Vesilahdentien (maantie 301) parantaminen (uusi linjaus) Vesilahden Järvenrannan alueella

Toimitusnumero
2020-630268
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Vesilahti

Tälle sivulle päivitetään toimitusta koskevia asioita ja tuodaan mm. kartta-aineistoa näkyville.

Maantietoimituksen hakija

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus valtion alueellisena tienpitoviranomaisena.

Maantietoimituksen kohde

Maantien 301, kiinteistötunnus 922-895-2-3, parantaminen (uusi linjaus) Vesilahden Järvenrannan alueella, Vesilahdentie n. 878 - Vesilahdentie n. 764 (tiesuunnitelman paaluväli 5530 - 6591). Ks. sivun alaosan liitteissä Tiesuunnitelman kartat.

Toimituksen tarkoitus

Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä (Maantielaki 503/2005) 5. luvun mukaisessa maantietoimituksessa lunastetaan omistusoikeudella valtion tienpitoviranomaiselle (Väylävirasto) maantiehanketta varten tarvittavat lisäalueet sekä käsitellään mm. hankkeesta aiheutuvat korvausasiat. Lisäksi käsitellään ja lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) päättää mm. 

- tarpeelliseksi osoittautuvista rajankäynneistä, 

- mahdollisista tarpeelliseksi osoittautuvista tilusjärjestelyistä (jos esim. uuden tien linjauksen vuoksi jää uuden maantien toiselle puolelle vähäinen erillinen palsta),

- syrjään jäävän maantiealueen liittämisestä ympäröiviin kiinteistöihin,

- syrjään jäävän maantiealueen muuttumisesta suurimmaksi osin yksityistieksi (kun parannetun tien osat luovutetaan vastaavalta osalta yleisen liikenteen käyttöön) ja tästä johtuvat yksityistielain (560/2018) mukaiset asiat:

 • mm. tieosakkaat uudella yksityistiellä, 
 • tieoikeuksien leveydet,
 • mahdollinen tiekunnan perustaminen sekä 
 • tienpitovelvollisuuden jakaminen (tieyksiköt) tieosakkaiden kesken.

Yksityisteiksi muuttuvien maantien 301 osien kunnossapitovastuu siirtyy yksityisten teiden pitäjille (tiekunta / tieosakkaat yhdessä) maantien lakkaamista seuraavan kalenterivuoden lokakuun 1. päivänä. 

- muiden uusien yksityistieliittymien kohdalla mahdollisista kiinteistöjen tieoikeuksien siirroista / perustamisesta.

Lunastus ja yksityistiejärjestelyt perustuvat Liikenneviraston hyväksymään ja lainvoiman saaneeseen tiesuunnitelmaan (tiesuunnitelman hyväksymispäätös 21.10.2014 (5055/0720/2013), joka saanut lainvoiman 21.3.2016). Maantielain mukaisesti hyväksytty tiesuunnitelma on sitova ja sitä on lähtökohtaisesti noudatettava rakentamisessa ja maantietoimituksessa ellei alueellinen tienpitoviranomainen (Pirkanmaan ELY-keskus) muuta maanomistajan kanssa sovi. 

 • Lainvoiman saaneesta tiesuunnitelmasta TOTEUTETAAN VAIN paaluväli 5530 - 6591 (Vesilahdentie n. 878 - Vesilahdentie n. 764) Vesilahden Järvenrannan alueella
 • Toimitusinsinöörin tietojen mukaan uuden maantielinjauksen RAKENTAMINEN ON ALKAMASSA kesän 2020 aikana
 • Alla on liitteenä tiesuunnitelman kyseistä aluetta koskevat kaksi karttaa, joista ilmenee maantie- ja yksityistiemuutokset sekä mm. laskuojat, joihin perustetaan maantien tienpitäjälle rasiteoikeus.

Maantietoimituksen asiat käsitellään ja päätetään kahdessa tai useammassa toimituskokouksessa toimitusinsinöörin johdolla ja virkavastuulla. Ennen kuin lunastustoimikunta (toimitusinsinööri sekä kaksi uskottua miestä) antavat lopulliset päätökset toimitukseen kuuluvissa asioissa, toimitusinsinööri mm. esittää asioihin liittyvät säädökset ja niiden vakiintuneet tulkintalinjat, esittää muut tarpeelliset selvitykset sekä kuulee asianosaisia (mm. mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia korvausvaatimuksia). Toimituksen asiat pyritään käsittelemään kahdella tai kolmella toimituskokouksella. 

Toimituksen maastotyöt ennen alkukokousta (28.5.2020) ja haltuunottoluettelo

Huhtikuussa 14.4.2020 alkaen Maanmittauslaitoksen kartoittajat ja mittamiehet

- paaluttivat maastoon puupaaluin lainvoiman saaneen tiesuunnitelman mukaisesti 

 • haltuun otettavan uuden maantiealueen (maantien 301 uusi linjaus toimituksen kohteella), 
 • rakennustyön ajaksi haltuun otettavat tarvittavat yksityistieliittymät uuteen maantielinjaukseen sekä 
 • rakennustyön ajaksi haltuun otettavan alueen karja-alikulun ja siihen liittyvään siltaan (S1) rakentamiseksi. Sittemmin on tämä karjan alikulku ja siihen liittyvä silta jätetty hankkeesta pois (eli ei toteuteta maantien 301 parantamisen yhteydessä),
 • tiesuunnitelman mukaiset laskuoja-alueet (joihin perustetaan Tienpitäjälle rasiteoikeus) sekä
 • rakennustyön ajaksi haltuun otettavan läjitysalueen no 5 tilan LOUHERINNE 922-409-5-1 alueella. Läjitysalueen no 5 mahdollisesta käytöstä (tietyössä syntyvien ylimääräisten maa-ainesten mahdollinen läjittäminen) on sovittu tilan LOUHERINNE 922-409-5-1 omistajan, Matti Paavilaisen kanssa. Samalla on kartoitettu ja merkitty haltuunottokarttaan alueella sijaitseva talousvesikaivo

- selvittivät uuden maantiealueen ja syrjään jäävän maantiealueen kohdalla kiinteistöjen rajoja ja rajapyykkien paikkoja ja tekevät mittauksia sekä 

- kirjasivat maantiealueeksi lunastettavalla alueella, uusilla yksityistieliittymäalueilla, tiesuunnitelman mukaisten laskuojien kohdalla sekä tiesuunnitelman mukaisella läjitysalueella no 5 olevan puuston ja muun omaisuuden (mm. rakennuspaikkojen koristekasvillisuuden) paitsi mahdolliset siirrettävät rakenteet (esim. postilaatikko, yksityisteiden liikennemerkit). 

Kohteita on myös valokuvattu tulevaa korvausarviointia varten.

Kiinteistökohtainen luettelo maantieksi lunastettavalla alueella ja tiesuunnitelman mukaisilla yksityistieliittymäalueilla ja laskuoja-alueilla sekä ylijäämämaiden em. mahd. läjitysalueella (läjitysalue no 5) olevasta omaisuudesta on ollut nähtävänä toimituksen alkukokouksessa 28.5.2020. Ote kiinteistökohtaisesta haltuunotosta on lähetetty 5.6.2020 kaikille haltuun otetun omaisuuden omistajille postitse sekä sähköpostitse, kun sähköposti on ollut tallennettuna kiinteistötietojärjestelmään tai muuten toimitusinsinöörin tiedossa. Samoin haltuunottoluettelo on lähetetty tienpitoviranomaisen edustajille (Pirkanmaan ELY-keskus / Jouko Sivula ja Heikki Koski).
 

Maantietoimituksen alkukokous ja haltuunottopäätös 28.5.2020

Maantietoimituksen alkukokous pidettiin torstaina 28.5.2020 osin Vesilahden Nuorisoseurantalon pihamaalla, osin toimituksen kohteella tilan TANSKA 922-409-2-44 talous-keskuksen itäpuolella. Toimituskokouksessa selostettiin toimitukseen kuuluvia asioita ja esiteltiin maantiehanketta. 

Toimituksen alkukokouksessa 28.5.2020 lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja uskotut miehet Aura Elliot ja Jarmo Jaakkola) päätti maantiehanketta varten tarvittavien alueiden ja oikeuksien ottamisesta tienpitoviranomaisen haltuun välittömästi lainvoiman saaneen tiesuunnitelman mukaisesti alkukokouksen pöytäkirjan kohdassa 12 tarkemmin esitetyillä täsmennyksillä (karjan alikulkua S1 ei toteuteta eikä myöskään läjitysaluetta L2). Tienpitoviranomaisen haltuun otettavat maantien lisäalueet sekä nyt rakentamisen ajaksi haltuun otetut uudet yksityistieliittymä- ja laskuoja-alueet sekä mahdollissten ylijäämämaiden läjityslaue no 5 on merkitty puupaaluin maastoon lainvoiman saaneen tiesuunnitelman mukaisesti. Haltuun otettavien alueiden omaisuus on selostettu liitteen kiinteistökohtaisesti haltuunottoluettelossa. Maantielain 56 §:n mukainen haltuunotto antaa tienpitäjälle oikeuden käyttää alueita tiesuunnitelman mukaisiin tarkoituksiin.
 

Maantien 301 rakentaminen ja omaisuuden poistaminen

Toimitusinsinöörin tietojen mukaan uuden maantielinjauksen rakentaminen on alkamassa kesällä 2020. Rakentamisen pitäisi valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. Toimituskokousta pidettäessä 28.5.2020 ei pääurakoitsijaa tiehankkeelle ollut vielä valittu.

Maastossa olevan haltuunottopaalutuksen (puupaalut) osoittamilta alueilta on maanomistajilla mahdollisuus poistaa itse lähipäivinä / -viikkoina se omaisuus, minkä he itse haluavat talteen. 12.6.2020 alkaen on tienpitoviranomaisella oikeus poistaa haltuunottoalueilta puusto ja muu mahdollinen omaisuus, mikäli maanomistaja ei ole tätä ennen sitä itse tehnyt / teettänyt. Tällöin puusto ja muu mahdollinen omaisuus pinotaan haltuunottoalueen ulkopuolelle maanomistajan alueelle. Maantien varressa ja erityisesti sähköjohtojen lähellä kannattaa vastuu puuston poistamisesta jättää Tienpitoviranomaiselle tarpeettomien riskien välttämiseksi. 

 • Haltuun otetuilla pelloilla olevan heinän / nurmen voi vielä lähipäivinä / lähiviikkoina korjata pois, jos rakentaminen ei ole kyseisellä kohtaan alkanut.
 • Ruokamultaa tai maa-aineksia muutenkaan ei saa haltuun otetulta pelto- tai muilta alueilta viedä pois.

Toimituksen jatko ja korvaukset, mahd. korvausvaatimukset 30.4.2021 mennessä

Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja uskotut miehet Aura Elliot ja Jarmo Jaakkola) tekee maantietoimituksen lopulliset päätökset mm. maantiealueeksi lunastamisesta, syrjään jääneen maantien tiloihin liittämisestä, yksityistieasioista, rajankäynneistä, mahdollisista tilusjärjestelyistä, korvauskysymyksistä ja muista mahdollisista toimitukseen kuuluvista asioista toimituksen loppukokouksessa (tod. näk. 2. toimituskokous) rakennustöiden ja toimitukseen kuuluvien mittaustöiden ja alustavan toimituskartan valmistuttua. 

 • Tämän maantietoimituksen seuraavasta toimituskokouksesta (mahd. loppukokous) tiedotetaan maanomistajille ja muille asianosaisille erikseen kutsukirjeellä.

Maantien rakennustöiden jälkeen tehtävä lunastettavan maantiealueen lopullinen rajaus (oranssin väriset muovipaalut ja putkipyykit) saattaa poiketa nyt huhtikuussa tehtävästä haltuunottopaalutuksesta (puupaalut). Yleensä poikkeama on siten, että lopullinen lunastus kohdistuu hiukan suppeampaan alueeseen kuin tiesuunnitelman mukainen haltuunotto.

 • Pelloille ei tulla lopullisessa maantiealueen rajauksessa rajamerkkejä rakentamaan, vaan pelloilla uusi maantiealueen kiinteistöraja tulee osin määräytymään toimituskartalla ja maantietoimituksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen kiinteistörekisterikartalla esitettävien rajapisteiden (koordinaattipiste) kautta. 
 • Nyt rakennettavia uusia ja parannettavia vanhoja yksityistieliittymiä ei rajata rajamerkeillä maastoon.   

Lunastus-, yksityistiealue- ym. korvauksille määrätään maantielain 79 §:n edellyttämä 6 %:n vuotuinen korko haltuunotosta eli todennäköisesti 28.5.2020 alkaen maantietoimituksen loppukokouksen jälkeiseen korvausten maksamiseen asti.

Toimituksen jatkosta ja korvauksista ym. maantietoimitukseen kuuluvasta on lisätietoa alla liitteissä

 • Maaliskuussa 2021 lähetetyssä tiedotteessa asianosaisille (18.3.2021) ja
 • tiedotteen (18.3.2021) mukana lähetetyssä korvausvaatimuslomakkeessa sekä
 • myös yleisesitteessä (Esite maantietoimituksesta)

MAHDOLLISET KIRJALLISET KORVAUSVAATIMUKSET pyydän toimittamaan allekirjoittaneelle postitse tai sähköpostitse VIIMEISTÄÄN 30.4.2021.

 • Maanmittauslaitos, Petteri Lauronen, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi, puh 040 722 7090.

Maantietoimituksen asiakirjat

Toimituksen asiakirjoina laaditaan mm. seuraavat asiakirjat:

 • kutsukirjeet toimituskokouksiin ja maastokatselmuksiin 
 • toimituspöytäkirja toimituskokouksista sekä mahdolliset pöytäkirjan liitteet (mm. tiekunnan perustaminen -asiakirja)
 • kiinteistökohtainen korvausselitelmä (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja). Tästä kiinteistökohtaisesta asiakirjasta ilmenee mm. toimituksen alkuvaiheen kiinteistökohtaisen haltuunottoluettelon (omaisuusluettelo) tiedot.  
 • tiedote korvauksista ja korvausvaatimusmahdollisuudesta 
 • toimituskartta. Toimituskartalta tulee ilmenemään mm. kiinteistörajojen, lunastettujen alueiden ja (yksityistieoikeusalueiden) sijainti.

Näitä asiakirjoja viedään myös osittain tämän lunastustoimituksen verkkosivuille http://www.maanmittauslaitos.fi/TN2020-630268. Mm. toimituspöytäkirjoja ja kiinteistökohtaista asiakirjoja (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja sekä haltuunottoluettelo) ei EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia voi julkaista näillä verkkosivuilla

Nämä asiakirjat ja mm. toimitushakemus arkistoidaan myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen arkistosäännön mukaisesti pysyvästi säilytettävinä toimitusasiakirjoina, kun toimitus saavuttaa lainvoiman. Tämän jälkeen näistä toimitusasiakirjoista saa kopioita Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteistä. 

Asiakirjat alkukokouksen 28.5.2020 jälkeen

Tienpitoviranomaiselle (Pirkanmaan ELY-keskus) ja haltuunotettavan omaisuuden omistajille (niin kokouksessa läsnä olleille ja poissa olleille) lähetettiin postitse ja osin lisäksi myös sähköpostitse 5.6.2021:

 • saatekirje / tiedote
 • kiinteistökohtainen haltuunottoluettelo (omaisuusluettelo) maantieksi lunastettavalla alueella sekä tiesuunnitelman mukaisilla yksityistieliittymäalueilla ja laskuoja-alueilla olevasta omaisuudesta
 • alkukokouksen (28.5.2020) alustavan toimituspöytäkirja

  Muille asianosaisille alkukokouksen alustava toimituspöytäkirja lähetettiin vain pyydettäessä.  

  18.3.2021 on asianosaisille lähetetty tiedote mm. toimituksen jatkotoimenpiteistä ja mahdollisuudesta tehdä korvausvaatimuksia 30.4.2021 mennessä. Tiedotteen (18.3.2021) liitteenä on lähetetty asianosaisille seuraavat alustavat asiakirjat:

  • Ote alustavasta toimituskartasta
  • Kiinteistökohtainen korvauskohdeluettelo (Lunastettava omaisuus -asiakirja)
  • Korvausvaatimuslomake sekä ohje korvausvaatimusten tekemiseksi ja tietoa korvauksista
  • Korvausten maksatuslomake (Tilitietolomake)
  • Toimitusinsinöörin pohjaesitykset Lemolantiestä ja Järvenrannantien tieosakkaista ja tieyksiköistä (tienpitovelvollisuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten jakaminen tieosakkaiden kesken)
  • Esite maantietoimituksesta

  Muutoksenhaku maantietoimituksen ratkaisuihin

  Maantietoimituksessa tehtyihin ratkaisuihin saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeutena toimivalta Kanta-Hämeen käräjäoikeudelta (Hämeenlinna). Valitusaika (30 pv) alkaa toimituksen lopettamisesta (loppukokous).

  Yhteystietoja

  Tiedustelut rakentamisesta:

  Projektipäällikkö Heikki Koski, puh. 0295 036 251, heikki.koski@ely-keskus.fi

  Myöhemmässä vaiheessa rakentamisesta voi tiedustella hankkeen pääurakoitsijalta, kun pääurakoitsija on valittu.

  ELY-keskuksen (valtion alueellinen tienpitoviranomainen) edustajana toimituksessa:

  Jouko Sivula, puh. 040 744 7857, jouko.sivula@ely-keskus.fi

  Maantietoimituksen toimitusinsinööri:

  Petteri Lauronen. Maanmittauslaitos, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere. Puh. 040 722 7090, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi