Lunastustoimitus Laurila-Virojoki 110kV voimajohto

Toimitusnumero
2019-620755
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Hamina
Virolahti

Hankkeen kuvaus

Valtioneuvosto on antanut 19.12.2019 Kaakon Alueverkko Oy:lle luvan lunastamalla hankkia pysyvän käyttöoikeuden 110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten tarvittaviin alueisiin. 

Uusi voimajohto kulkee Laurilan sähköasemalta pohjoiseen ja koilliseen Revonkankaalle asti, jossa reitti kääntyy seuraamaan Hamina-Vaalimaa moottoritietä sen eteläpuolella Lelun eritasoliittymän kohdalta Sarasjärven eritasoliittymälle, josta linja jatkuu Virojoen sähköasemalle. Laurilan sähköasemalta lähtiessä uusi voimajohto kulkee Kymi-Raippo 110 kV voimajohdon rinnalla, jolloin uusi maa-aluetarve on 16-20 metriä. Tämän jälkeen uudessa johtokäytävässä johtoalueen kokonaisleveys on 46 metriä. Virojoen sähköasemalle käännyttäessä voimajohto kulkee Kymi-Raippo 110 kV voimajohdon rinnalla ja uusi maa-aluetarve on tällä osuudella 21-22 metriä. Johdon pituus on noin 26 kilometriä.

Ennakkohaltuunotto- ja yleissuunnitelmakartat löytyvät liitteistä.

Lunastustoimituksen tarkoitus

Toimituksessa lunastetaan pysyvä käyttöoikeus voimansiirtolinjan vuoksi tarpeellisiin alueisiin ja käsitellään korvausten määrääminen hankkeen ja toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Lunstuskorvaukset määrätään toimituksen loppukokouksessa.

Lisätietoa voimajohtoalueen lunastustoimituksesta on liitteenä olevassa esitteessä.

Alkukokous ja haltuunotto

Lunastustoimituksen alkukokous pidettiin keskiviikkona 22. tammikuuta 2020. Alkukokouskutsu on liitteenä. Toimituksessa ei määrätty ennakkokorvauksia.

Toimituskokouksen jäkeen pidettiin haltuunottokatselmus 22.-23.1.2020 voimalinja-alueella sovituilla kohteilla.

Voimajohdon rakentaminen

Voimajohto on valmistunut vuoden 2020 lopussa.

Korvausvaatimukset

Voimalinjan valmistumisen jälkeen lunastustoimitusta jatkettiin lähettämällä maanomistajille kirje, jossa kerrottiin korvauskäsittelystä ja annettiin määräaika korvausvaatimusten jättämiselle (kirje liitteenä). Lunastustoimikunta määrää korvaukset pääsääntöisesti viran puolesta (mm. korvaus pellolla sijaitsevien voimajohtopylväiden ja metsäalueiden maapohjasta sekä puuston odotusarvon ja taimikon korvaus, haltuunottokatselmuksella kirjattu kasvillisuus, laitteet ja rakenteet). Näitä korvauksia ei maanomistajien tarvitse erikseen hakea

Maanomistajien kannattaa olla haittojen ja muiden vahinkojen ilmoittamisen suhteen aktiivisia ja tehdä korvausvaatimus, jotta kaikki asiat saatetaan lunastustoimikunnan tietoon. Lunastustoimikunnalle pyydettään ilmoittamaan mm. voimalinjan rakennustyön aiheuttamat mahdolliset satovahingot ja rakentamisen jälkeen korjaamatta jääneet muut vahingot. Lisäksi toimitusinsinöörille on hyvä ilmoittaa, mikäli rakennustyön seurauksena on rajamerkkejä kadonnut tai vahingoittunut. Mikäli kiinteistölle, joka sijaitsee voimalinja-alueen ulkopuolella aiheutuu haittaa tai vahinkoa voimajohdon rakentamisen takia, on maanomistajien tehtävä korvausvaatimus, jotta korvaus voidaan käsitellä lunastustoimituksessa.

Asianosaisille varataan mahdollisuus tehdä halutessaan kirjallinen korvausvaatimus. Korvausvaatimus tulee lähettää postitse tai sähköpostitse toimitusinsinöörille 14.5.2021 mennessä. Korvausvaatimuksesta tulee selvitä ainakin:

  • VIITE: toimitusnumero 2019-620755
  • vaatimuksen esittäjän yhteystiedot sekä puhelinnumero
  • kiinteistö, jota vaatimus koskee
  • vaatimus (esim. euroina tai muutoin yksilöitynä)
  • muut tarpeelliset asiaan liittyvät tiedot (esim. vaatimuksen perustelut ja dokumentit)
  • mahdollinen toive maastokatselmuksesta

Maastokatselmukset

Hankkessa pidettiin maastokatselmukset voimalinja-alueella seuraavasti:

  • Keskiviikkona 19.5.2021 pidettiin maastokatselmus voimalinjan Haminassa sijaitsevalla osuudella
  • Torstaina 20.5.2021 pidettiin maastokatselmus voimalinjan Virolahdella sijaitsevalla osuudella

Maastokatselmuksella katselmoitiin alueet, jolle lunastustoimikunta katsoi tarvittavan katselmus tehdyn korvaushakemuksen seurauksena tai maanomistaja toivoi katselmusta. Katselmukselle osallistui lunastustoimikunnan ja maanomistajan lisäksi lunastajan ja urakoitsijan edustajat. Mikäli voimalinja-alueella on rakentamisen seurauksena syntyneitä vaurioita, joiden korjaamisesta on tarve sopia lunastajan/urakoitsijan kanssa, voi maanomistaja pyytää katselmusta.

Loppukokous

Lunastustoimituksen loppukokous on tarkoitus pitää vuoden 2021 aikana. Kokouksessa vahvistetaan lopullinen lunastettava alue ja käsitellään lunastuksesta johtuvat korvauskysymykset sekä muut lunastustoimituksen suorittamiseksi tarpeelliset asiat.

Kokouksesta tiedotetaan maanomistajille erikseen lähetettävillä kirjeillä

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Hanna Franssila, Maanmittauslaitos, +358 40 779 3762, hanna.franssila(at)maanmittauslaitos.fi

Lunastaja

Lunastajan yhteyshenkilö: Tuomo Hakkarainen, Kaakon Alueverkko, +358 40 8600 515, tuomo.hakkarainen(at)kaakonalueverkko.fi

Projektipäällikkö: Janne Ruohola, +358 44 425 2144, janne.ruohola(at)despro.fi

Rakentajan yhteyshenkilö: Olli Kivelä, Voimatel Oy, +358 44 793 9714, Olli.Kivela(at)voimatel.fi

Puuston poisto projektivastaava: Lauri Koskinen, OTSO Metsäpalvelut Oy, +358 50 595 0077, lauri.koskinen@otso.fi

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).