3D-paikkatietojen hyödyt todettu merkittäviksi

Kansainvälisessä selvityksessä arvioitiin kolmiulotteisten (3D) paikkatietojen hyötyjä. Erikseen tarkastelluissa käyttötapauksissa todettiin hyötyjen olevan vähintään kaksinkertaiset tai jopa kolminkertaiset kustannusten määrään nähden. 3D-paikkatietojen analyysi laadittiin EuroSDR:n (European Spatial Data Research) vetämässä projektissa yhteistyössä Maanmittauslaitoksen ja 10 muun eurooppalaisen kansallisen karttalaitoksen kesken.

3D-taloja

Kolmiulotteisten paikkatietojen käyttö on kehittynyt nopeasti viime vuosina. Teknologiset edistysaskeleet johtavat evoluutiota, jonka seurauksena 3D-paikkatietojen hankinnan ja käsittelyn kustannukset ovat alentuneet.

Kansalliset karttalaitokset pyrkivät aktiivisesti siihen, että nykyaikaisia, käyttötarvetta vastaavia 3D-paikkatietotuotteita olisi saatavilla. Julkisen rahoituksen kohdentaminen edellyttää kuitenkin, että kustannukset ja hyödyt on tarkoin arvioitu. EuroSDR on julkaissut 3D-paikkatietojen liiketoimintatapauksien analyysin nimellä ”Assessing the Economic Value of 3D Geo-Information”.

Arvoketjuanalyysissa tunnistetaan loppukäyttäjän saamat hyödyt

Käyttötapauksiin pohjautuvassa analyysissa käytettiin menetelminä arvoketjuanalyysia ja kustannushyötyanalyysia. Arvoketjuanalyysissa tunnistetaan tuotteen tai palvelun tarjonnan ja kysynnän väliset yhteydet ja tunnistetaan, mikä kaikki tuottaa loppukäyttäjälle lisäarvoa. Arvoketjuanalyysi laadittiin asiantuntijatyöpajoissa kuudesta potentiaalisesta käyttötapauksesta, joiksi valikoitui metsänhoito, tulvariskien hallinta, 3D-katasteri ja arviointi, väestönsuojelu, kiinteän omaisuuden hallinta ja kaupunkisuunnittelu.

Kustannus-hyötyanalyysin tuloksena saadaan sijoitetun pääoman tuoton (ROI) arvio määrittämällä sijoituksen kustannukset ja mitattavissa olevat hyödyt, jotka aiheutuvat sijoituksesta tietyn ajan kuluessa.

Kaupunkisuunnittelussa 1:2 ja tulvariskien hallinnassa 1:3 kustannus-hyötysuhde

Valituista käyttötapauksista kaksi otettiin perusteellisen kustannus-hyötyanalyysin kohteeksi. Kaupunkisuunnittelussa 3D-paikkatietojen hyötysuhteeksi saatiin parempi kuin 1:2. Tulvariskien hallinnan käyttötapausta arvioitiin kolmella eri menetelmällä saaden 3D-paikkatietojen hyötysuhteeksi noin 1:3, joka heijastanee tulvien aiheuttamia merkittävä taloudellisia vahinkoja.

Tulokset osoittavat, että tarkasteltaessa kahta 3D-paikkatietojen käyttötapausta erikseen saavutetaan merkittäviä tuottoja sijoitetulle pääomalle (ROI). Kun 3D-paikkatietoja käytetään lukuisiin eri käyttötapauksiin kustannukset kasvavat vähitellen, mutta uudelleenkäytöllä saavutettavat hyödyt voidaan suoraan laskea yhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että investointi on sitä kannattavampi mitä useampaan sovellukseen sitä käytetään.

Lisätietoja

Kartastopäällikkö Jurkka Tuokko, 040 539 6859, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit