Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Luvanvaraiset tuotteet (BETA)

Julkaistu 10/2021 BETA II-versiona palvelu, joka tarjoaa Kiinteistörekisterin luvanvaraiset tuotteet kohteista rekisteriyksikkö, määräala, käyttöoikeusyksikkö (mm. yksityistiet) ja kunnan rekisterinpitoalue.

Palvelun kautta on käytössä myös kiinteistöjaotuksen avoimet tuotteet, jotka ovat saatavilla myös Avoimet tuotteet (BETA)-palvelusta.

Luvanvaraisten tuotteiden testaamiseen tarvitaan koekäyttölupa ja käyttäjätunnus. Katso lisää kohdasta ’Ota käyttöösi’.

Palvelun aineisto on testidataa ja sitä saa käyttää vain tämän BETA-palvelun testaukseen. 

Rajapintapalvelu on saatavilla OGC API Features-standardin mukaisena seuraavista osoitteista: 

 

Palvelu Käyttäjätunnistus Palveluosoite API-kuvaus Tuotteet

Luvanvarainen BETA,

Simple

Käyttäjätunnus

https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v2/ API

Luvanvaraiset ja avoimet  simple-tuotteet

(ei henkilötietoja)

Luvanvarainen BETA,

kaikki

Käyttäjätunnus

https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/

API

Kaikki luvanvaraiset ja avoimet tuotteet

(ei henkilötietoja)

 

Yleistä

Rajapinnan tietotuotteet ovat muotoa GeoJSON 

Oletuskoordinaatisto OGC API Features ja GeoJSON spesifikaatioiden mukaisesti on WGS 84 maantieteelliset koordinaatit. Palvelu tukee myös ETRS-TM35FIN, ETRS-TM34..36 ja ETRS-GK19..31FIN projisoituja koordinaatistoja, ETRS89 maantieteellistä koordinaatistoa sekä Web Mercator koordinaatistoa.

Osa kyselyparametreista ja kohteiden ominaisuustiedoista on mallinnettu koodistoarvoina, joiden selitystekstit on julkaistu erillisen luettelopalvelun kautta:

http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii

 

Esimerkkejä asiakassovelluksista

Luvanvarainen BETA, Simple:

Voit käyttää Simple – muotoisia tuotteita esim. QGIS- tai GDAL-ohjelmistoissa tms. sekä sovelluksissa, joissa keskeisintä on kiinteistöjaotuksen (sisältäen myös määräalat), käyttöoikeusyksiköiden (mm. yksityistiet) ja kunnan rekisterinpitoalueiden sijaintitietojen esittäminen. 

 

Luvanvarainen BETA, kaikki:

Käyttö sovellusintegraatioissa, joissa hyödynnetään myös palvelun rikkaita tuotteita (esim. rekisteriyksikön tai palstan laajat sijaintitiedot) tai laajempia ominaisuustietoja (esim. rekisteriyksikön, määräalan  tai käyttöoikeusyksikön perustiedot). 

 

Alasvetovalikosta Aineistot ja tuotteet löytyy lisää tietoa tuotteista. 

 

Aineisto

Palvelun aineisto on testidataa ja sitä saa käyttää vain tämän BETA-palvelun  ( BETA II-versio, julkaistu 10/2021) testaukseen.

Tuotteet

Palvelun sisältämien kiinteistöjaotuksen avoimien tuotteiden kuvaukset löytyy täältä: Tekninen kuvaus Avoimet tuotteet (BETA) / Aineistot ja tuotteet 

Palvelu sisältää lisäksi alla olevassa taulukossa esitellyt luvanvaraiset tuotteet. Taulukossa tuotteiden tietosisältö on kuvattu UML-kaavioina. UML-kaavioiden tarkoitus on antaa yleiskuva tuotteiden tietosisällöstä. Ne eivät kuvaa tuotteiden teknistä rakennetta, eikä niistä siis voi päätellä .json -vastauksen rakenteellista muotoa. UML-kaavioissa attribuuttien tyyppeinä esiintyy koodistoja esim. Rekisteriyksikkölaji, jotka sisältyvät Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisterin koodistoihin (.pdf).

Tuotteista löytyy  lisäksi esimerkit .json-formaatissa otsikon Rajapinnan kyselypalvelutuotteet alta. 

 

Jokaiseen tuotteeseen sisältyy seuraavat tiedot (KTJkiiTPRekisteritilanne) . 

 • rekisteritilanneAjantasalla
  • onko tieto ajantasalla Kiinteistörekisteriin nähden
 • rekisteritilannepvm
  • se virallinen Kiinteistörekisterin rekisteröintipäivämäärä, jonka mukaisia tiedot ovat

 

Luvanvaraiset tuotteet
Tuote Kuvaus Tiedot

Rekisteriyksikön perustiedot

mm. kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitysmuoto, olotila, nimi, rekisteriyksikkölaji, suhde peruskiinteistöön, rekisteröintipäivämäärä, mahdollinen lakkaamispäivämäärä, pinta-alatiedot sekä rekisteriyksikön kuntatiedot

pinta-alatiedot esitetään neliömetreissä kokonaislukuina

tonteilla, yleisillä alueilla ja yleisen alueen lisäosilla pinta-alatietona esitetään vain kokonaispinta-ala

UML-kaavio

Rekisteriyksikön 3D-ominaisuustiedot

kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitysmuoto, olotila, suhde peruskiinteistöön, 3D-kiinteistöistä projisoitu pinta-ala sekä ylin ja alin korkeus sekä

lisäksi 3D-kiinteistöjen osalta ja peruskiinteistöjen osalta yläpuolisten ja alapuolisten rekisteriyksiköiden kiinteistötunnukset

UML-kaavio

Määräalan perustiedot

mm. määräalatunnus, määräalatunnuksen esitysmuoto, olotila, määräalan tyyppi (määräala vai erillisenä luovutettu yhteisalueosuus), suhde peruskiinteistöön, rekisteröintipäivämäärä, mahdollinen lakkaamispäivämäärä, määräalan vaihe (esim. erottamaton, muodostettu osittain rekisteriyksiköksi), määräalan sijaintirekisteriyksikkö sekä määräalan luovuttajarekisteriyksikkö, luovuttajamääräala sekä määräalan sijaintikunnan tiedot

määräalan luovuttajarekisteriyksikkö tulostetaan aina, vaikka määräala olisi luovutettu määräalasta tai vaikka sijaintirekisteriyksikkö olisi sama kuin luovuttajarekisteriyksikkö

Määräalan alkuperäisen saannon mukaiset pinta-alat ovat laillistumattomia, eivätkä ole kiinteistörekisteritietoja, mutta ne esitetään informatiivisina tietoina.

Määräala on yhdestä rekisteriyksiköstä tai yhdestä määräalasta yhdellä saantokirjalla samalle saajalle luovutettu tai pidätetty alue, joka voi muodostua useasta osasta. Rekisteröinnin kannalta määräalaan rinnastetaan myös erillisenä luovutettu tai pidätetty osuus yhteiseen alueeseen tai määräosa tällaisesta osuudesta.

Määräalan osien sijaintitiedot saa tuotteelta "Määräalan osan sijaintitiedot". Erillisenä luovutetulle tai pidätetylle osuudelle ei palauteta määräalan osia.

UML-kaavio

Rekisteriyksiköt hakuehdoin

Tuotteella esitetään vain kiinteistötunnus ja kiinteistötunnuksen esitysmuoto. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen yksityiskohtaisempien/laajempien tuotteiden hakua halutaan tämän tuotteen avulla etsiä kiinnostavat kohteet. UML-kaavio

Määräalat hakuehdoin

Tuotteella esitetään vain määräalatunnus ja määräalatunnuksen esitysmuoto. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen yksityiskohtaisempien/laajempien tuotteiden hakua halutaan tämän tuotteen avulla etsiä kiinnostavat kohteet.

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot

käyttöoikeusyksikön osan sijainti, käyttöoikeusyksikön osan tunnuksen sijainti, käyttöoikeusyksikkötunnus, käyttöoikeusyksikön osan numero  ja käyttöoikeusyksikön osan tunnuksen esitysmuoto sekä käyttöoikeusyksiköstä nimi, laji, päälaji, tiekunnallisuus ja rantakunnallisuus

Käyttöoikeusyksikön osan sijainti voi olla pistegeometria, viivageometria, aluegeometria tai sijainti voi joskus myös puuttua.

Käyttöoikeusyksikön osan tunnuksen sijainti voi puuttua.

Tuotteella ei esitetä niitä käyttöoikeusyksikön osia, joiden käyttöoikeusyksikkö on käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä).

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustiedot

käyttöoikeusyksikkötunnus, käyttöoikeusyksikön osan numero  ja käyttöoikeusyksikön osan tunnuksen esitysmuoto sekä käyttöoikeusyksiköstä nimi, laji, päälaji, tiekunnallisuus ja rantakunnallisuus.

Käyttöoikeusyksikön osalla voi olla lisäksi arkistoviite sekä seuraavia rajaustietoja: leveys (metreinä),  alkamispvm, päättymispvm, voimassaoloselitys suomeksi, voimassaoloselitys ruotsiksi, selitys suomeksi ja selitys ruotsiksi.

Lisäksi esitetään käyttöoikeusyksikön osaan liittyvät käyttöoikeuden osapuolet.

Käyttöoikeuden osapuolen osapuolisuhdelaji kuvaa, onko kyseessä rasitettu, oikeutettu vai yleisesti osapuolena oleva (esiintyy esimerkiksi rakennusrasitteissa ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyissä, ei esimerkiksi kiinteistönmuodostamislain mukaisissa rasitteissa. Vanhoissa kunnan tiedoissa tätä on voitu käyttää muissakin tapauksissa.).

Käyttöoikeuden osapuolen osapuolityyppi kuvaa käyttöoikeuden osapuolen kohteen tyypin.

 • Rasitetulla käyttöoikeuden osapuolella osapuolityyppinä voi esiintyä vain rekisteriyksikkö.
 • Oikeutetulla käyttöoikeuden osapuolella osapuolityyppinä voi esiintyä rekisteriyksikkö, määräala,kunta, rakennus, laitos tai kaivos sekä tietyin edellytyksin oikeutettuna voi olla myös henkilo (oikeushenkilö tai harvinaisissa tapauksissa luonnollinen henkilö).
 • Yleisesti osapuolena olevalla käyttöoikeuden osapuolella voi osapuolityyppinä esiintyä  rekisteriyksikkö, kunta tai oikeushenkilö.

Käyttöoikeuden osapuolella voi olla lisäksi arkistoviite sekä käyttöoikeusyksikön osan vastaavista rajauksista poikkeava oma rajaus esim. poikkeava alkamispvm, poikkeava päättymispvm jne.

Tuotteella ei esitetä niitä käyttöoikeusyksikön osia, joiden käyttöoikeusyksikkö on käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä).

Jos yksityistiellä on tiekunta, tiekunta pitää ajantasaista luetteloa yksityistien oikeutetuista rekisteriyksiköistä ja muista oikeutetuista tien käyttäjistä eikä niitä tallenneta oikeutetuksi Kiinteistötietojärjestelmään (KTJ).

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön perustiedot

mm. käyttöoikeusyksikkötunnus, käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuoto, olotila, nimi, käyttöoikeusyksikkölaji, käyttöoikeusyksikköpäälaji, tiekunnallisuus, rantakunnallisuus, rekisteröintipvm, voimaantulopvm, päättymispvm (päivämäärä, jonka jälkeen käyttöoikeusyksikkö ei ole enää voimassa), lakkaamispvm (jos lakannut), käyttöoikeusyksikön voimassaolevien osien lukumäärä sekä tiekunnallisten yksityisteiden ja rantakuntien säännöistä olemassaolo, arkistoviite ja rekisteröintipvm

Mikäli yksityistielle on perustettu tiekunta, sen tietoina esitetään nimi, voimaantulopvm sekä tiekunnan kotikunnan tiedot (voi olla myös lakannut kunta, koska kotikuntaa ei ole yleensä muutettu kuntaliitoksissa). Myös rantakunnasta esitetään vastaavat tiedot.

Lisäksi esitetään käyttöoikeusyksikön voimassaolevien sijaintikuntien tiedot.

Lakanneelle ja päättyneelle käyttöoikeusyksikölle ei esitetä sijaintikuntien tietoja.

Tuotteella ei esitetä käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä) mukaisia käyttöoikeusyksiköitä.

 

Kiinteistötietojärjestelmään merkitään käyttöoikeusyksikkönä rekisteriyksikköön kohdistuva rasite, käyttöoikeus tai käyttörajoitus.

Käyttöoikeusyksikkö yksilöidään käyttöoikeusyksikkötunnuksella. Käyttöoikeusyksiköitä ovat esimerkiksi kiinteistönmuodostamislain mukaiset rasitteet, maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset oikeudet sekä kiinteistötietojärjestelmän yksityistierekisterin yksityistiet. 

Uudet rasitteet, käyttöoikeudet ja rajoitukset rekisteröidään käyttöoikeusyksikköinä. Vanhoja rasite- ja rajoitusmerkintöjä perusparannetaan käyttöoikeusyksiköiksi. 

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön viranomaispäätökset

käyttöoikeusyksiköstä käyttöoikeusyksikkötunnus, käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuoto ja olotila sekä käyttöoikeusyksikköön ja sen tietoihin liittyvistä viranomaispäätöksistä päätöspvm, päätöstunniste ja viranomainen

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksiköt hakuehdoin

Tuotteella esitetään vain käyttöoikeusyksikkötunnus ja käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuoto. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen yksityiskohtaisempien/laajempien tuotteiden hakua halutaan tämän tuotteen avulla etsiä kiinnostavat kohteet.

Tuotteella ei esitetä käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä) mukaisia käyttöoikeusyksiköitä.

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön osat hakuehdoin

Tuotteella esitetään vain käyttöoikeusyksikkötunnus ja käyttöoikeusyksikön osan numero. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen yksityiskohtaisempien/laajempien tuotteiden hakua halutaan tämän tuotteen avulla etsiä kiinnostavat kohteet.

Tuotteella ei esitetä niitä käyttöoikeusyksikön osia, joiden käyttöoikeusyksikkö on käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä).

UML-kaavio
Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintitiedot

Kunnan rekisterinpitoalueesta esitetään sijainti. 

Sijainti on aluegeometria.

UML-kaavio
Rekisteriyksikön yhteisalueosuudet

Rekisteriyksikön (osakaskiinteistön) osuudet yhteisiin alueisiin (yhteisalueyksiköihin). Lisäksi esitetään osuudet erityisiin etuuksiin. Erityiset etuudet ovat harvinaisia.

Osakaskiinteistöstä esitetään kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitysmuoto, olotila ja suhde peruskiinteistöön.

Yhteisalueyksiköstä esitetään kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitymuoto, nimi, rekisteriyksikkölaji (esim.  18 ("Yhteinen maa-alue"), 17 ("Yhteinen vesialue")) ja rekisteröintipvm. Yhteisalueyksikön sijaintitiedot saa kysyttyä kiinteistötunnuksella esim. tuotteelta "Palstan sijaintitiedot".

Jos kyseessä on erityinen etuus, yhteisalueyksikkönä on sijainniton rekisteriyksikkö, joka on oikeutettuna käyttöoikeusyksikön osassa tai osissa. Yhteisalueyksikön rekisteriyksikkölajina on tällöin esim. 25 ("Yhteinen erityinen etuus") . Sijainnin voi tällöin hakea kysymällä kiinteistötunnuksella tuotteelta "Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot".

Yhteisalueosuuden tietoina esitetään

 • osuuden suuruus (osakaskiinteistön osuuden suuruus yhteiseen alueeseen tai erityiseen etuuteen esim. 0,003450)
  • voi puuttua
 • osuuksien summa (yhteisen alueen osakaskunnalle tai erityiselle etuudelle tallennettu kaikkien osakasluettelon osuuksien summa esim. 1,000000)
  • voi puuttua
 • vahvistuneisuus, joka kuvaa osakasluettelon vahvistamistilannetta osakaskiinteistön kannalta

Rekisteriyksikön kiinteistörekisteriotteella osuuden suuruus esitetään muodossa:  0,003450 / 1,000000 (vrt. edellä olevan listan esimerkkiin osuuden suuruudesta ja osuuksien summasta)

UML-kaavio

 

Rajapinnan kyselypalvelutuotteet

OGC API Features-rajapintapalvelun tarjoamat luvanvaraiset kyselypalvelutuotteet:

Esimerkkilinkit edellyttävät käyttäjätunnistusta.

Avoimet tuotteet

Tuote

Esimerkkikohteita

FeatureCollection tunniste (OGC API Features)

Simple?
Rekisteriyksikön perustiedot

GeoJSON (tila, 2D-kiinteistö)

GeoJSON (tontti, 2D-kiinteistö)

GeoJSON (tontti, 3D-kiinteistö)

RekisteriyksikonPerustiedot  
Rekisteriyksikön 3D-ominaisuustiedot GeoJSON (tontti, 3D-kiinteistö) Rekisteriyksikon3DOminaisuustiedot  
Määräalan perustiedot

GeoJSON (luovutettu rekisteriyksiköstä, sijaintirekisteriyksikkö nykyisin eri)

GeoJSON (lakannut määräala, luovutettu määräalasta) 

MaaraalanPerustiedot  
Rekisteriyksiköt hakuehdoin GeoJSON RekisteriyksikotHakuehdoin  
Määräalat hakuehdoin GeoJSON MaaraalatHakuehdoin  
Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot

GeoJSON (pistegeometria)

GeoJSON (viivageometria)

GeoJSON (aluegeometria)

KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot X
Käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustiedot

GeoJSON (käyttöoikeusyksikön 000-2019-K17761 osa numero 4:  yksi rasitettu rekisteriyksikkö ja yksi oikeutettu laitos)

GeoJSON (käyttöoikeusyksikön 000-2019-K17761 osa numero 3:  useita rasitettuja rekisteriyksiköitä ja useita oikeutettuja laitoksia)

Kummassakin esimerkissä käyttöoikeusyksikön osalla rajaustietoina: alkamispvm ja paattymispvm

 

KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot  
Käyttöoikeusyksikön perustiedot

GeoJSON (voimassa oleva tiekunnallinen yksityistie, jonka tiekunnalla on säännöt)

GeoJSON (lakannut tiekunnallinen yksityistie, sijaintikuntaa ei esitetä)

GeoJSON (päättynyt tiekunnallinen yksityistie, sijaintikuntaa ei esitetä)

 

KayttooikeusyksikonPerustiedot  
Käyttöoikeusyksikön viranomaispäätökset

GeoJSON 

KayttooikeusyksikonViranomaispaatokset  
Käyttöoikeusyksiköt hakuehdoin GeoJSON KayttooikeusyksikotHakuehdoin  
Käyttöoikeusyksikön osat hakuehdoin

GeoJSON 

KayttooikeusyksikonOsatHakuehdoin  
Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintitiedot GeoJSON  KunnanRekisterinpitoalueenSijaintitiedot X
Rekisteriyksikön yhteisalueosuudet GeoJSON (tontti, jolla on yhteisalueosuuksia) RekisteriyksikonYhteisalueosuudet   

 

Palvelun koodilistat löytyvät luettelopalvelusta osoitteesta:

http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii

Koodistoarvojen käännökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi.

Koodistoja käytetään sekä hakuparametreissa että vastausten kohteiden ominaisuuksissa.

Palvelusta on julkaistu 10/2021 BETA II-versiona Kiinteistörekisterin luvanvaraiset tuotteet koskien kohteita rekisteriyksikkö, määräala, käyttöoikeusyksikkö (mm. yksityistiet) ja kunnan rekisterinpitoalue.

Palvelun kautta on käytössä myös kiinteistöjaotuksen avoimet tuotteet.

Palvelun aineisto on testidataa ja sitä saa käyttää vain tämän BETA-palvelun testaukseen. 

Palvelussa tuetaan sijainnilla kyselyistä bbox-kyselyt (suorakaiderajaus) sekä lisäksi on käytössä OGC API - Features - Part 3 luonnoksen mukaiset monipuoliset sijaintihakumahdollisuudet.

Monipuolisten sijaintihakumahdollisuuksien osalta standardi ei ole vielä kiinnittynyt, joten BETA II palvelussa ko. kyselyt eivät ole vielä lopulliset.

Käytössä olevia sijaintirajauksia:

 • piste (point)
 • piste ja annettu säde (point with radius)
 • viiva (linestring)
 • viiva bufferoituna (line string with buffer (distance from line))
 • vapaa aluerajaus (polygon)
 • vapaa aluerajaus bufferoituna (polygon with buffer (distrance from outer ring of polygon)

 

Yhteensopivuus ja tuotteet

Palvelu on yhteensopiva OGC API - Features - standardin kanssa  (https://www.ogc.org/standards/ogcapi-features) .

Kuvaukset saatavissa Open API mukaisina kuvauksina.

Luvanvarainen BETA, Simple:

Palveluosoite (landing page):
https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v2/

Tuetut yhteensopivuusluokat (conformance classes):
https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v2/conformance

Palvelun tarjoamat tuotteet (collections) ja tuetut koordinaatistot:
https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v2/collections

API-kuvaus (Open API 3.0-spesifikaation mukainen kuvaus)
https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v2/api

Luvanvarainen BETA, kaikki:

Palveluosoite (landing page):
https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/

Tuetut yhteensopivuusluokat (conformance classes):
https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/conformance

Palvelun tarjoamat tuotteet (collections) ja tuetut koordinaatistot:
https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections

API-kuvaus (Open API 3.0-spesifikaation mukainen kuvaus)
https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/api

 

Koodistot

BETA II-julkaisun koodilistat löytyvät luettelopalvelusta osoitteesta:

http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii

OGC API Features palvelun käyttäminen

Avoimet tuotteet (BETA)-ohjeistuksesta löytyy lyhyt ohje  kuinka käyttää OGC API Features rajapintapalvelua, esimerkkitapauksena tuote PalstanSijaintitiedot

Open API kuvauksessa on kuvattu tarkemmin eri tuotteille mahdolliset palvelupyynnöt ja niiden hakuparametrit.

Avoimet tuotteet (BETA)-ohjeistuksesta löytyy lisäksi kiinteistöjaotuksen tuotteiden (sisältäen määräalan sijaintitiedot) hakuesimerkkejä eri käyttötapauksiin sovitettuna. Korvaa esimerkeissä käytetty palveluosoite edellä kuvatusti.

Luvanvaraisten tuotteiden hakuesimerkkejä eri käyttötapauksiin sovitettuna löytyy alempana kohdassa Esimerkkejä.

BETA II-versio (julkaistu 10/2021)

Palvelusta on julkaistu 10/2021 BETA II-versiona Kiinteistörekisterin luvanvaraiset tuotteet koskien kohteita rekisteriyksikkö, määräala, käyttöoikeusyksikkö (mm. yksityistiet) ja kunnan rekisterinpitoalue.

Palvelun kautta on käytössä myös kiinteistöjaotuksen avoimet tuotteet.

Palvelun aineisto on testidataa ja sitä saa käyttää vain tämän BETA-palvelun testaukseen. 

 

1) Perustietojen kyselyesimerkkejä:

Tässä luvussa kuvataan Perustiedot-tuotteiden yleisimpiä käyttötapauksia. Lisää kyselyesimerkkejä löytyy luvusta 3) (myös sijaintihakumahdollisuus). 

Perustiedot-tuotteet sisältävät vastauksissaan vain ominaisuustietoja.

 

Tuote RekisteriyksikonPerustiedot

Perustiedot yhdestä tai useammasta rekisteriyksiköstä kiinteistötunnuksella:

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?kiinteistotunnus=49540700010010,04901000653001,91741400070034

Perustiedot yhdestä tai useammasta rekisteriyksiköstä kiinteistötunnuksen esitysmuodolla:

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=495-407-1-10,49-10-65-3001,917-414-7-34

Annetun palstan naapurirekisteriyksiköiden perustiedot (kun palstan id on 42966902):

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?naapuripalstat=42966902

 

Tuote MaaraalanPerustiedot

Perustiedot yhdestä tai useammasta määräalasta määräalatunnuksella:

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/MaaraalanPerustiedot/items?maaraalatunnus=07541300050139M0605,04440500110054M0002

Perustiedot yhdestä tai useammasta määräalasta määräalatunnuksen esitysmuodolla:

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/MaaraalanPerustiedot/items?maaraalatunnuksenEsitysmuoto=75-413-5-139-M605,44-405-11-54-M2

Rekisteriyksikön 07541300050139 määräalojen perustiedot (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksella)

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/MaaraalanPerustiedot/items?kiinteistotunnus=07541300050139

Rekisteriyksikön 75-413-5-139 määräalojen perustiedot (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksen esitysmuodolla)

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/MaaraalanPerustiedot/items?kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=75-413-5-139

 

Tuote KayttooikeusyksikonPerustiedot

Perustiedot yhdestä tai useammasta käyttöoikeusyksiköstä käyttöoikeusyksikkötunnuksella:

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?kayttooikeusyksikkotunnus=Y2004-16576,167-2017-K002000

Perustiedot yhdestä tai useammasta käyttöoikeusyksiköstä käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuodolla:

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?kayttooikeusyksikkotunnuksenEsitysmuoto=Y2004-16576,167-2017-K2000

Rekisteriyksikön 16742200140001 käyttöoikeusyksiköiden perustiedot kiinteistötunnuksella (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksella)

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?kiinteistotunnus=16742200140001

Rekisteriyksikön 167-422-14-1 käyttöoikeusyksiköiden perustiedot kiinteistötunnuksen esitysmuodolla (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksen esitysmuodolla)

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=167-422-14-1

Kunnan yksityisteiden perustiedot annetulla kuntatunnuksella (766) 

käytetään tiekunnallisuus-parametria yksityisteiden rajaamiseen kyselyssä

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?sijaintikunta=766&tiekunnallisuus=1

Yksityisteiden perustiedot halutulla bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

käytetään tiekunnallisuus-parametria yksityisteiden rajaamiseen kyselyssä

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?bbox=535867,7025577,536000,7027852&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&tiekunnallisuus=1

 

Tuote KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot

Käyttöoikeusyksikön 000-2005-K003256 osien ominaisuustiedot käyttöoikeusyksikkötunnuksella (voi kysyä yhdellä tai useammalla käyttöoikeusyksikkötunnuksella) 

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot/items?kayttooikeusyksikkotunnus=000-2005-K003256

Käyttöoikeusyksikön 000-2005-K3256 osien ominaisuustiedot käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuodolla (voi kysyä yhdellä tai useammalla käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuodolla)

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot/items?kayttooikeusyksikkotunnuksenEsitysmuoto=000-2005-K3256

Rekisteriyksikön 32253400010020 käyttöoikeusyksiköiden osien ominaisuustiedot kiinteistötunnuksella (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksella)

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot/items?kiinteistotunnus=32253400010020

Rekisteriyksikön 322-534-1-20 käyttöoikeusyksiköiden osien ominaisuustiedot kiinteistötunnuksen esitysmuodolla (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksen esitysmuodolla)

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot/items?kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=322-534-1-20

2) Sijaintitietojen kyselyesimerkkejä

Tässä luvussa kuvataan Sijaintitiedot-tuotteiden yleisimpiä käyttötapauksia. Lisää kyselyesimerkkejä löytyy luvusta 3) 

Sijaintitiedot-tuotteet sisältävät vastauksissaan sijaintitietojen lisäksi ominaisuustietoja ko. kohteisiin liittyen.

Löydetyt kohteet voi näyttää kartalla.

Tuote KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot

KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot-tuotteen id-tiedolla voi halutessaan siirtyä tarkastelemaan käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustietoja tuotteelta KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot.

Käyttöoikeusyksiköiden osien sijaintitiedot halutulla bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/items?bbox=374886.477,6678015.735,374888.589,6678018.091&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

 

Käyttöoikeusyksikön osien sijaintitiedot käyttöoikeusyksikkötunnuksella (voi kysyä yhdellä tai useammalla käyttöoikeusyksikkötunnuksella)  (ETRS-TM35FIN koordinaatoon )

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/items?kayttooikeusyksikkotunnus=000-2005-K003256&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Käyttöoikeusyksikön osien sijaintitiedot käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuodolla (voi kysyä yhdellä tai useammalla käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuodolla) (ETRS-TM35FIN koordinaatoon )

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/items?kayttooikeusyksikkotunnuksenEsitysmuoto=000-2005-K3256&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

 

Yksityisteiden sijaintitiedot halutulla bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

käytetään tiekunnallisuus-parametria yksityisteiden rajaamiseen kyselyssä

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/items?bbox=535867,7025577,536000,7027852&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&tiekunnallisuus=1&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Tuote KunnanRekisterinpitoalueenSijaintitiedot

Kunnan rekisterinpitoalueiden sijaintitiedot halutulla bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/KunnanRekisterinpitoalueenSijaintitiedot/items?crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&bbox=375923.683,6737209.082,376477.362,6737649.382&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

 

3) Lisää kyselyesimerkkejä tuotteittain

Tässä luvussa kuvataan lisää eri tuotteiden hakumahdollisuuksia. Kaikki hakuparametrit tuotteittain löytyvät palvelun API-kuvauksista.

Tuote RekisteriyksikonPerustiedot 

samat hakuehdot käytössä myös mm. tuotteella: RekisteriyksikotHakuehdoin

Rekisteriyksikön perustiedot nimellä (käytössä wild, annettava vähintään 5 merkkiä) ja olotilalla (voimassaolevat rekisteriyksiköt)

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?nimi=Henrikas*&olotila=1

Rekisteriyksikön perustiedot halutulla bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&bbox=369687.931,6670501.319,369710.291,6670511.719&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067