Hyppää pääsisältöön

Tunnusluvut johtolankoina toimeenpanon seurannassa

Viime syksyn aikana Maanmittauslaitoksen strategiatiimi laati toimeenpanosuunnitelman, jossa maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen ja viraston strategian pääsisällöt yhdistettiin yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Valituista tavoitteista johdettiin tärkeimmät ns. ”tähtitoimenpiteet” seuraavalle kahdelle vuodelle. Jotta voimme tietää, miten strategian toimeenpano on onnistunut, meillä tulee olla selkeät tunnusluvut ja monipuolinen tilannekuva toimintamme onnistumisesta. Tunnusluvut toimivat tässä meille johtolankoina.

Teksti: Arto Mikkola, Pekka Kataja ja Janne Sariola

Maanmittauslaitoksen johtavat asiantuntijat Janne Sariola, Arto Mikkola ja Pekka Kataja.

Toimeenpanon mittaaminen perustuu selkeisiin tunnuslukuihin ja monipuoliseen tilannekuvaan

Strategian toimeenpano on nyt hyvässä vauhdissa. Toimenpiteiden konkretisoinnin jälkeen on lähdetty valmistelemaan tunnuslukuja toimeenpanon seurannan tueksi. Nämä tunnusluvut antavat meille jatkossa tietoa siitä, miten strategian toimeenpano etenee ja mitä korjausliikkeitä tehtyjen analyysien pohjalta tulee tehdä. Erityisen tärkeää on, että kykenemme tunnistamaan kaikkein tärkeimmät tunnusluvut, joita seuraamalla ja analysoimalla kykenemme tekemään tarvittavia muutoksia toiminnassamme. Monipuolisen tilannekuvan tulee sisältää sekä laadullista että määrällistä mittaamista.

Esimerkkejä strategiakartan tunnusluvuista

Koska toimintamme on laajaa, jää tunnuslukuja priorisoinnin jälkeenkin strategisten toimenpiteiden seurantaan yhteensä 39 kappaletta. Tunnusluvut ryhmitellään kolmeen pääryhmään; yhteiskunnallista vaikuttavuutta, toiminnallista tuloksellisuutta sekä voimavarojen hallintaa mittaaviin. 

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta mittaavien tunnuslukujen avulla havainnoidaan, minkälaisia vaikutuksia kykenemme palveluillamme tuottamaan yhteiskunnalle. Ajankohtainen esimerkki yhteiskunnallisesti vaikuttavasta palvelusta on osakehuoneistorekisteri. Tämän palvelun vaikuttavuutta mitataan kahdella tunnusluvulla; rekisterin kattavuuden kehittymisprosentilla sekä palvelun toimivuutta kuvaavan palveluajan pituudella.

Toiminnallisen tuloksellisuuden kautta tarkastelemme, kuinka hyvin kykenemme suoriutumaan ydintehtävistämme. Hyvä esimerkki tästä on tutkimustoiminta. Tutkimustoiminnan tuloksia mitataan kolmella mittarilla; vuotuisten tieteellisten referoitujen julkaisujen kappalemäärällä, avoimesti kaikkien saataville tuotettujen julkaisujen prosenttiosuudella sekä tuottamiimme tutkimuksiin tehtyjen viittausten lukumäärällä.

Kolmas tärkeä näkökulma on voimavarojen hallinta, joka mittaa onnistumista henkilöstön ja talouden näkökulmasta. Tunnusluvuilla mitataan esimerkiksi henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittymistä sekä rahoituksen riittävyyttä.

Onnistumisen analysointi ja kytkentä johtamiseen

Nyt kun tunnusluvut on valittu strategisten tavoitteiden toimenpiteille, on aika tarkentaa sitä, miten analysoimme saatua tunnuslukutietoa. Tämän jälkeen analysoitu tieto kytketään osaksi laitoksemme johtamista ja päätöksentekoa. Kevään aikana tuemme tätä työtä sekä strategiatiimissä että toimintayksiköiden tasolla.

Iloista kevään odotusta!

Kirjoittajat Arto Mikkola, Pekka Kataja ja Janne Sariola toimivat johtavina asiantuntijoina Maanmittauslaitoksen strategisessa suunnittelussa ja ohjauksessa.

Maanmittauslaitos

Uusimmat blogit