Vantaa

Voimajohtohanke Vantaan Länsisalmessa

Taustaa

Fingrid Oyj on hakenut lunastustoimitusta Anttila-Vaarala ja Rekola-Vaarala 110kV voimajohtoja koskevan muutoksen vuoksi. Vuoden 2014 aikana on jouduttu siirtämään kyseisiin voimajohtoihin liittyvät pylväät nro 30 ja 31. Siirroista on tehty sopimukset uusien tolppapaikkojen kohtien maanomistajien kanssa vuonna 2014. Sittemmin maanomistuksissa on tapahtunut muutoksia, mutta tämä hanke on mainittu luovutuskirjoissa. Fingrid Oyj on hakenut toimitusta tehtäväksi lunastuslain 72a§:n nojalla.

Lunastustoimitus voimajohtohankkeessa Vantaan Västersundomissa

Yleistä

Kyseessä on Vantaan Energia Oy:n voimajohtohanke.

Lunastuslupa

Etelä-Suomen maanmittaustoimisto on antanut Vantaan Energia Oy:lle lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvan 17.5.2013.

Lunastustoimituksen alkukokous

Toimitukseen liittyvä alkukokous pidettiin keskiviikkona 29.5.2013 klo 9.00 Vantaalla, os. Kielotie 28, 01300 Vantaa, kokoushuone 335.

Ratatoimitus pääradalla, Vantaa

Taustaa

Liikennevirasto on hakenut maanmittaustoimitusta rautatiealueen ulottuvuuden määrittämiseksi pääradalla Vantaan alueella. Toimituksessa on tarkoituksena selvittää vanhan rautatiealueen sijaintia osoittavien rajamerkkien sijainnit. Lisäksi kartoitetaan rautatiealueen rakenteiden osalta mahdollisesti aiemmin tapahtuneet leventymiset jatkotoimenpiteitä varten.

Maastotyöt

Maanmittauslaitos aloittaa maastomittaukset kesällä 2015. Vanhojen kadonneiden rajamerkkien kohdalle rakennetaan uudet. Lisäksi mittauskohteita näkyvöitetään paaluilla.

Asiasanat:

Nikinmäki - Nikkilä mantien 1521 parantaminen välillä mt 140 - Sipoon raja Vantaalla

Liikennevirasto on hyväksynyt 4.12.2013 Nikinmäki - Nikkilä maantien 1521 parantamista koskevan tiesuunnitelman. Hyväksymispäätöksen peruteella Uudenmaan ELY-keskus on hakenut maantietoimitusta 16.5.2014.

Alkukokous ja haltuunottokatselmus

Maantietoimituksen alkukokous ja haltuunottokatselmus pidetään Tikkurilassa 24.6.2014. klo 9. Kokouksen yhteydessä tehdään maantielain 56 §:n mukainen haltuunottokatselmus. Haltuunoton seurauksena tienpitäjä saa oikeuden tien rakentamisen aloittamiseen . Alkukokouksessa annetaan määräaika ennakokorvausten vaatimiselle.

Asiasanat:

KehäIII:n (E18/kt50) ja Lentoasemantien (mt 135) parantaminen, VANTAA

Hankkeen taustaa

Kyseessä on osa laajaa Kehä III:n parannuskokonaisuutta. Tässä Lentoasemantien urakassa alueella rakennetaan mm. Lentoasemantien ja Tikkurilantien uudet eritasoliittymät sekä rakennetaan kolmas kaista Tuusulanväylän ja Lentoasemantien välille.

Toimitusmenettely

Maantietoimituksen alkukokouksessa päätettiin, että toimitus etenee kaksivaiheisen toimitusmenettelyn mukaisesti. Ensimmäisen vaiheen toimituksessa käsitellään kohteiden korvaukset ja myöhemmin erikseen pidettävässä toisen vaiheen toimituksessa haitan- ja vahingonkorvaukset.

Asiasanat:

Lunastustoimitus, yhteinen vesialue 92-421-876-2

Valtioneuvosto on 15.5.2002 myöntänyt Vantaan kaupungille luvan lunastaa omistukseensa Keravanjoen yhteiset vesialueet ja mahdolliset vesijättöalueet sekä Vantaanjoen yhteiset vesialueet Lapinkylän ja Myllymäenkylän rajalinjan tasalle mahdollisine vesijättömaineen (ks. liitteenä oleva liitetiedosto).

Valtioneuvoston lunastuslupapäätös 15.5.2002 on lainvoimainen.

Tämä toimitus koskee yhteistä vesialuetta 92-421-876-2, jonka osakaskiinteistöt ja niille kuuluvien osuuksien suuruudet on vahvistettu lainvoimaisesti 30.3.1995 rekisteröidyssä jaontäydentämistoimituksessa.

Tilaa syöte RSS - Vantaa