Osoitehaavin valtuutetun käyttäjän käyttöoikeus

Kunnan edustaja voi hakea käyttöoikeutta Osoitehaavi-palvelun valtuutettuun käyttöön.

1. Osoitehaavi-palvelu

Osoitehaavi-palvelu (jäljempänä Palvelu) on maksuton verkkopalvelu, jonka avulla kerätään tietoa rakennusten sisäänkäynneistä ja reititystä ohjaavista kulkupisteistä valtakunnalliseen osoitetietovarantoon. Palvelussa voi myös antaa palautetta havaituista osoitevirheistä ja puutteista. Lisäksi Palveluun on mahdollisuus tallentaa osoitteessa olevien rakennusten sijainnit esittävien opastaulujen kuvia. Palvelun kehityksestä ja ylläpidosta sekä Palveluun lisätyn tiedon saatavuudesta vastaa Maanmittauslaitos. Palvelu on käytettävissä osoitteessa www.osoitehaavi.fi.

Käyttöoikeuden saajan valtuuttama Valtuutettu käyttäjä saa käyttää Palvelua tämän käyttöoikeuden ja käyttöehtojen mukaisesti.

2. Käyttöoikeuden kohde ja tarkoitus

Tämän käyttöoikeuden myötä käyttöoikeuden saajan nimeämillä Valtuutetuilla käyttäjillä on oikeus käyttää Maanmittauslaitoksen ylläpitämää Palvelua Valtuutetun käyttäjän oikeuksin. 

Valtuutettu käyttäjä

Tämä käyttöoikeus on luovutettu yllä mainitulle organisaatiolle. Käyttöoikeuden saanut organisaatio on nimennyt yhden tai useamman Valtuutetun käyttäjän, jotka toimivat edustamansa organisaation lukuun. Valtuutetun käyttäjän roolissa Palvelussa voi toimia vain vahvasti tunnistautuneena. 

Valtuutettu käyttäjä voi Palvelussa: 

  • Tarkastella, muokata ja lisätä kulkupisteiden, sisäänkäyntien sekä osoitteessa olevien rakennusten sijainnit esittävien opastaulujen kuvia. 
  • Vahvistaa Tunnistautuneiden käyttäjien lisäämien sisäänkäyntien ja kulkupisteiden tietoja. 
  • Toimia organisaatiolle tässä käyttöoikeudessa määritetyillä alueilla tai kohteissa.
  • Ilmoittaa puuttuvasta osoitteesta, osoitteen virheellisestä sijainnista, nähdä lisättyjen kulkupisteiden ja sisäänkäyntien sijainnin sekä lähettää palautetta.

Valtuutetun käyttäjän edustama organisaatio vastaa nimeämänsä Valtuutetun käyttäjän tallentamien ja vahvistamien tietojen oikeellisuudesta. Organisaation nimi tallentuu Palveluun tallennettujen tai vahvistettujen tietojen yhteyteen. 

Käyttöoikeuden saajan vastuut ja velvollisuudet

Käyttöoikeuden saaja vastaa organisaatiossa Palvelua käyttävän Valtuutetun käyttäjän tekemistä toimenpiteistä Palvelussa. Käyttöoikeuden saajan tulee huolehtia siitä, että Valtuutettu käyttäjä on tietoinen Palvelun käyttämisen tarkoituksesta sekä Palvelun käyttämisen ehdoista ja rajoituksista mukaan lukien valtuutuksen alueista tai kohteista.

3. Palvelun käyttöehdot

Tämän käyttöoikeuden saaja ja sen nimeämät Valtuutetut käyttäjät sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Palvelun käyttöehtoja, jotka ovat saatavana verkkosivuilta osoitteesta: maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/osoitehaavi#kayttoehdot

Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa. 

4. Käyttöoikeuden voimassaolo

Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. 

Maanmittauslaitoksella on oikeus irtisanoa käyttöoikeus päättymään kuukauden irtisanomisajalla. Käyttöoikeus peruutetaan välittömästi, mikäli Palvelua käytetään väärin tai Palvelua ei ole käytetty yli kahteen vuoteen. Käyttöoikeuden saajalla on oikeus irtisanoa käyttöoikeus ilman irtisanomisaikaa.

Maanmittauslaitos voi peruuttaa käyttöoikeuden välittömästi, jos käyttöoikeuden saaja tai sen lukuun toimiva Valtuutettu käyttäjä käyttää Palvelua käyttöoikeuden ehtojen vastaisesti.

5. Käyttöoikeuden ehtojen muutokset

Maanmittauslaitos pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää näitä käyttöoikeuden ehtoja tarvittaessa.

Mikäli näitä ehtoja päivitetään, käyttöoikeuden saajan tulee Palvelun käytön jatkamiseksi hyväksyä päivitetyt käyttöoikeuden ehdot. Maanmittauslaitos voi estää Palvelun käytön, mikäli päivitettyjä käyttöoikeuden ehtoja ei ole hyväksytty.

6. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Palvelua koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluin osapuolten välillä. Siltä osin kuin osapuolet eivät pääse erimielisyyksistä tai tulkintaepäselvyyksistä sovintoon, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.