Maanmittauslaitoksen tulokset vahvalla tasolla

Maanmittauslaitos onnistui toteuttamaan kaikki tulostavoitteensa suunnitellusti vuoden 2019 osalta. Mitä kaikkea muuta Maanmittauslaitoksessa tapahtuikaan viime vuonna, selviää juuri vahvistetusta tilinpäätöksestä.

Toimintavuoden merkittävimpiä tapahtumia olivat Maanmittauslaitoksen strategian uudistaminen, huoneistotietojärjestelmän käytön aloitus, paikkatiedon palvelualusta -hankkeen päättyminen sekä laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmien yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaminen.

IT-palvelutehtävien siirto Ruokavirastoon toteutui suunnitellusti. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus toteutui hieman suunnitelmaa alhaisemmalla tasolla postilakon, huoneistotietojärjestelmän käyttöönoton ja henkilöstövaihdosten takia.

Toiminnan kehittäminen jatkuu

Maanmittauslaitoksen toimintaa kehitetään lähitulevaisuudessa asiakkaiden tarpeiden pohjalta, ja strategiset kehittämishankkeet painottuvat digitaalisiin palveluihin. Yhä suurempi osa kehittämishankkeista ja tehtävistä hoidetaan yhteistyössä ekosysteemeissä ja verkostoissa.

Tutkimustuloksia ja innovaatioita pyritään hyödyntämään entistä laajemmin. Varautumisen, tietosuojan, tieto- ja kyberturvan merkitys kasvaa. Paikka- ja paikannustietojen tarkkuus- ja käytettävyysvaatimukset kasvavat nykyisestä. Maanmittauslaitoksen rahoituksen riittävyys kehyskaudella on jatkuvan tarkastelun kohteena.

Asiakkaat ja henkilöstö tyytyväisiä

Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, rajapintapalveluiden hakujen määrä ja asiakkaiden tyytyväisyys säilyivät korkealla tasolla. Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämässä toimintakulttuurin avoimuuden kypsyystasoselvityksessä Maanmittauslaitos nostettiin Suomen tutkimuslaitosten kärkeen tieteen avoimuudessa.

Maanmittauslaitoksen henkilökunnan työtyytyväisyys pysyi korkealla tasolla. Uusiutumistarpeesta ja eläköitymisestä johtuen rekrytoinnit jatkuivat vilkkaana. Henkilöstön ikärakenteen takia luontainen poistuma tulee jatkumaan erittäin mittavana tulevien vuosien aikana. Uuden strategian mukaisesti Maanmittauslaitoksen tavoitteena on olla haluttu ja kiinnostava työpaikka jatkossakin. Siksi toimialan tunnettuutta ja valtion työnantajakuvaa vahvistetaan.

Lisätietoja

Hallintojohtaja Matti Hyytinen, 029 531 5005, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit