsnitt 180 000 euro. I landskapet Päijänne-Tavastland var priset på strandstugor inom planområden högst, i genomsnitt 177 500 euro.

Prisnivån lika för plantomter och strandtomter inom glesbygden 

En obebyggd tomt inom stranddetaljplaneområden kostade i genomsnitt 37 800 euro (ökning 2 %). Antalet köp (570 st.) steg med 15 procent, men det sammanlagda antalet köp var mycket litet. De dyraste tomtköpen inom stranddetaljplaneområden gjordes i Nyland, där medelpriset var 180 000 euro.

Inom glesbygdsområden såldes 22 procent mindre strandtomter (1 000 st.) än under år 2010 och medelpriset steg med 26 procent. En strandbyggnadsplats utanför planområde kostade i genomsnitt 37 750 euro. Dyrast var priserna i Nyland, 135 000 euro.

Livlig handel med skogsmark 

Köp av åkermark gjordes i fjol sammanlagt 485 st., på lång sikt är antalet genomsnittligt. Priset på åker sjönk med 3 procent och medelpriset för hela landet var 7 640 euro/ha år 2011.

Dyrast var åkermarken i Egentliga Finland, 11 100 euro/ha. Genomsnittspriset på åkermark var billigast i Lappland, där hektarpriset var 1 700 euro.

År 2011 gjordes 3 220 köp av skogsmark på över två hektar. Detta är 20 procent mera än året innan. Det normala antalet skogsköp är 2 600 per år. Medelpriset på skogsmark i hela landet var 2 480 euro/ha, en ökning på 4 procent jämfört med år 2010.

Skogsmark var dyrast i Egentliga Finland, 4 600 euro/ha, och billigast i Lappland där hektarpriset var 780 euro.

 

De priser som nämns i detta meddelande är medianpriser. Uppgifterna baserar sig på Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik över fastigheter.

Köpeskillingsstatistiken på nätet:
Hela publikationen är tillgänglig på Lantmäteriverkets webbplats på adressen 
http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kopeskillingsstatistik

Ytterligare information om statistik och informationstjänst ger de som sammanställt publikationen på Utvecklingscentralen vid Lantmäteriverket: 
Experterna Juhani Väänänen, tfn 040 801 1204 och Esa Ärölä, tfn 040 180 1301
e-post: fornamn.efternamn[at]maanmittauslaitos.fi

Experterna svarar på frågor också på diskussionsforumet. >

Köpeskillingsuppgifter landskapsvis ger under våren 2012:
Landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen Jarmo Pesonen, tfn 040 547 3014
Landskapet Södra Österbotten Riitta Ovaska, tfn 040 801 7986
Landskapet Södra Savolax Pekka Mättö, tfn 040 727 1261 
Landskapet Östra Nyland Juhani Väänänen, tfn 040 801 1204
Landskapet Kajanaland Pekka Jakobsson, tfn 050 561 6529
Landskapet Egentliga Tavastland Arja Lankinen, tfn 040 530 0412
Landskapet Mellersta Finland Mikael Holm, tfn 040 543 9625
Landskapet Lappland Heikki Lind, tfn 0400 690 653
Landskapet Mellersta Österbotten Riitta Ovaska, tfn 040 801 7986
Landskapen Birkaland och Satakunta Anne Ala-Orvola tfn 040 861 6822
Landskapet Österbotten Riitta Ovaska, tfn 040 801 7986
Landskapet Norra Karelen Riitta Määttä, tfn 040 801 7546 och Heikki Simola, tfn 040 724 7683
Landskapet Norra Österbotten Jukka Romppainen, p. 040 516 1491 och Esko Kallio, tfn 040 730 4169
Landskapet Norra Savolax Taisto Toppinen, tfn 0400 175 387
Landskapet Päijänne-Tavastland Arja Lankinen, tfn 040 530 0412
Landskapet Nyland Juhani Väänänen, tfn 040 801 1204
Landskapet Egentliga Finland Ilkka Kärkkäinen, tfn 040 746 9779
Landskapet Åland Jan-Henrik Törnroos, tfn 040 868 6423

Lantmäteriverket publicerar årligen köpeskillingsstatistik över fastigheter: årsstatistik på våren och halvårsstatistik över första halvårets fastighetsköp i september. Statistiken sammanställs utifrån Lantmäteriverkets köpeskillingsregister över fastigheter. Uppgifterna i registret bygger på köpvittnens meddelanden som kompletterats av kommunerna och lantmäteribyråerna. Registret är offentligt och innehåller uppgifter om alla fastighetsöverlåtelser som gjorts i Finland sedan år 1985.

 Lantmäteriverket börjar publicera en ny webbtjänst för fastighetsärenden hösten 2013. Då kan kunderna lätt och tryggt på webben kontrollera sina egna fastighetsuppgifter, elektroniska inteckningsansökan och elektroniska fullmakter samt utarbeta överlåtelsehandlingar och överföra elektroniska pantbrev.
www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistoasiat