Internationell verksamhet

Vi deltar aktivt i internationella projekt och internationella organisationers verksamhet.

Europeiska Unionen är fokusområde för Lantmäteriverkets internationella verksamhet under åren 2013–2017. Betoningen är på samarbete mellan de Europeiska lantmäteriverken (i synnerhet det nordiska samarbetet, samarbetet med de baltiska länderna, EuroGeographics samarbete), FN-organen, deltagande i verksamheten av utvalda fackliga organisationer och deras konferenser, samt förberedelser av internationella standarder och föreskrifter.

Nordiskt samarbete

Lantmäteriverkens inbördes samarbete i Norden har fortgått i flera decennier. Den nuvarande verksamheten grundar sig på det år 2005 uppgjorda samarbetsavtalet, som definierar samarbetsformerna för gemensamma konferenser och arbetsgrupper. Nordiskt samarbete kring aktuella teman bedrivs även bilateralt och mellan experter.