Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale

Toimitusnumero
2020-644125
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Savitaipale

Toimituksen tarkoitus

Maantiealueiden (omistusoikeudella) ja yksityistie- ja laskuoja-alueiden (pysyvällä käyttöoikeudella) lunastaminen tienpitäjälle (valtio) 4.6.2021 hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisesti sekä lunastamisesta ja muista tiehankkeen toteuttamisesta johtuvien menetysten, haittojen ja vahinkojen korvaaminen.

Toimituksessa käsitellään siis Maantielain ja lunastuslain mukaisessa järjestyksessä hankkeen vaatimien alueiden lunastaminen sekä korvausten määrääminen.

Maantietoimituksessa ei ole mahdollista tehdä muutoksia hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Alkukokous

Toimituksen alkukokous ja haltuunotto pidettiin 14.7.2021 

Paikka: Valtuustosali, Savitaipaleen kunnantalo, Kirkkotie 6, Savitaipale

Alkukokouksen päätarkoituksena on selostaa toimitusmenettelyä sekä tehdä lunastettavien alueiden haltuunotto.

Toimitusmiehet määräävät lunastettavasta omaisuudesta korvaukset viran puolesta. Asianosaisilla on oikeus tehdä myös korvausvaatimus ja kokouksessa annetaan määräaika korvausvaatimusten tekemiselle.

Päätökset korvauksista annetaan toimituksen loppukokouksessa.

Kokouksen jälkeen tehdään haltuunottokatselmus tarvittavilta osin haltuun otettavilla alueilla olevan omaisuuden selvittämiseksi ja toteamiseksi. Metsänhoitoyhdistys on inventoinut metsäalueet etukäteen.

 

Tiesuunnitelma

Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä 4.6.2021 on tiedotettu kirjeitse 8.6.2021 lausunnonantajille ja 10.6.2021 muistuttajille sekä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 103 §:n mukaisesti kuuluttamalla 11.6.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä, joka jälkeen päätöksen toimeenpanoon voidaan ryhtyä.

Päätös ei ole lainvoimainen. Se on täytäntöön pantavissa valituksista huolimatta, ellei valitusta käsittelevä viranomainen (hallinto-oikeus) toisin määrää. 


Ennakkokorvauksista

Lunastuslain mukaan asianosaiselle on oikeus vaatia lunastettavasta omaisuudesta ennakkokorvausta. Ennakkokorvausta voidaan määrätä pääsääntöisesti 3/4 lunastuskorvauksen arvioidusta likimääräisestä määrästä.

Ennakkokorvauksia vaaditaan harvoin, mikä saattaa johtua siitä, että varsinaisille korvauksille maksetaan 6 %:n vuotuinen korko haltuunotosta
lukien. Ellei ennakkokorvauksia vaadita, kaikki korvaukset määrätään toimituksen loppukokouksessa.

Ennakkokorvausvaatimus pitää esittää viimeistään kokouksessa.

Haltuunotto

Haltuun otettavat alueet on paalutettu etukäteen maastoon loppuvuodesta 2020 ja alkukesästä 2021. Lunastettavan alueen haltuunotto tapahtuu haltuunottokatselmuksessa.

Hakija on pyytänyt toimituksen tekemistä kaksivaiheisena. Nyt aloitettavassa ensimmäisessä vaiheessa korvataan ennen kaikkea maapohjakorvaukset sekä selvät vahingonkorvaukset, kuten puuston ennenaikaisen hakkuun vahinko. Korvaukset käsitellään viran puolesta, mutta asianosaisille varataan aikaa myös korvausvaatimusten tekoon.

Tien valmistumisen jälkeen pidettävässä toisessa toimituksessa käsitellään ratkaisemattomat lunastusasiat, kuten mahdolliset haitan- ja vahingonkorvaukset sekä lakanneiden maanteiden järjestelyt, mahdolliset tilusjärjestelyt ja yksityistiejärjestelyt.

Maantielain mukaan, jollei omaisuuden poistosta haltuun otetulta alueelta ole sovittu, tienpitoviranomaisen on asetettava omaisuuden omistajalle määräaika, jonka päätyttyä tienpitoviranomainen poistaa omaisuuden.

Tietoa hankkeesta

Tien rakentaminen alkaa arviolta lokakuussa. Rakentaminen alkaa hakkeen keskivaiheilta louhintatöillä ja massansiirroilla. Mikäli maanomistaja haluaa poistaa itse haltuun otettavalta alueelta puuston, siitä on syytä ilmoittaa.


Matilaisen antaman määräajan mukaan puusto on poistettava 14.8.2021 mennessä.

Jolleivat maanomistaja poista puustoa itse, puusto poistetaan väyläviraston kustannuksella metsänhoitoyhdistyksen järjestämällä yhteishakkuulla.
Yhteishakkuuta varten tarvitaan maanomistajilta valtakirjat. 

Yhteismyyntiin osallisten pitää olla yhteydessä Toni Nevalaiseen puh. 0400 240 480, sposti toni.nevalainen@mhy.fi
Mikäli asianosaiset pyytävät, polttopuut voidaan tuoda tontin reunalle.

Korvausta koskevat kysymykset tutkitaan ja ratkaistaan pääsääntöisesti viran puolesta. Kuitenkin asianosaisille on syytä varata mahdollisuus esittää omia vaatimuksiaan ja perustelujaan korvauksista.

Lunastustoimikunta päätti antaa vaatimuksille määräajan, määräaika korvausvaatimusten jättämiselle on 31.10.2021. Ely-keskus antaa vastineen korvausvaatimuksiin marraskuun loppuun mennessä.


Loppukokous pyritään järjestämään joulu- tammikuussa.

Korvaus- tai muut vaatimukset osoitetaan lunastustoimikunnalle ja lähetetään toimitusinsinööri Jyrki Puupposelle ensisijaisesti sähköpostitse
jyrki.puupponen@maanmittauslaitos.fi

 
tai postitse

Maanmittauslaitos
Jyrki Puupponen
Kirkkokatu 12 B
15140 Lahti

Yleistä korvauksista

Sovellettavat lainkohdat
Maantielain 53 §:n mukaan tietä varten tarvittavat alueet ja oikeudet lunastetaan maantietoimituksessa ja lunastamisessa noudatetaan, mitä lunastuslaissa säädetään, jollei maantielaista muuta johdu.


Lunastettavan omaisuuden omistajalla on lunastuslain 29 §:n mukaan oikeus saada täysi korvaus (lunastuskorvaus) lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.

Lunastuskorvaus muodostuu kohteenkorvauksesta, haitankorvauksesta ja vahingonkorvauksesta sen mukaan kuin lunastuslaissa säädetään.


Jos se yritys, jonka toteuttamiseksi lunastus toimeenpannaan, on merkittävästi korottanut tai alentanut lunastettavan omaisuuden arvoa, korvaus on määrättävä vastaamaan sitä arvoa, joka omaisuudella olisi ollut ilman sanottua vaikutusta. Kun valtiolle, kunnalle tai kuntayhtymälle hankitaan kiinteää omaisuutta tai pysyvä erityinen oikeus yhdyskuntarakentamista varten alueelta, jolle kunta on päättänyt laadittavaksi asemakaavan tai jonka
asemakaavaa on päätetty muuttaa, ei kaavan laatimis- tai muuttamispäätöksen jälkeen tapahtunutta maan arvonnousua oteta huomioon (Lunastuslaki 31 §).


Korvaukset käsitellään pääsääntöisesti viran puolesta. Kuitenkin korvaukset kiinteistöille, joilta ei lunasteta, käsitellään vain vaatimuksesta (Maantielaki 55 §, Lunastuslaki 38 §).


Samoin oikeudenvalvontakustannuksia voidaan määrätä vain vaatimuksesta (Lunastuslaki 82 §).


Lunastustoimikunta voi määrätä vain rahakorvauksia, eikä siten esimerkiksi työsuorituksia tehtäväksi (Lunastuslaki 47 §).
Vahingon tai haitan korvattavuuden edellytyksenä on todennäköinen syy-yhteys tiehankkeeseen. (Maantielaki 55 §, Ympäristövahinkolaki 3 §).


Tiehankkeen aiheuttama häiriö on siedettävä korvauksetta, jos häiriön sietäminen on katsottava kohtuulliseksi ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja häiriön syntymiseen johtanut tilanne kokonaisuudessaan sekä häiriön yleisyys vastaavissa olosuhteissa muutoin
(Maantielaki 55 §, Ympäristövahinkolaki 4 §).


Korvaus lunastettavasta omaisuudesta määrätään haltuunoton ajankohdan arvon perusteella
(Maantielaki 76.1 §).

Korvaus määrätään maksettavaksi sille, jolle korvauksen kohde kuuluu korvauksen määräämisen ajankohtana, jollei toimituksessa esitetystä selvityksestä muuta johdu (Maantielaki 78 §).


Jos saman henkilön jäljelle jäävän omaisuuden käyttämiselle aiheutuu pysyväisluontoista hyötyä lunastuksesta tai siitä yrityksestä, jonka toteuttamiseksi lunastus toimeenpannaan, hyöty on kohtuuden mukaan sovitellen ja korvauksensaajan oikeutta täyteen korvaukseen supistamatta vähennettävä määrättävästä korvauksesta (Lunastuslaki 36 §).

Seuraava kokous

Seuraavassa kokouksessa lopetetaan toimituksen ensimmäinen vaihe. Kokouksesta ilmoitetaan lain mukaisesti.

Hankkeen projektipäällikkö:

Jetro Matilainen/Väylävirasto

p. 050 5051513

 jetro.matilainen@vayla.fi

 

Toimitusinsinööri:

Jyrki Puupponen

+358 40 190 9871

jyrki.puupponen@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).