Hyppää pääsisältöön

Vesilahdentien (maantie 301) parantaminen (uusi linjaus) Vesilahden Järvenrannan alueella

Toimitusnumero
2020-630268
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Vesilahti

Tälle sivulle päivitetään toimitusta koskevia asioita ja tuodaan mm. kartta-aineistoa näkyville. Mm. alustavat toimituskartat ja kokouskutsut löytyvät sivun alaosan liitteistä.

 • EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia ei tämän maantietoimituksen asiakirjoista voi verkkosivuilla (www.maanmittauslaitos.fi/TN2020-630268) julkaista kuin toimituskartan, kokouskutsut sekä tiedotteet maanomistajille. Mm. toimituspöytäkirjoja (jossa mm. päätökset yleisperusteluineen) ja kiinteistökohtaista korvaus -asiakirjaa (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja) ei voi näillä verkkosivuilla julkaista.
   

Maantietoimituksen hakija

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus valtion alueellisena tienpitoviranomaisena.

Maantietoimituksen kohde

Maantien 301, kiinteistötunnus 922-895-2-3, parantaminen (uusi linjaus) Vesilahden Järvenrannan alueella, Vesilahdentie n. 878 - Vesilahdentie n. 764 (tiesuunnitelman paaluväli 5530 - 6591). Ks. sivun alaosan liitteissä Tiesuunnitelman kartat.

Toimituksen tarkoitus

Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä (Maantielaki 503/2005) 5. luvun mukaisessa maantietoimituksessa lunastetaan täyttä korvausta vastaan valtion tienpitoviranomaiselle (Suomen valtio / Väylävirasto) maantiehanketta varten tarvittavat lisäalueet ja oikeudet. Lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä määrätään korvauksetLisäksi käsitellään ja lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) päättää mm. 

- tarpeelliseksi osoittautuvista rajankäynneistä, 

- mahdollisista tarpeelliseksi osoittautuvista tilusjärjestelyistä (jos esim. uuden tien linjauksen vuoksi jää uuden maantien toiselle puolelle vähäinen erillinen palsta),

- mahdollisista rasiteoikeuksien perustamisesta maanteiden tienpitäjän (Suomen valtio / Väylävirasto) hyväksi tiesuunnitelman mukaisiin sellaisiin laskuoja-alueisiin, joita nyt Vesilahdentien uuden linjauksen rakentamisessa parannetaan.

- syrjään jäävän maantiealueen liittämisestä ympäröiviin kiinteistöihin,

- syrjään jäävän maantiealueen muuttumisesta suurimmaksi osin yksityistieksi (kun parannetun tien osat luovutetaan vastaavalta osalta yleisen liikenteen käyttöön) ja tästä johtuvat yksityistielain (560/2018) mukaiset asiat:

 • mm. tieosakkaat uudella yksityistiellä, 
 • tieoikeuksien leveydet,
 • mahdollinen tiekunnan perustaminen sekä 
 • tienpitovelvollisuuden jakaminen (tieyksiköt) tieosakkaiden kesken.

Yksityisteiksi muuttuvien maantien 301 osien kunnossapitovastuu siirtyy yksityisten teiden pitäjille (tiekunta / tieosakkaat yhdessä) maantien lakkaamista seuraavan kalenterivuoden lokakuun 1. päivänä

- muiden uusien yksityistieliittymien kohdalla mahdollisista kiinteistöjen tieoikeuksien siirroista / perustamisesta.

Tässä maantietoimituksessa merkitään myös maantiealueen ulkopuolinen ja maantienlain 44 §:n mukainen maantien suoja-alue kiinteistörekisteriin toimituksen kohdealueella: 20 metriä ajoradan keskilinjasta kummallekin puolelle.

Lunastus ja yksityistiejärjestelyt perustuvat Liikenneviraston hyväksymään ja lainvoiman saaneeseen tiesuunnitelmaan (tiesuunnitelman hyväksymispäätös 21.10.2014 (5055/0720/2013), joka saanut lainvoiman 21.3.2016). Maantielain mukaisesti hyväksytty tiesuunnitelma on sitova ja sitä on lähtökohtaisesti noudatettava rakentamisessa ja maantietoimituksessa ellei alueellinen tienpitoviranomainen (Pirkanmaan ELY-keskus) muuta maanomistajan kanssa sovi. 

 • Lainvoiman saaneesta tiesuunnitelmasta TOTEUTETAAN VAIN paaluväli 5530 - 6591 (Vesilahdentie n. 878 - Vesilahdentie n. 764) Vesilahden Järvenrannan alueella
 • Toimitusinsinöörin tietojen mukaan uuden maantielinjauksen RAKENTAMINEN ON ALKAMASSA kesän 2020 aikana
 • Alla on liitteenä tiesuunnitelman kyseistä aluetta koskevat kaksi karttaa, joista ilmenee maantie- ja yksityistiemuutokset sekä mm. laskuojat, joihin perustetaan maantien tienpitäjälle rasiteoikeus.

Maantietoimituksen asiat käsitellään ja päätetään kahdessa tai useammassa toimituskokouksessa toimitusinsinöörin johdolla ja virkavastuulla. Ennen kuin lunastustoimikunta (toimitusinsinööri sekä kaksi uskottua miestä) antavat lopulliset päätökset toimitukseen kuuluvissa asioissa, toimitusinsinööri mm. esittää asioihin liittyvät säädökset ja niiden vakiintuneet tulkintalinjat, esittää muut tarpeelliset selvitykset sekä kuulee asianosaisia (mm. mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia korvausvaatimuksia). Toimituksen asiat pyritään käsittelemään kahdella tai kolmella toimituskokouksella. 

Toimituksen maastotyöt ennen alkukokousta (28.5.2020) ja haltuunottoluettelo

Huhtikuussa 14.4.2020 alkaen Maanmittauslaitoksen kartoittajat ja mittamiehet

- paaluttivat maastoon puupaaluin lainvoiman saaneen tiesuunnitelman mukaisesti 

 • haltuun otettavan uuden maantiealueen (maantien 301 uusi linjaus toimituksen kohteella), 
 • rakennustyön ajaksi haltuun otettavat tarvittavat yksityistieliittymät uuteen maantielinjaukseen sekä 
 • rakennustyön ajaksi haltuun otettavan alueen karja-alikulun ja siihen liittyvään siltaan (S1) rakentamiseksi. Sittemmin on tämä karjan alikulku ja siihen liittyvä silta jätetty hankkeesta pois (eli ei toteuteta maantien 301 parantamisen yhteydessä),
 • tiesuunnitelman mukaiset laskuoja-alueet (joihin perustetaan Tienpitäjälle rasiteoikeus) sekä
 • rakennustyön ajaksi haltuun otettavan läjitysalueen no 5 tilan LOUHERINNE 922-409-5-1 alueella. Läjitysalueen no 5 mahdollisesta käytöstä (tietyössä syntyvien ylimääräisten maa-ainesten mahdollinen läjittäminen) on sovittu tilan LOUHERINNE 922-409-5-1 omistajan, Matti Paavilaisen kanssa. Samalla on kartoitettu ja merkitty haltuunottokarttaan alueella sijaitseva talousvesikaivo

- selvittivät uuden maantiealueen ja syrjään jäävän maantiealueen kohdalla kiinteistöjen rajoja ja rajapyykkien paikkoja ja tekivät mittauksia sekä 

- kirjasivat maantiealueeksi lunastettavalla alueella, uusilla yksityistieliittymäalueilla, tiesuunnitelman mukaisten laskuojien kohdalla sekä tiesuunnitelman mukaisella läjitysalueella no 5 olevan puuston ja muun omaisuuden (mm. rakennuspaikkojen koristekasvillisuuden) paitsi mahdolliset siirrettävät rakenteet (esim. postilaatikko, yksityisteiden liikennemerkit). 

Kohteita on myös valokuvattu tulevaa korvausarviointia varten.

Kiinteistökohtainen luettelo maantieksi lunastettavalla alueella ja tiesuunnitelman mukaisilla yksityistieliittymäalueilla ja laskuoja-alueilla sekä ylijäämämaiden em. mahd. läjitysalueella (läjitysalue no 5) olevasta omaisuudesta on ollut nähtävänä toimituksen alkukokouksessa 28.5.2020. Ote kiinteistökohtaisesta haltuunotosta on lähetetty 5.6.2020 kaikille haltuun otetun omaisuuden omistajille postitse sekä sähköpostitse, kun sähköposti on ollut tallennettuna kiinteistötietojärjestelmään tai muuten toimitusinsinöörin tiedossa. Samoin haltuunottoluettelo on lähetetty tienpitoviranomaisen edustajille (Pirkanmaan ELY-keskus / Jouko Sivula ja Heikki Koski).
 

Maantietoimituksen alkukokous ja haltuunottopäätös 28.5.2020

Maantietoimituksen alkukokous pidettiin torstaina 28.5.2020 osin Vesilahden Nuorisoseurantalon pihamaalla, osin toimituksen kohteella tilan TANSKA 922-409-2-44 talouskeskuksen itäpuolella. Toimituskokouksessa selostettiin toimitukseen kuuluvia asioita ja esiteltiin maantiehanketta. 

Toimituksen alkukokouksessa 28.5.2020 lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja uskotut miehet Aura Elliot ja Jarmo Jaakkola) päätti maantiehanketta varten tarvittavien alueiden ja oikeuksien ottamisesta tienpitoviranomaisen haltuun välittömästi lainvoiman saaneen tiesuunnitelman mukaisesti alkukokouksen pöytäkirjan kohdassa 12 tarkemmin esitetyillä täsmennyksillä (karjan alikulkua S1 ei toteuteta eikä myöskään läjitysaluetta L2). Tienpitoviranomaisen haltuun otettavat maantien lisäalueet sekä nyt rakentamisen ajaksi haltuun otetut uudet yksityistieliittymä- ja laskuoja-alueet sekä mahdollissten ylijäämämaiden läjityslaue no 5 on merkitty puupaaluin maastoon lainvoiman saaneen tiesuunnitelman mukaisesti. Haltuun otettavien alueiden omaisuus on selostettu kiinteistökohtaisesti haltuunottoluettelossa. Maantielain 56 §:n mukainen haltuunotto antaa tienpitäjälle oikeuden käyttää alueita tiesuunnitelman mukaisiin tarkoituksiin.
 

Maantien 301 rakentaminen ja omaisuuden poistaminen

Toimitusinsinöörin tietojen mukaan uuden maantielinjauksen rakentaminen on alkamassa kesällä 2020. Rakentamisen pitäisi valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. Toimituskokousta pidettäessä 28.5.2020 ei pääurakoitsijaa tiehankkeelle ollut vielä valittu.

Maastossa olevan haltuunottopaalutuksen (puupaalut) osoittamilta alueilta on maanomistajilla mahdollisuus poistaa itse lähipäivinä / -viikkoina se omaisuus, minkä he itse haluavat talteen. 12.6.2020 alkaen on tienpitoviranomaisella oikeus poistaa haltuunottoalueilta puusto ja muu mahdollinen omaisuus, mikäli maanomistaja ei ole tätä ennen sitä itse tehnyt / teettänyt. Tällöin puusto ja muu mahdollinen omaisuus pinotaan haltuunottoalueen ulkopuolelle maanomistajan alueelle. Maantien varressa ja erityisesti sähköjohtojen lähellä kannattaa vastuu puuston poistamisesta jättää Tienpitoviranomaiselle tarpeettomien riskien välttämiseksi. 

 • Haltuun otetuilla pelloilla olevan heinän / nurmen voi vielä lähipäivinä / lähiviikkoina korjata pois, jos rakentaminen ei ole kyseisellä kohtaan alkanut.
 • Ruokamultaa tai maa-aineksia muutenkaan ei saa haltuun otetulta pelto- tai muilta alueilta viedä pois.

Vesilahdentien oikaisu on valmistunut marraskuussa 2020.

Maantietoimituksen maastotyöt joulukuussa 2020

Maanmittauslaitoksen kartoittaja Jouko Mustonen on suorittanut joulukuussa 2020 toimitusinsinöörin toimeksiannosta toimituksessa vielä tarvittavat maastotyöt (maastomittaukset ja maastoon merkinnät), mm. rajankäyntien maastotyöt.

 • Suurimmaksi osin on oikaistun uuden maatiealueen rajat määritetty rajapisteinä (koordinaattipiste), johon ei ole rakennettu oranssin väristä muovipaalua tai punaista putkipyykkiä. Kyse on lähes kaikilta osin viljellyistä pelloista, jolloin rajapaalu tai -pyykki haittaisi pellon viljelyä.
 • Rakennettuja uusia ja parannettuja vanhoja yksityistieliittymiä ei ole rajattu myöskään rajamerkeillä maastoon. Maantiealueen ulkopuoliset uudet yksityistiealueet kuuluvat edelleen niiden kohdalla oleviin tiloihin niin kuin muutkin yksityistiet.    

Toimituksen maastotöissä on Maanmittauslaitoksen kartoittaja, Jouko Mustonen, määrittänyt ja paaluttanut / pyykittänyt uudet maantien lunastusrajat toimitusinsinöörin toimeksiannosta huomioiden:

 • maastossa tosiasialliset rakennetun maantien reunojen luiskien / pientareiden / ojien ulko-reunat sekä 
 • maantielain 5 §:n säädöksen maantien ulottuvuudesta (n. 2 m ojan / luiskan- / leikkauksen ulkoreunasta).

Lunastettavan maantiealueen lopullinen rajaus poikkeaa hiukan huhtikuussa 2020 tehdystä haltuunottopaalutuksesta (puupaalut). Poikkeama on suurimmaksi osin siten, että lopullinen lunastus kohdistuu hiukan suppeampaan alueeseen kuin 28.5.2020 päätetty haltuunotto. 

Maastotöissä on mitattu GPS-laitteella lunastetun maantiealueen ulkoraja (rajapisteet sekä rajapaalut ja -pyykit), tarvittavat vanhat kiinteistörajat sekä muita tarvittavia kohteita toimituskartan laatimista varten.
 

Toimituksen jatko ja korvaukset, mahd. korvausvaatimukset 30.4.2021 mennessä

Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja uskotut miehet Aura Elliot ja Jarmo Jaakkola) tekee maantietoimituksen lopulliset päätökset mm. maantiealueeksi lunastamisesta, syrjään jääneen maantien tiloihin liittämisestä, yksityistieasioista, rajankäynneistä, mahdollisista tilusjärjestelyistä, korvauskysymyksistä ja muista mahdollisista toimitukseen kuuluvista asioista toimituksen loppukokouksessa (tod. näk. 2. toimituskokous) rakennustöiden ja toimitukseen kuuluvien mittaustöiden ja alustavan toimituskartan valmistuttua. 

 • Tämän maantietoimituksen seuraavasta toimituskokouksesta (mahd. loppukokous) tiedotetaan maanomistajille ja muille asianosaisille erikseen kutsukirjeellä.

Lunastus-, yksityistiealue- ym. korvauksille määrätään maantielain 79 §:n edellyttämä 6 %:n vuotuinen korko haltuunotosta eli todennäköisesti 28.5.2020 alkaen maantietoimituksen loppukokouksen jälkeiseen korvausten maksamiseen asti.

Toimituksen jatkosta ja korvauksista ym. maantietoimitukseen kuuluvasta on lisätietoa alla liitteissä

 • Maaliskuussa 2021 lähetetyssä tiedotteessa asianosaisille (18.3.2021) ja
 • tiedotteen (18.3.2021) mukana lähetetyssä korvausvaatimuslomakkeessa sekä
 • myös yleisesitteessä (Esite maantietoimituksesta)

MAHDOLLISET KIRJALLISET KORVAUSVAATIMUKSET pyydän toimittamaan allekirjoittaneelle postitse tai sähköpostitse VIIMEISTÄÄN 30.4.2021.

 • Maanmittauslaitos, Petteri Lauronen, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi, puh 040 722 7090.

Maantietoimituksen loppukokous 24.8.2021

Tämän maantietoimituksen loppukokous pidettiin 24.8.2021 klo 10:00 alkaen Vesilahden Nuorisoseurantalon "kahviossa", Rautialantie 139, Vesilahti.  

Maantietoimituksen loppukokouksessa toimitusinsinööri mm. selosti lunastustoimikunnan (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) tekemät maantietoimituksen lopulliset päätökset mm. 

 • maantiealueeksi lunastamisesta,
 • syrjään jäävän maantien liittämisestä naapurikiinteistöihin,
 • yksityistieasioista,
 • rajankäynneistä,
 • tarvittavista tilusjärjestelyistä,
 • korvauskysymyksistä ja
 • muista mahdollisista toimitukseen kuuluvista asioista

Toimituskokouksessa myös mm. perustettiin syrjään jääneelle ja käytössä olevalle maantielle Järvenrannanmutkan yksityistien tiekunta. Perustettuun tiekuntaan liitettiin myös Järvenrannanmutkan sivuhaara, Järvenrannantie

Maantietoimitus lopetettiin 24.8.2021 toimituskokouksen päätteeksi eli kaikki maantietoimitukseen kuuluvat asiat saatiin käsiteltyä ja päätettyä. 

Toimituksen loppukokouksesta ja siinä käsitellyistä asioista on tarkemmin alla liitteen kokouskutsussa.

Alustava toimituskartta

Alla liitteenä on alustava toimituskartta. Alustavasta toimituskartasta käy ilmi myös mm.: 

 • nyt omistusoikeudella lunastettava uusi maantiealue punaisella värillä
 • maantiehen rajoittuvat kiinteistöt. 
 • maantien suoja-alueet (20 m ajoradan keskilinjasta kummallekin puolelle). 
 • syrjään jäänyt maantiealueet (joka liitetään ympäröiviin tiloihin) sekä tilusjärjestelyalueet vihreällä värillä.
 • yksityistieksi otetut uudet alueet sinisellä värillä. Uudet yksityistiealueet kuuluvat jatkossakin omistamiinne kiinteistöihin.
 • kiinteistöjen rajat rajapyykkeineen. Toimituksessa rakennettujen uusien rajapyykkien ja määritettyjen rajapisteiden (suurin osa) numerot on toimituskartalla esitetty punaisella värillä ja numerot on alleviivattu. 
 • tehdyt rajankäynnit (punaiset kiinteistörajat) ja rajamerkkien siirrot.
 • rakennukset, pellot sekä nykyiset yksityistiet ja tieliittymät. 
 • tiesuunnitelman mukaiset laskuoja-alueet, joita on tiehankkeen yhteydessä parannettu ja joihin perustetaan Tienpitäjälle (Suomen valtio / Väylävirasto) rasiteoikeus

Maantietoimituksen asiakirjat

Toimituksen asiakirjoina laaditaan mm. seuraavat asiakirjat:

 • kutsukirjeet toimituskokouksiin ja maastokatselmuksiin 
 • toimituspöytäkirja toimituskokouksista sekä mahdolliset pöytäkirjan liitteet (mm. tiekunnan perustaminen -asiakirja)
 • kiinteistökohtainen korvausselitelmä (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja). Tästä kiinteistökohtaisesta asiakirjasta ilmenee mm. toimituksen alkuvaiheen kiinteistökohtaisen haltuunottoluettelon (omaisuusluettelo) tiedot.  
 • tiedote korvauksista ja korvausvaatimusmahdollisuudesta 
 • toimituskartta. Toimituskartalta tulee ilmenemään mm. kiinteistörajojen, lunastettujen alueiden ja (yksityistieoikeusalueiden) sijainti.

Näitä asiakirjoja viedään myös osittain tämän lunastustoimituksen verkkosivuille http://www.maanmittauslaitos.fi/TN2020-630268. Mm. toimituspöytäkirjoja ja kiinteistökohtaista asiakirjoja (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja sekä haltuunottoluettelo) ei EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia voi julkaista näillä verkkosivuilla

Nämä asiakirjat ja mm. toimitushakemus arkistoidaan myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen arkistosäännön mukaisesti pysyvästi säilytettävinä toimitusasiakirjoina, kun toimitus saavuttaa lainvoiman. Tämän jälkeen näistä toimitusasiakirjoista saa kopioita Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteistä. 

Asiakirjaotteet asianosaisille

Maantietoimituksen alkukokouksen (28.5.2020) jälkeen 5.6.2020 lähetettiin Tienpitoviranomaiselle (Pirkanmaan ELY-keskus) ja haltuunotettavan omaisuuden omistajille (niin alkukokouksessa läsnä olleille ja poissa olleille) postitse ja osin lisäksi myös sähköpostitse:

 • saatekirje / tiedote
 • kiinteistökohtainen haltuunottoluettelo (omaisuusluettelo) maantieksi lunastettavalla alueella sekä tiesuunnitelman mukaisilla yksityistieliittymäalueilla ja laskuoja-alueilla olevasta omaisuudesta
 • alkukokouksen (28.5.2020) alustavan toimituspöytäkirja

  Muille asianosaisille alkukokouksen alustava toimituspöytäkirja lähetettiin vain pyydettäessä.  

  18.3.2021 on asianosaisille lähetetty tiedote mm. toimituksen jatkotoimenpiteistä ja mahdollisuudesta tehdä korvausvaatimuksia 30.4.2021 mennessä. Tiedotteen (18.3.2021) liitteenä on lähetetty asianosaisille seuraavat alustavat asiakirjat:

  1. Ote alustavasta toimituskartasta
  2. Kiinteistökohtainen korvauskohdeluettelo (Lunastettava omaisuus -asiakirja)
  3. Korvausvaatimuslomake sekä ohje korvausvaatimusten tekemiseksi ja tietoa korvauksista
  4. Korvausten maksatuslomake (Tilitietolomake)
  5. Toimitusinsinöörin pohjaesitykset Lemolantiestä ja Järvenrannantien tieosakkaista ja tieyksiköistä (tienpitovelvollisuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten jakaminen tieosakkaiden kesken)
  6. Esite maantietoimituksesta

  Toimituksen lopettamisen (tod. näk. loppukokous 24.8.2021) jälkeen lähetetään postitse / sähköpostitse tiedossa oleville asianosaisille valitusaikana: 

  1. saatekirje (infoa mm. korvausten maksatuksesta ja verotuksesta).
  2. valitusosoitus (infoa kirjallisesta muutoksenhakumahdollisuudesta ja mahd. muutoksenhakukirjelmän sisällöstä).
  3. kiinteistökohtainen korvausselitelmä (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja).
  4. mahdollinen ote loppukokouksen toimituspöytäkirjasta (mm. korvausten yleisperusteet).
  5. tarvittaessa vielä ote toimituskartasta (alustavasta toimituskartasta ote loppukokouksen kokouskutsun liitteenä). 
  6. päätetty tieyksikkölaskelma uuden yksityistien tieosakkaille.
  7. pöytäkirja mahd. tiekunnan perustavasta kokouksesta.

  Muutoksenhaku maantietoimituksen ratkaisuihin

  Maantietoimitukseen tai siinä annettuihin ratkaisuihin saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeutena toimivalta Kanta-Hämeen käräjäoikeudelta (Hämeenlinna). 

  • Valitusaika (30 pv) alkaa toimituksen lopettamisesta (loppukokouksesta, 24.8.2021). Toimitus pyritään lopettamaan saman kokouspäivän aikana, jolloin kaikki toimitukseen kuuluvat asiat käsitellään ja päätetään kahdessa toimituskokouksessa (28.5.2020 ja 24.8.2021).
  • Muutoksenhakuohjeet käyvät ilmi toimituksen lopuksi annettavasta valitusosoituksesta (myös loppukokouksen pöytäkirjan viimeinen sivu), joka alla liitteenä
  • Valitusasian käsittelystä maaoikeudessa peritään yleensä 510 euron oikeudenkäyntimaksu
  • Maaoikeuden päätökseen / tuomioon saa edelleen hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.

  Yhteystietoja

  ELY-keskuksen (valtion alueellinen tienpitoviranomainen) edustajana toimituksessa:

  Jouko Sivula, puh. 040 744 7857, jouko.sivula@ely-keskus.fi

  Maantietoimituksen toimitusinsinööri:

  Petteri Lauronen. Maanmittauslaitos, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere. Puh. 040 722 7090, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi