Organisation

Över 200-åriga Lantmäteriverket genomför olika lantmäteriförrättningar såsom exempelvis styckningar och ägoregleringar samt producerar olika kartmaterial och främjar deras interoperabilitet.

Lantmäteriverket säkrar jordägandet och kreditgivningssystemet genom att upprätthålla uppgifter om lagfarter och inteckningar av fastigheter samt andra uppgifter om fastigheter i sina register. Andra av Lantmäteriverkets centrala uppgifter är forskning i och tillämpning av geografisk information samt utveckling av data- och informationssystem.

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 37 orter runtom i Finland, från Mariehamn till Ivalo. Antalet anställda är totalt cirka 2 000. Organisationen består av en centralförvaltning och fyra verksamhetsenheter, d.v.s. Produktion, Allmän förvaltning, Centralen för ICT-tjänster och Geodatacentralen.

 

Lantmäteriverkets organisation.

Centralförvaltningen

Arvo Kokkonen, generaldirektör
Marja Helin, generaldirektörens sekreterare
Pekka Halme, utvecklingsdirektör
Petri Korpinen, direktör
Antti Kosonen, innovationsdirektör
Markku Markkula, lantmäteriråd
Christine Nyholm, senior auditor
Tiina Sarjakoski, forskningsdirektör
Ari Tella, överingenjör
Heli Ursin, chef för internationella frågor
Tuija Varjonen, intern revisor
Pirkko Yliselä, kommunikationsdirektör

Produktion

Överdirektör Irma Lähetkangas

Direktörerna för resultatenheterna

Mauri Asmundela, värderingsförrättningar
Heikki Lind, register
Petri Notko, basförrättningar
Janne Murtoniemi, inskrivningsärenden
Timo Potka, ägoregleringar
Antti Saarikoski, informationstjänster
Juha Vilhomaa, terrängdatamaterial

Allmän förvaltning

Matti Hyytinen, förvaltningsdirektör
Tuula Manninen, personal- och ekonomidirektör

Centralen för ICT-tjänster

Marja Rantala, överdirektör

Direktörerna för resultatenheterna

Ari Huvinen, ICT-produktionstjänster
Päivä Kasurinen, kundlösningar
Jenni Mielikäinen, teknologilösningar
Juha Tuomaala, applikationstjänster

Geodatacentralen

Jarkko Koskinen, överdirektör

Avdelningscheferna

Juha Hyyppä, fjärranalys och fotogrammetri
Heidi Kuusniemi, navigation och positionering
Markku Poutanen, geodesi och geodynamik
Jari Reini, SDI-tjänster
Tapani Sarjakoski, geoinformatik och kartografi

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter i Statens kontaktregister.

Lantmäteriverkets kontaktuppgifter.

Internationell verksamhet

Lantmäteriverket deltar aktivt i internationella projekt och internationella organisationers verksamhet.

Europeiska Unionen är fokusområde för Lantmäteriverkets internationella verksamhet under åren 2013–2017. Betoningen är på samarbete mellan de Europeiska lantmäteriverken (i synnerhet det nordiska samarbetet, samarbetet med de baltiska länderna, EuroGeographics samarbete), FN-organen, deltagande i verksamheten av utvalda fackliga organisationer och deras konferenser, samt förberedelser av internationella standarder och föreskrifter.