Luumäki - Imatra tavara rautatien parannus, ratatoimitus välillä Luumäki - Lappeenranta, Hakali

Toimitusnumero
2019-610872
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Lappeenranta
Luumäki

Tämä toimitus

Tässä toimituksessa n:o 2019-610872 käsitellään väliä Luumäki - Lappeenranta, Hakali

Rautatien parannushanke kokonaisuutena

Rautatietä parannetaan välillä Luumäki - Imatran tavara-asema.
Välillä Luumäki - Joutsenon asema rataa parannetaan tässä vaiheessa edelleen yksiraiteisena. Paikoin on kuitenkin tarpeen lunastaa lisäaluetta rautatiealueeksi.
Välillä Joutsenon asema - Imatran tavara-asema rakennetaan uusi kaksoisraide, jota varten koko välillä lunastetaan lisää rautatiealuetta.

Ratasuunnitelmat

Koko välille on tehty kolme eri ratasuunnitelmaa

 • Imatra, Mansikkakosken rautatiesiltaa koskeva ratasuunnitelma, joka on hyväksytty ja lainvoimainen
 • Lappeenranta, Saimaan kanavan rautatiesiltaa koskeva ratasuunnitelma, joka on hyväksytty ja lainvoimainen
 • Luumäki, Lappeenranta ja Imatra, muuta osaa hankkeesta koskeva ratasuunnitelma, joka on hyväksytty ja lainvoimainen

Ratatoimitukset

Ratatoimituksissa lunastetaan hyväksyttyjen ratasuunnitelmien ja/tai asemakaavojen mukaiset rautatiealueet (omistusoikeudella), yksityistiealueet (pysyvällä käyttöoikeudella) ja laskuoja-alueet (pysyvällä käyttöoikeudella) sekä lisäksi eräitä ratasuunnitelmien mukaisia rakennustyön ajaksi käyttöön otettavia alueita.

Ratatoimitukset tehdään ns. kaksivaiheisina toimituksina. Ensimmäisen vaiheen toimituksissa lunastetaan maapohjat ja määrätään niistä sekä esimerkiksi rakenteista, pihakasvillisuudesta ja puustovahingoista korvaukset. Ensimmäisen vaiheen toimitusten eteneminen ei riipu radan rakentamisaikataulusta. Radan rakennustöiden valmistuttua aloitetaan ns. toisen vaiheen ratatoimitukset, joissa käsitellään vielä käsittelemättä olevat lunastusasiat, erityisesti haitan- ja vahingonkorvaukset.

Ensimmäisen vaiheen ratatoimitukset:

 • toimitus n:o 2018-583406: Saimaan kanavasiltaa varten tarvittavia alueita koskenut toimitus on jo tehty, laillistunut ja rekisteröity kiinteistörekisteriin
 • toimitus n:o 2018-575870, jossa käsitellään väliä Joutsenon asemalta Imatran tavara-asemalle on lopetettu 25.6.2020. Valitusten johdosta toimitus on Etelä-Savon käräjäoikeuden / maaoikeuden käsittelyssä.
 • tämä toimitus n:o 2019-610872 välillä Luumäki - Lappeenranta, Hakali, toimituksen alkukokous on pidetty 9.12.2020 klo 9 Hotelli Salvassa Luumäellä
 • toimitus n:o 2019-610873 välillä Saimaan kanava - Joutseno, toimitus ei välttämättä ole lainkaan tarpeen, koska ratasuunnitelman mukaiset uudet alueet on lunastettu jo toimituksessa n:o 2018-575870

Toimitusmenettely ja korvaukset

Väylävirasto radanpitäjänä rakennuttaa radan parannuksen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus hakee tarvittavat ratatoimitukset ja edustaa ratatoimituksissa Suomen valtiota, jolle rautatiealueet lunastetaan.

Maanmittauslaitoksen asettama lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) tekee ratatoimitukset, joissa lunastaja ja maanomistajat ovat samanlaisia asianosaisia. Ratatoimituksissa sovelletaan ensisijaisesti ratalakia (110/2007). Lunastustoimikunta määrää periaatteessa kaikki korvaukset viran puolesta, mutta asianosaisille varataan toimituksissa kuitenkin aina mahdollisuus esittää korvausvaatimuksia. Vaatimusten esittäminen on tarpeen erityisesti silloin, jos todellinen vahinko tai haitta on sellainen, jota lunastustoimikunta ei välttämättä voi itse havaita.

Lunastustoimikunnan ratatoimituksissa päättämistä asioista on valitusmahdollisuus maaoikeuteen.

Melu- ja tärinämittaukset

Maanmittauslaitos on teettänyt koko ratavälillä melu- ja tärinämittauksia, jotka on tarkoitus tehdä uudestaan ratahankkeen valmistumisen jälkeen. Jo suunnitteluvaiheessa on tehty ratahankkeen alueelle melumalli, jolla kuvataan melutilannetta nyt ja ennustetaan radan parannuksen valmistumisen jälkeisiä meluvaikutuksia. Melu- ja tärinäselvityksen loppuraportti on liitteenä.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos:

 • toimitusinsinööri ja lunastustoimikunnan puheenjohtaja Tapani Pukki, p. 0400 902400. sähköposti tapani.pukki[at]maanmittauslaitos.fi
 • maastotöistä vastaava kartoittaja Pekka Kilpiä, p. 040 5187218, sähköposti pekka.kilpia[at]maanmittauslaitos.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

 • lunastajan edustaja ratatoimituksissa DI Paula Mattila, p. 040 7789902, sähköposti paula.mattila[at]ely-keskus.fi

Väylävirasto

 • projektipäällikkö Tommi Rosenvall, p. 040 7257815, sähköposti tommi.rosenvall[at]vayla.fi
 • projektipäällikkö Joonas Hämäläinen, p. 029 5343536, sähköposti joonas.hamalainen[at]vayla.fi
 • liiketoimintajohtaja Kimmo Saarela (Welado Oy), p. 040 7129434, sähköposti kimmo.saarela[at]welado.fi
 • ylivalvoja, rakennuttajainsinööri Erkki Mäki (Welado Oy), p. 0400 167067, sähköposti erkki.maki[at]welado.fi

Ajankohtaista (6.4.2021)

Toimitus on lopettamisvaiheessa. Korona-pandemian takia loppukokousta lykätään kuitenkin vielä. Kokouksesta ilmoitetaan kutsukirjeillä myöhemmin. Tavoitteena on, että kokous saataisiin pidettyä alkukesällä 2021.