Helsingintien (Mt 1494) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä Porvoontie - VähäLaukkoskentie

Toimitusnumero
2021-666404
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Pornainen

Taustaa

Liikenne- ja viestintävirasto on 28.5.2021 hyväksynyt tiesuunnitelman päätöksellään Dnro TRAFICOM/149895/05.03.160.01/2021. Hyväksymispäätös ei ole lainvoimainen, mutta on täytäntöön pantavissa, ellei valtusta käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Kyseessä on jalankulku- ja polkupyörätien rakentamishanke ja siihen liittyvät järjestelyt. Hankkeen sijaintia kuvaava yleiskartta ja suunnitelmakartat on linkitetty tämän sivuston alareunaan. Tiesuunnitelmakartat ovat yleispiirteisempiä kuin rakennussuunnitelmakartat.

Kevyen liikenteen väylää varten tarvittavat alueet lunastetaan maantielain mukaisessa maantietoimituksessa. Alueet kartoitetaan, niiden pinta-alat lasketaan ja alueet siirretään asianomaisista kiinteistöistä tiealueeseen.

Tietarkoituksiin luovutetusta omaisuudesta määrätään lain säätämä korvaus. Myös tietöistä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvaaminen kuuluu toimitukseen.
 

Maastomittaukset kesäkuu/2021

Haltuun otettavan alueen ulkorajat on merkitty maastoon sinipäisin puupaaluin kesäkuussa 2021; paalujen kohdalla kulkee lunastettavan alueen raja. Paalujen sisäpuolelle jäävien peltoalueiden viljelemisestä kesällä 2021 kannattaa olla yhteydessä projektipäällikkö Tsuppariin, yhteystiedot lopussa.

Punapäiset puupaalut merkkaavat laskuojien rajoja ja vihreäpäiset taas parannettavien yksityisteiden rajoja. Näiden alueiden omistus säilyy entisellään, mutta tienpitäjälle syntyy laskuojiin rasiteoikeus. Yksityistiealueiden osalta tieoikeudet ja käyttö säilyvät myös ennallaan, mutta tietöiden yhteydessä joitakin liittymiä tullaan parantamaan.

Maastotöiden yhteydessä on kerätty tietoa siitä, mitä omaisuutta rakennettavan tien alle jää. Lisäksi maanomistajilla on mahdollisuus pyytää lisäkatselmuksia toimituksen kuluessa.

Alkukokous 29.6.2021

Toimituksen alkukokous on pidetty 29.6.2021 Pornaisten kunnantalolla. Alkukokouksessa esiteltiin toimitusmenettely sekä toimitusta ja korvauksia koskevat lainkohdat.

Haltuunotto 29.6.2021 ja alueella oleva omaisuus

Tiealueet otettiin Väyläviraston haltuun 29.6.2021. Asianosaisille on lähetetty ennen haltuunottoa tien alle jäävän omaisuuden osoittava haltuunottoluettelo, joihin liittyvät huomautukset oli mahdollista tehdä haltuunottokatselmuksen yhteydessä. Haltuunottokatselmuksella maanomistajille jaettiin myös karttaote haltuunotettavsta alueesta.

Haltuunotossa tienpitäjälle syntyy oikeus käyttää alueita tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin. Haltuunotto koskee mm. uusia maantiealueita, yksityistiealueita, laskuoja-alueita ja tien rakentamisen ajan tarvittavia alueita.

Haltuunottoa koskeva päätös annetiin 29.7.2021. Rakentajalla on oikeus aloittaa työt sekä puuston ym. omaisuuden poisto alueella.

Maanomistajat voivat itse poistaa alueella olevan puuston, kasvillisuuden, aidat tai muun omaisuuden, jos toivovat ne itselleen. Muussa tapauksessa urakoitsija poistaa em. omaisuuden ja kuljettaa ne pois, jolloin menetykset käsitellään korvauksina tien rakentamisen jälkeen. Jos maanomistajat haluavat osan puusta jätettäväksi itselleen esim. polttopuuksi, on tästä ilmoitettava projektipäälikölle 31.8.2021 mennessä. Postilaatikot, jäteastiat ym. siirretään pääsääntöisesti urakoitsijan toimesta tiealueen ulkopuolelle.

Salaojakartat tulee toimittaa suunnittelijoille.

Hankealueella tai sen läheisyydessä sijaitsevat talousvesikaivot on selvitetty ja niistä on otettu vesinäytteet. 

Haltuunoton päätösasiakirja lähetetään asianosaisille välittömästi päätösten antamisen jälkeen. Päätöksiin ei ole muutoksenhakuoikeutta (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 92 §).

Ennakkokorvaukset ja korvauskäsittely

Maantietoimitukseen kuuluvien asioiden käsittelemiseksi pidetään myöhemmin toimituskokoukset, joihin asianosaiset saavat eri kutsun. Kokouksissa mm. todetaan lunastuksesta aiheutuneet menetykset, haitat ja vahingot sekä päätetään niiden korvaamisesta.

Haltuunoton yhteydessä on myös mahdollisuus vaatia nk. ennakkokorvausta, jona määrätään 3/4 arvioidusta lopullisesta korvauksesta. Alkukokouksessa päätettiin, että ennakkokorvausvaatimukset on toimitettava Maanmittauslaitoksen Porvoon toimipisteeseen tai sähköpostilla toimitusinsinöörille viimeistään 13.7.2021. Ennakkokorvauksia koskevat päätökset annetaan niitä hakeneille 15.7.2021 Pornaisten kunnantalolla klo 9:00 alkavassa kokouksessa. 

Niiltä osilta, kun ennakoita ei vaadita, korvauskäsittely aloitetaan rakentamistöiden valmistuttua. Maksamatta oleville korvauksille määrätään 6 % vuotuista korkoa haltuunottohetkestä, eli 29.7.2021 alkaen.

Rakentaminen syksy 2021 ->

Rakennuttajana toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa heinä/kuussa 2021 ja päättää kesäkuussa 2022. Urakoitsijan valinnan jälkeen töiden aloitusajasta tiedotetaan alueen asukkaille.

Kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä toteutetaan myös vesihuoltolinjaus Riipiläntien varren ja Reunan alueille (HSY), sekä ilmajohtojen (sähkö) maakaapelointia.

Rakentamisen aikana mahdollisesti aiheutuvista ongelmista, vahingoista ym. kannattaa olla mahdollisimman pian yhteydessä urakoitsijaan sekä kaupunkiin.

Toimituskartta, lunastettavat pinta-alat

Toimituskarttaluonnos löytyy tämän sivuston alaosasta. Lunastettavat pinta-alat on lähetetty tiedoksi maanomistajille.

Niiden kiinteistöjen omistajat tai vuokralaiset, joiden peltopinta-ala pienenee toimituksen seurauksena, voivat olla yhteydessä toimitusinsinööriin tai toimitusvalmistelijaan liittyen maataloustukiin.

Yhteystiedot

Hankkeen yhteyshenkilöt

Rakennuttaja, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö Hilkka Tsupari, 040 352 0039, hilkka.tsupari(at)ely-keskus.fi

 

Valvoja Diopco Oy

Antti Tilli, 044 289 8581, antti.tilli(at)diopco.fi

Urakoitsijan valinnasta tiedotetaan myöhemmin.

 

Tienpitäjän edustaja

Uudenmaan ELY-keskuksen Heikki Ailas, 0295 021 266, heikki.ailas(at)ely-keskus.fi (14.07.2021 asti)

Maanhankinnan konsultti Anne Kääriä, Ramboll Finland Oy, 044 511 3234, anne.kaaria(at)ramboll.fi.

Maantietoimitus, korvaukset, pinta-alat ym.

Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri Hanna Franssila, puh. 040 779 3762, hanna.franssila(at)maanmittauslaitos.fi.