Lingli Zhu

D.Sc. (Tech.)
Research Manager

Contact person in research groups

Contact person in projects