Lantmäteriverket valdes till bästa statliga arbetsgemenskap

15.05.2012

Statskontoret valde Lantmäteriverket till statens bästa arbetsgemenskap 15.5.2012. Lantmäteriverket fick Kaiku-priset för välbefinnande i arbetet vid mässevenemanget Valtio Expo i Helsingfors. Motiveringen till beslutet var den lyckade integrationen av arbetet till förmån för välbefinnande i arbetet och arbetarskyddet i all verksamhet. Välbefinnandet i arbetet och arbetarskyddet har genomgått en långsiktig och systematisk utveckling som en del av den dagliga verksamheten.

"Jag litar på att våra goda resultat är en följd av det långsiktiga arbetet", säger Lantmäteriverkets personaldirektör Maritta Yläranta som gläder sig för priset. "Vår strävan är att hela tiden värdera och utveckla oss själva. Satsningarna på välbefinnande i arbetet är en del av Lantmäteriverkets kvalitetsarbete."

Vid Lantmäteriverket är arbetstillfredsställelsen god och bättre än statens genomsnitt, vilket är exceptionellt i en stor organisation med 1 850 anställda.

"Många parter är med, till exempel cheferna och enheternas direktörer gör en stor del av arbetet", säger Yläranta.

Långsiktigt utvecklingsarbete som motivering

Vid Lantmäteriverket är omsorgen för personalens välbefinnande inbyggd i den årliga resultatstyrningsprocessen genom årlig planering, resultatmatris och rapportering. Lantmäteriverket har satsat mera än miniminivån på innehållet i och kvaliteten på arbetshälsovårdstjänster. På eget initiativ har verket utvecklat sådant som oftast kräver externa konsulter.

Mätarnas resultat är exceptionellt goda. De strategiska mätarna är den procentuella andelen sjukfrånvarofria dagar, kompetensutveckling och den genomsnittliga åldern vid pensionering. Kompetensen ses som en central faktor som påverkar välbefinnande i arbetet.

Priset togs emot av lantmäteriråd Risto Nuuros, personaldirektör Maritta Yläranta, arbetarskyddschef Kaj Lundell och huvudförtroendeman Raili Savolainen.

Mera information

Personaldirektör Maritta Yläranta, 040 755 0549, maritta.ylaranta[ät]maanmittauslaitos.fi