Kehitysyhteistyöhankkeessa parannettiin Sansibarin maankäytön hallintaa

Suomalaisessa kehitysyhteistyöhankkeessa kehitettiin maankäytön suunnittelua ja paikkatietoinfrastruktuuria Sansibarilla. Kasvava turismi ja asutusalueiden laajeneminen asettavat paineita Sansibarin maa- ja vesialueiden käytön sääntelylle sekä määrittämiselle. Erityinen painopiste hankkeessa oli rannikkoalueiden käytön hallinnointi.

Kuvassa Juma Reli, Mohammed Zahran ja Panu Muhli keskustelevat.
Vas. Juma Reli, Mohammed Zahran ja Panu Muhli.
Kuva:
Riitta Teiniranta, SYKE

– Hanke liittyi vahvasti kestävän kehityksen tavoitteisiin. Paikkatietoinfrastruktuurin avulla saadaan paikkatietoa näkyville ja käyttöön. Maankäytön suunnittelu sekä ympäristövaikutusten dokumentointi edesauttavat yhteiskunnan kehittymistä vakaammaksi, toteaa osastonjohtaja Panu Muhli Paikkatietokeskuksesta.

Kaikki perustuu paikkatiedon parempaan saatavuuteen

Hankkeessa oli kolme teemaa, joista ensimmäinen oli Sansibarin paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisen tukeminen, sillä ilman sitä paikkatietojen yhteinen hallinnoiminen, jakelu ja hyödyntäminen on erittäin vaikeaa. Toinen teema oli maa- ja merialueiden käytön suunnittelu, ja kolmas teema oli paikallisen paikkatieto-osaamisen kehittäminen.

Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n vetämässä projektissa paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistehtävään osallistuivat SYKE ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus. Maa- ja merialueen suunnittelua edisti SYKE yhdessä Turun yliopiston kanssa. Turun yliopiston vastuulla oli hankkeeseen liittyvä paikkatietoalan koulutuksen suunnittelu ja toteutus. Turun yliopisto on jo pitkään tehnyt paikkatietoihin liittyviä kehittämishankkeita Sansibarilla.

Yhteistyö synnyttää lisää yhteistyötä

Hankkeessa käytiin läpi Sansibarin hallinnon jo olemassa olevat paikkatietoaineistot ja pyrittiin saamaan ne yhteen toimivasti käyttöön julkishallinnolle ja yrityksille. Maanmittauslaitoksen päätyö oli sparrata paikkatietoinfrastruktuurin yhteistyö- ja koordinaatiomallin rakentamisessa. Lisäksi jaettiin tietoa siitä, miten lainsäädännöllä voidaan edistää paikkatietojen yhteiskäyttöä. Osapuolet pohtivat yhdessä, miten Suomen tähänastisia omia kokemuksia paikkatiedon yhteiskäytössä voitaisiin hyödyntää Sansibarilla.

– Meidän roolimme oli siis neuvonantaja ja sparrauskumppani. Tässä työssä tärkeää on aito yhteistyökumppanin kuunteleminen, sanoo Muhli.

Turun yliopiston luomat kontaktit olivat erittäin tärkeitä ja mahdollistivat hankkeen nopeamman liikkeellelähdön. Pitkien ja kestävien yhteistyösuhteiden rakentaminen oli avaintekijä hankkeen onnistumisessa.

Avoimuus ei ole itsestäänselvyys

– Yksi tärkeä aihealue oli toimintakulttuurin muutos. Suomessa ollaan jo totuttu ajatukseen läpinäkyvästä julkisesta hallinnosta. Tiedon avoin jakaminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys kaikissa maissa” Muhli toteaa.

Sansibarilla ollaan kiinnostuttu paikkatietoaineistojen avoimuuden kehittämisestä. Kun sähköisiä aineistoja on vähän, niiden mahdollisimman avoin jakaminen koko yhteiskunnan yhteiseen käyttöön on erityisen tärkeää.

– Kolmivuotisen hankkeen aikana saatiin työ hyvälle alulle. Saimme luotua paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisen konseptin ja perehdytettyä paikallista hallintoa. Yhteistyössä laadimme ehdotuksen paikkatiedon infrastruktuurin hallintamallille ja koordinaatiorakenteelle ja sen toteutukselle tiekartan vuosille 2019-2023. Sansibarin hallinto jatkaa työtä mm. tarvittavan lainsäädännön kehittämisellä, kertoo Muhli.

Hankkeen toteuttivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Hanke oli osa ulkoministeriön Tansanian maaohjelmaa. Ulkoministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena oli kehittää paikkatietojen hyödyntämistä maankäytön suunnittelussa Tansanian liittovaltioon kuuluvalla Sansibarin saarella.

Lisätietoja

Osastonjohtaja Panu Muhli, 040 720 7861, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit