Osoitehaavi

Osoitehaavi on verkkopalvelu, jolla kerätään tietoa sisäänkäyntien ja kulkupisteiden sijainnista ja ominaisuuksista. Tiedot liitetään osaksi valtakunnallisia osoitetietoja. Tietoja kerätään joukkoistamalla. Voit tallentaa tietoja kaikkiin tuntemiisi osoitteisiin ja näin auttaa osoitetietojen täsmentämisessä ja tarkentamisessa. Voit myös tallentaa kuvia taloyhtiöiden opastauluista ja ilmoittaa virheellisistä tai puuttuvista osoitteista. Tiedot auttavat esimerkiksi pelastajia, ambulansseja ja kuljetuksia löytämään nopeammin perille.

Osoitehaavi on tällä hetkellä beta-vaiheessa, jonka aikana palvelusta ja joukkoistetusta tiedonkeruusta kerätään kokemuksia. Palvelua kehitetään edelleen aktiivisesti, ja ruotsinkielinen versio julkaistaan myöhemmin. Palveluun tallennetut tiedot on tarkoitus säilyttää beta-vaiheen jälkeenkin.

Tietoja pääset tallentamaan tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Suomi.fi-palvelun kautta.

Katso video: Näin käytät Osoitehaavia

Osoitehaavi on kaikille avoin ja kuka tahansa voi osallistua tietojen tallentamiseen. Tarvitset vain pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen Suomi.fi-tunnistusta varten.

Siirry palveluun: www.osoitehaavi.fi

Osoitehaavin valtuutettu käyttö kunnan edustajille

Tämän vuoden aikana Osoitehaavi-palvelusta ja joukkoistetusta tiedonkeruusta kerätään kokemuksia. Kunnat voivat halutessaan ottaa jo nyt aktiivisen roolin Osoitehaavin testikäyttäjinä ja hakea valtuutetun käyttäjän käyttöoikeutta.

Valtuutettuna käyttäjänä voit tarkastella, muokata ja lisätä tietoja Osoitehaaviin ja lisäksi vahvistaa kansalaiskäyttäjien lisäämiä tietoja. Valtuutetun käyttäjän tallentamaa tai vahvistamaa tietoa ei kansalaiskäyttäjä voi muokata.

Valtuutettuna käyttäjänä voit myös rajata kartalla näkyviä pisteitä esimerkiksi tallentajan roolin ja lisäysajankohdan perusteella ja näin saada enemmän tietoa Osoitehaaviin tallennetuista tiedoista.

Osoitetiedon käyttäjät puolestaan voivat arvioida tietojen luotettavuutta sen perusteella, onko tieto valtuutetun käyttäjän tallentama tai vahvistama, vai onko se kansalaiskäyttäjältä tullut tieto.

Miksi kunnan kannattaa hakea valtuutusta?

Kunta saa halutessaan aktiivisen roolin Osoitehaavin käytössä varmentamalla oman kunnan alueelle lisätyt tiedot. Kunta voi näin vaikuttaa sisäänkäynti- ja kulkupistetietojen laatuun ja luotettavuuteen omalta alueeltaan.

Kun kunnan omien rakennusten tiedot tallennetaan valtuutetun käyttäjän roolissa, ne tulevat kerralla oikein, eikä kansalaiskäyttäjä voi niitä enää muokata. Osoitetiedon käyttäjät saavat käyttöönsä varmasti luotettavaa sisäänkäynti- ja kulkupistetietoa. Kunta voi myös hyödyntää Osoitehaavilla tallennettuja tietoja omassa toiminnassaan.

Miten valtuutusta haetaan ja kuka sen voi saada?

Valtuutusta voivat hakea kaikki Suomen kunnat. Käyttöoikeutta voi hakea esimerkiksi se kunnan edustaja, jonka vastuualueeseen osoitetiedot kuuluvat. Käyttöoikeutta haetaan kunnan työntekijöille, joiden halutaan tallentavan ja vahvistavan tietoja kunnan nimissä.

Valtuutettuna käyttäjänä voi toimia kunnassa useampikin henkilö. Yksi yhteyshenkilö hakee valtuutuksia kaikille kunnan työntekijöille.

Näin haet valtuutetun käyttäjän käyttöoikeutta:

  1. Tutustu Osoitehaavin valtuutetun käyttäjän käyttöoikeuteen.
  2. Tutustu myös Osoitehaavin käyttöehtoihin.
  3. Hae käyttöoikeutta hakulomakkeella. Huomaathan, että samalla lomakkeella voidaan hakea käyttöoikeutta useammalle henkilölle.
  4. Sopimusyhteyshenkilö ja valtuutetut käyttäjät saavat sähköpostitse lisätietoja, kun hakemus on käsitelty.

Tarvitsetko käyttöönottoon tukea? Lähetä viestiä tuki@paikkatietoalusta.fi.

1. Osoitehaavi

Osoitehaavi-palvelu (jäljempänä Palvelu) on maksuton verkkopalvelu, jonka avulla kerätään tietoa rakennusten sisäänkäynneistä ja reititystä ohjaavista kulkupisteistä valtakunnalliseen osoitetietovarantoon. Palvelussa voi myös antaa palautetta havaituista osoitevirheistä ja puutteista. Lisäksi Palveluun on mahdollisuus tallentaa osoitteessa olevien rakennusten sijainnit esittävien opastaulujen kuvia. Palvelun kehityksestä ja ylläpidosta sekä palveluun lisätyn tiedon saatavuudesta vastaa Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitoksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu peruspaikkatietojen tuottamisesta huolehtiminen. Palvelu on osa Maanmittauslaitoksen ylläpitämää Paikkatietoalusta-palvelua. Palvelu on käytettävissä osoitteessa www.osoitehaavi.fi.

Palvelua käyttävä henkilö (jäljempänä käyttäjä) saa käyttää Palvelua vain näiden Palvelun käyttöehtojen (jäljempänä Käyttöehdot) mukaisesti.

2. Osapuolet ja Palvelun käyttäjäroolit

Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos (jäljempänä MML) tarjoaa Palvelun käytettäväksi Tunnistautumattomalle käyttäjälle sekä Tunnistautuneelle käyttäjälle ilman erillistä käyttöoikeutta.

MML voi myöntää käyttöoikeuden Palvelua käyttävälle organisaatiolle eli käyttöoikeuden saajalle. Käyttöoikeus on organisaatiokohtainen. Käyttöoikeuden saanut organisaatio hakee erikseen oikeudet Palvelun käyttöön niille käyttäjille, joilla on valtuudet käyttää Palvelua organisaation lukuun (jäljempänä Valtuutettu käyttäjä).

Tunnistautumaton käyttäjä

Tunnistautumaton käyttäjä voi Palvelussa ilmoittaa puuttuvasta osoitteesta, osoitteen virheellisestä sijainnista, nähdä lisättyjen kulkupisteiden ja sisäänkäyntien sijainnin sekä lähettää palautetta.

Tunnistautunut käyttäjä

Tunnistautunut käyttäjä voi Palvelussa tarkastella, muokata ja lisätä kulkupisteiden, sisäänkäyntien ja opastaulujen tietoja sekä lähettää palautetta.

Valtuutettu käyttäjä

Valtuutetun käyttäjän roolissa Palvelussa voi toimia vain vahvasti tunnistautuneena. Käyttäjä, jolle on myönnetty Valtuutetun käyttäjän oikeudet, voi toimia myös Tunnistautumattomana tai Tunnistautuneena käyttäjänä.

Valtuutettu käyttäjä voi toimia organisaatiolle myönnetyssä Palvelun käyttöoikeudessa määritetyillä alueilla tai kohteissa. Valtuutettu käyttäjä voi Palvelussa tarkastella, muokata ja lisätä kulkupisteiden, sisäänkäyntien ja opastaulujen tietoja sekä lähettää palautetta. Tämän lisäksi Valtuutettu käyttäjä voi vahvistaa Tunnistautuneiden käyttäjien lisäämien sisäänkäyntien ja kulkupisteiden tietoja. Organisaatio valitsee itseään edustavat Valtuutetut käyttäjät. Kyseinen organisaatio vastaa Valtuutetun käyttäjän tallentamien ja vahvistamien tietojen oikeellisuudesta ja organisaation nimi tallentuu Palveluun näiden tietojen yhteyteen.

3. Palvelun sisältö ja käyttö

Palvelun sisältö

Käyttäjä saa Palvelun kautta katselumahdollisuuden tietoihin sellaisena kuin ne ovat palvelussa tietojen hakuhetkellä. Käyttäjä saa näkyviinsä myös tarkastamatonta toisten käyttäjien lisäämää tietoa sisäänkäynneistä ja kulkupisteistä. Käyttäjä käyttää Palvelun kautta saatavia ja muita tietoja omalla vastuullaan.

Palvelun saatavuus sekä mahdolliset häiriöt ja puutteet palvelussa

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä jatkuvasti, mutta tukipalveluita ja ylläpitotyötä tehdään pääsääntöisesti virka-aikaan.

MML voi ottaa Palvelun pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, päivitysten, teknisten ongelmien tai muiden syiden vuoksi, jolloin Palvelu ei ole käytettävissä kyseessä olevina aikoina. MML pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Palvelua koskevista edellä kuvatun kaltaisista käyttökatkoista käyttäjälle etukäteen www.maanmittauslaitos.fi/paikkatietoalusta-verkkosivuilla ja Palvelussa.

Palvelussa saattaa esiintyä sovellus-, laite- tai tietoliikennehäiriön tai muun vastaavan syyn aiheuttamia käyttökatkoksia ja toimintahäiriöitä.

Muutokset Palveluun

MML voi tehdä Palveluun muutoksia muun muassa kuormituksen vähentämiseksi, tietoturvallisuuden takaamiseksi tai muiden tarvittavien teknisten muutosten toteuttamiseksi. Mahdolliset lainsäädännön muutokset, viranomaismääräykset tai muut vastaavat seikat johtavat Palvelun muuttamiseen asianomaista muutosta vastaavaksi - ne voivat osaltaan myös johtaa Palvelun lopettamiseen.

4. Maanmittauslaitoksen vastuut ja velvollisuudet

MML noudattaa viranomaisena Palvelun tuottamisessa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (681/2010) sekä muussa pakottavassa lainsäädännössä olevia tietojen ja asiakirjojen julkisuutta, salassapitoa, tietoturvaa tai hyvää tiedonhallintatapaa koskevia säännöksiä.

MML vastaa yleisesti siitä, että Palvelu täyttää edellä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimukset muun muassa palvelussa käsiteltävien tietojen tarkkuuden, saatavuuden, jatkuvuuden, eheyden, luottamuksellisuuden ja käytettävyyden suhteen.

MML ei vastaa Palvelussa näytettävien toisten käyttäjien lisäämien tietojen laadusta tai niihin sisältyvistä puutteista tai virheistä eikä niistä mahdollisesti käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

MML ei vastaa sovellus-, laite- tai tietoliikennehäiriön tai muun vastaavan syyn aiheuttamista käyttökatkoista, jotka saattavat estää Palvelun käytön. MML ei vastaa Palveluun liittyvistä käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

MML ei vastaa Palvelun toimimisesta käyttäjän sovellus- tai laiteympäristössä.

MML reagoi käyttäjän ilmoittamiin tai muutoin tietoonsa tulleisiin häiriö- ja vikatapauksiin saapumisjärjestyksessä. MML pyrkii korjaamaan asianomaisen häiriön tai vian mahdollisimman pian saatuaan tiedon häiriöstä tai viasta.

5. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua näiden Käyttöehtojen, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja MML:n antamien ohjeiden mukaisesti. Palvelun käyttöä aloittaessaan käyttäjä vakuuttaa perehtyneensä Käyttöehtoihin sekä hyväksyvänsä Käyttöehdot itseään sitoviksi.

Käyttäjä vastaa käyttämiensä laitteiden, järjestelmien, ohjelmistojen, viestintäyhteyksien, tietoliikenneyhteyksien ja kaikkien edellä mainittujen määritysten sekä muiden vastaavien käyttäjän vastuulla olevien seikkojen toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua tunnistautumisen jälkeen huolellisesti siten, että Palvelu ei voi päästä kolmannen osapuolen hallintaan tai käyttöön. Käyttäjä vastaa tunnistautumisen jälkeen tapahtuvasta palvelun käytöstä kuten omasta käytöstään.

Käyttäjä vastaa näissä Käyttöehdoissa mainittujen velvoitteiden rikkomisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti MML:lle tai kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä voi ilmoittaa Palvelussa havaituista häiriöstä ja vioista Palvelun verkkosivuilta avautuvan yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse info@paikkatietoalusta.fi.

6. Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Palveluun ja siihen liittyviin tausta-aineistoihin kuuluvat MML:lle tai kolmannelle osapuolelle. Näillä Käyttöehdoilla tai Palvelun käytöllä ei siirretä immateriaalioikeuksia MML:lle eikä käyttäjälle.

Käyttäjällä on immateriaalioikeudet Palveluun lisäämäänsä itse tuottamaansa tietoon. Lisäämällä tietoa Palveluun käyttäjä antaa MML:lle oikeuden hyödyntää haluamallaan tavalla lisättyä tietoa tai luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa Palvelun kautta saatua dataa sellaisenaan kolmannelle osapuolelle.

7. Henkilötietojen käsittely Palvelussa

Palveluun tallennettavia osoitetietoja ei yhdistetä henkilötietoon.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti viranomaistehtävien hoitamista varten. Käyttäjiä koskevia henkilötietoja voidaan käyttää MML:ssa viranomaisviestintään, tietojen käytön seurantaan ja valvontaan sekä teknisten virheiden selvittämiseen.

Käyttäjiä koskevat henkilötiedot ovat osaa edellä mainittuja MML:n tietojärjestelmien ja toimitilojen käyttäjätietorekisteriä. Käyttäjäkohtaista dataa ei säilytetä yli yhtätoista vuotta.

Palvelun käyttäjän on hyväksyttävä MML:n seloste henkilötietojen käsittelystä (https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/organisaatio/tietosuojaselosteet/tietojarjestelmien-ja-toimitilojen-kayttajatiedot).

MML ei luovuta Palvelussa käsiteltäviä, käyttäjiä koskevia henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei luovuttaminen ole välttämätöntä pakottavan lainsäädännön tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen perusteella. MML ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Palvelua koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluin osapuolten välillä. Siltä osin kuin osapuolet eivät pääse erimielisyyksistä tai tulkintaepäselvyyksistä sovintoon, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.