Hyppää pääsisältöön

Lepikko - Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen

Toimitusnumero
2021-665300
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Paltamo

Ratatoimitus on tullut vireille Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hakemuksesta. Hakemus koskee ratahanketta, jossa parannetaan tasoristeysten turvallisuutta Paltamon liikennepaikan länsipuolella. Toimitus perustuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 21.7.2020 ja 23.10.2020 hyväksymään ratasuunnitelmaan Lepikko - Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen. Hyväksymispäätös (TRAFICOM/308099/05.02.03.02/2020) on lainvoimainen.

Hanke koskee Lepikon (Koikeronlahdentie), Veräjäkorven (Likolahdentie) ja Paltamo, Kokonlahti (Kokonlahdentie) tasoristeyksiä. Hankkeessa Lepikon ja Veräjäkorven tasoristeykset poistetaan ja korvataan rakennettavalla uudelle yksityistieyhteydellä. Uusi yksityistieyhteys alkaa Koikeronlahdentieltä ja kulkee alkuosan nykyisen Lehdentien linjaa radan varressa. Tästä rakennettava tie jatkuu radan vartta kohti Paltamon liikennepaikan länsipäätä, jossa Kokonlahdentien linjausta muutetaan hieman Autioniemen teollisuusalueen suuntaan kiertäväksi. Lisäksi maantielle Kokonlahden liittymään rakennetaan väistötila ja samalla katkaistaan tonttiliittymä Kokonlahdentietä vastapäätä. 

Ratatoimitusta tarvitaan yksityisteiden järjestelemiseksi ja korvausten määräämiseksi tietä varten tarvittavista maa-alueista ja kiertohaittojen korvaamiseksi.

Ajankohtaista

  • 13.8.2021 annettiin haltuunottopäätös, Väylävirastolla on oikeus aloittaa rakennustyöt haltuunottoalueilla.
    • Koronapandemian vuoksi haltuunottokokous korvatiin kirjallisella menettelyllä. Maanomistajille ja muille asianosaille lähetettiin tiedotteet 8.7.2021. Tiedote on liitteenä tämän sivun alaosassa. Haltuunotettavat alueet on merkitty maastoon sinipäisillä puupaaluilla ja sinisillä kuitunauhoilla kesällä 2021. Haltuunottoalueiden omistajille lähetettiin lisäksi kuvioluettelot ja kartat haltuunotettavista alueista.

Hankkeen eteneminen, alustava aikataulu

Rakentamishanke alkaa syyskesällä 2021 ja jatkuu arviolta elokuuhun 2022 asti. Tämän jälkeen tehdään ratatoimituksen lopulliset maastotyöt (yksityistiealueiden mittaukset) ja pidetään tarvittavat toimituskokoukset. Kokouksista tiedotetaan erikseen kutsukirjeillä asianosaisille. Kokouksissa mm. todetaan tien rakentamisesta aiheutuneet menetykset, haitat ja vahingot sekä päätetään niiden korvaamisesta.

Tietoa haltuunottoalueiden puuston poistosta

Hanke vastaa puuston poistosta. Runkopuut kasataan kiinteistökohtaisesti rata-alueen ulkopuolelle ja poistettu puusto jää maanomistajan käyttöön/myytäväksi.

Muun irtaimen omaisuuden poisto

Mikäli haltuun otettavallaalueella on irtainta omaisuutta (esim. koristekasvillisuutta), jonka haluatte siirtää talteen, tulee siirto tehdä ennen rakennustöiden käynnistymistä.

Vahingot ja ongelmatilanteet rakentamisen aikana

Rakentamisen yhteydessä kiinteistöillä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista tulee olla välittömästi yhteydessä urakoitsijan edustajaan. Rakentamisen aikana voi olla mahdollista suorittaa korjaavia toimenpiteitä ja ainakin estää lisävahinkojen syntyminen.

Mahdolliset vahingot tulee dokumentoida muistiinpanoin ja valokuvin. Vahinkojen asianmukainen dokumentointi helpottaa rakentamisen jälkeen jatkuvaa ratatoimituksen korvauskäsittelyä.

On syytä huomioida, että rakentamisen päättymisen jälkeen ratatoimituksen korvauskäsittelyssä ei hanketta voida määrätä tekemään työsuorituksia, vaan kaikki vaatimukset käsitellään siinä vaiheessa korvauskysymyksinä.

Korvaukset

Lunastuksesta aiheutuvista korvauksista päätetään ratahankkeen valmistumisen jälkeen toimituksen loppukokouksessa. Asianosaisella on kuitenkin oikeus vaatia lunastettavasta omaisuudesta ennakkokorvausta. Ennakkokorvausta voidaan pääsääntöisesti määrätä 3/4 lunastuskorvauksen arvioidusta likimääräisestä määrästä. Korvauksille, ennakkokorvauksia lukuunottamatta, maksetaan 6 %:n vuotuinen korko haltuunotosta (päätöksen antamispäivä) lukien. Tasoristeyksien poistamisesta aiheutuvien haittojen korvaukset käsitellään hankkeen valmistumisen jälkeen.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Seppo Järvinen, Maanmittausinsinööri (DI), Maanmittauslaitos Kajaani, 050-5025375, seppo.jarvinen[ät]maanmittauslaitos.fi

Väyläviraston edustaja ratatoimituksessa: Kari Viik, Ramboll CM Oy, 040-765 5228, kari.viik[ät]ramboll.fi (Huom! Numero väärin haltuunottokirjeessä)

Rakennuttajan projektipäällikkö: Henri Särkipaju, Ramboll, 050-516 8381, henri.sarkipaju[ät]ramboll.fi

Urakoitsijan yhteyshenkilö: Jarkko Heiskanen, työpäällikkö, GRK Infra Oy,  050-4360944, jarkko.heiskanen[ät]grk.fi

muokattu 13.8.2021 SJä

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).