Vuoden 2016 yhteiskuntavastuuraportti julkaistiin

Maanmittauslaitos raportoi yhteiskuntavastuustaan vuosittain GRI G4 -ohjeiston mukaisesti. Tänä vuonna raportin teemana on tieto.

Yhteiskuntavastuuraportti 2016

– Maanmittauslaitos on lähtenyt rohkeasti uudistamaan tiedon tuottamisen toimintamalleja, mistä on paljon epäsuoria hyötyjä yhteiskunnalle esimerkiksi uuden liiketoiminnan mahdollistamisen kautta. Kun avasimme maastotiedot noin viisi vuotta sitten, emme osanneet arvata tulevia käyttötarpeita. Käyttäjät määrittävät tarpeen – on vain uskallettava luoda uusia mahdollisuuksia, sanoo Arvo Kokkonen raportin pääjohtajan katsauksessa.

Kuva1

Tehokkuutta parannettu palvelutason kärsimättä

Yhteiskuntavastuu jaetaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Talouden osalta Maanmittauslaitos on onnistunut hyvin sopeuttamaan toimintaansa vähenevän talousarviorahoituksen mukaiseksi ja pitämään samalla palvelutason hyvänä.

– Vuonna 2016 asiakkaista 89 % oli kyselyn mukaan melko tai erittäin tyytyväisiä Maanmittauslaitoksen palveluihin tai tuotteisiin. Yhteiskuntavastuuraportista selviää myös, miten asiakkaat ovat entistä enemmän mukana jo palveluita kehitettäessä. Uusi asiakasraatimme on yksi esimerkki tästä, kertoo viestintäjohtaja Pirkko Yliselä.

Säästöjä on saatu muun muassa toiminnan tuottavuutta parantamalla – vuonna 2016 kokonaistehokkuus kasvoi 5,5 %. Tähän on päästy monien muutosten kautta: Esimerkiksi henkilöstön määrä on vähentynyt eläköitymisen kautta ja paikkoja on täytetty osittain sisäisillä tehtävänsiirroilla, toimitilavuokrat ovat pienentyneet toimitilauudistuksen ansiosta ja toimintaa on kehitetty aktiivisesti.

 

Kuva2

Panostusta osaamisen kehittämiseen

Sosiaalisen vastuun osalta yksi merkittävä asia Maanmittauslaitoksella on panostus henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen. Vuonna 2016 koulutuspäiviä oli 4,2 päivää henkilötyövuotta kohden (pv/htv). Valtion virastoissa ja ministeriöissä koulutuspäiviä oli keskimäärin 2,9 pv/htv.

Työmuotoja osaamisen kehittämisessä ovat muun muassa tiimityö, omaehtoinen opiskelu, työelämäpolut, mentorointiohjelma, tutkintoon tähtäävä opiskelu, verkko-opiskelu, sisäiset ryhmäkoulutukset sekä yksilölliset ulkopuoliset koulutukset.

Kuva3

Green Office -ohjelma laajenee kuudelle toimipaikalle

Ympäristövastuullisuutta kehitetään Maanmittauslaitoksessa aktiivisesti. Organisaation tietopalveluun painottuva toiminta ei ole luonteeltaan sellaista, että tuotannossa syntyisi esimerkiksi haitallista ympäristöjätettä tai muuta ympäristön vakavaa kuormitusta. Maanmittauslaitoksella on kuitenkin paljon henkilöstöä ja toimipaikkoja ympäri Suomen, joiden hiilijalanjäljen pienentämiseen kehittäminen painottuu.

Vuodesta 2014 Green Office -ohjelmaa on toteutettu Maanmittauslaitoksen päätoimipaikassa Pasilassa, missä työskentelee 256 henkilöä. Paperin ja energian kulutus on saatu hyvin laskuun ja ohjelman käyttöönoton myötä. Vuonna 2016 aloitettiin valmistelu kuuden muun toimipisteen liittämiseksi ohjelmaan. Green Officen piiriin tulee tämän laajennuksen myötä mukaan 410 henkilöä.
 

Maanmittauslaitoksen yhteiskuntavastuuraportti 2016
 

Lisätietoja:

Pääjohtaja Arvo Kokkonen, 040 028 0875
Viestintäjohtaja Pirkko Yliselä, 040 504 3684

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit