Tilusjärjestely on satsaus tulevaisuuteen

Peltoalueen tilusjärjestely on paitsi yksittäisen tilan ponnahduslauta tulevaisuuteen, myös kylän yhteinen kehittämishanke, jolla voidaan lisätä kylän elinvoimaa ja parantaa ympäristöä. Kun maatiloilla ajettavat matkat lyhenevät, ympäristö- ja ilmastopäästöt vähenevät ja liikenneturvallisuus paranee.

Traktori ajaa kesäisellä pellolla.
Kuva:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Suomen pirstoutunut peltotilusrakenne heikentää maatalouselinkeinojen kannattavuutta. Huono tilusrakenne yhdessä maatalouden rakennemuutoksen kanssa on johtanut kasvua hakevien tilojen kannalta epäedulliseen kilpailutilanteeseen. Tämä vaikuttaa koko ruokaketjun kannattavuuteen.

Tilusjärjestely on käytännössä lähes ainoa keino, jolla voidaan kehittää nykyistä maatilojen tilusrakennetta. Tilusjärjestelyllä saavutettu kiinteistörakenne säilyy hyvänä ja kehittyy edelleen.

Tiluksia on järjestelty 110 000 hehtaarilla

Luonnonvarakeskuksen vuonna 2019 julkaiseman tutkimuksen mukaan Sievissä tehdyt tilusjärjestelyt vahvistivat maatalousyrittäjyyttä ja vähensivät huomattavasti pellon raivaustarvetta verrattuna vertailukuntiin. Tämä on merkittävää erityisesti ilmastovaikutusten kannalta.

Vuorineuvos Reijo Karhinen on omassa julkaisussaan nostanut tilusjärjestelyjen edistämisen tärkeäksi keinoksi maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Hallitusohjelmaan sisältyvä peltorakenteen kehittämisohjelma tukee tilusrakenteen kehittämistä. Kotimainen ruuantuotanto edellyttää kannattavaa, turvallista maataloutta, jota tilusjärjestelyt osaltaan voimakkaasti edistävät.

Tänä kesänä peltotilusjärjestelyjä on valmistelussa kaikkiaan 19 alueella ja yhteispinta-alaltaan 24 000 hehtaarilla. Lisäksi maanomistajien aloitteesta tilusjärjestelyn toteuttamista selvitetään 22 alueella, joiden yhteispinta-ala on 21 000 hehtaaria.

2000-luvulla tiluksia on järjestelty yhteensä 110 000 peltohehtaarilla. Vuosina 2019–2020 valmistuvien peltotilusjärjestelyjen yhteenlaskettu pinta-ala on arviolta noin 20 000 hehtaaria.

Yhteistyöllä varmistetaan laatu ja vaikuttavuus

Tilusjärjestelyssä toteutetaan maanomistajien toiveita ja tarpeita. Se on keino muokata maatilojen rakennetta nykyaikaisemmaksi ja kehittää maankäyttöä. Peltotilusjärjestelyssä peltolohkojen kokoa suurennetaan kokoamalla viljelijän hajallaan sijaitsevat lohkot yhtenäisemmiksi ja tuomalla ne lähemmäs tilan talouskeskusta.

Yhteistyöllä varmistetaan tilusjärjestelytoiminnan laatu ja vaikuttavuus. Tilusjärjestelytoiminta on aina laajaa yhteistyötä maanomistajien, eri järjestöjen, kyläläisten, urakoitsijoiden sekä viranomaisten ja tutkijoiden kanssa.

Tilusjärjestelystä saadut hyödyt näkyvät maatiloilla heti tilusjärjestelyn päätyttyä. Maanviljelijät jatkavat elinkeinonsa ja tilansa peltorakenteen kehittämistä myös tilusjärjestelyyn jälkeen, mikä lisää saavutettavissa olevia hyötyjä. Tästä löytyy toimivia esimerkkejä useista maakunnista.

Lisätietoja

Johtaja Timo Potka, 040 518 1824, timo.potka@maanmittauslaitos.fi

Kartoittaja Mikko Marjomaa, 040 579 8529, mikko.marjomaa@maanmittauslaitos.fi

Maanmittausinsinööri Juha Patana, 040 092 6672, juha.patana@maanmittauslaitos.fi

Lue lisää

Luonnonvarakeskus (Luke): Tilusjärjestelyllä laajat yhteiskunnalliset vaikutukset: optimismi ja toimeliaisuus lisääntyvät – pellon raivaustarve vähenee

Luonnonvarakeskus (Luke): Ovaska, S. & Rikkonen, P. 2019. Tilusrakenteen parantamistoimien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi – Esiselvitys ja indikaattorikokoelma kokonaisvaltaisempaan arviointiin

Maa- ja metsätalousministeriö: Uusi alku. Maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino. Reijo Karhinen. Helsinki 2019. (pdf) 

Uusimmat uutiset ja blogit