Maastotiedot (WFS 3.0) BETA

Palvelu tarjoaa Web Feature Service (WFS) -kyselyrajapinnan Maastotietokannan maastotiedoille.

Tämä on palvelun BETA-versio, joka on saatavilla testikäyttöön avoimena rajapintapalveluna osoitteesta: https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/

Palveluun voidaan tehdä muutoksia ja sen saatavuus voi vaihdella BETA-vaiheen aikana. Tällä hetkellä palvelun tietotuotteet perustuvat nykyisen Maastotietokannan aineistoon. Palvelua kuitenkin jatkokehitetään ketterästi ja vaiheittain Kansallisen maastotietokanta (KMTK) -ohjelman tietopalveluprojekteissa aikataululla 2019-2020 tavoitteena lopulta saavuttaa yhteensopivuus KMTK-maastotietojen käsitemallin kanssa. Palvelun kehittämiseksi Maanmittauslaitoksessa otetaan mielellään palautetta myös rajapinnan teknisistä ominaisuuksista, hakutavoista ja skeemarakenteista.

Rajapintapalvelu perustuu WFS 3.0 standardiluonnokseen ja rajapinnan tekninen kuvaus on julkaistu Open API 3.0 spesifikaation mukaisena. Paikkatietokohteita voidaan hakea id-tunnisteilla, ominaisuustiedoilla ja suorakaiderajauksella (bbox). Vastaukset palautetaan GeoJSON-tiedostomuodossa.

Oletuskoordinaatisto WFS 3.0 ja GeoJSON spesifikaatioiden mukaisesti on WGS 84 maantieteelliset koordinaatit. Palvelu tukee myös ETRS-TM35FIN, ETRS-TM34..36 ja ETRS-GK19..31FIN projisoituja koordinaatistoja sekä ETRS89 maantieteellistä koordinaatistoa.

Aineistolähteet ja käsitemallit

Kyselypalvelun aineistolähteenä on Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistot, jotka kuuluvat avoimen datan lisenssin piiriin. Palvelun aineistoa ajantasaistetaan jatkuvasti.

Em. linkin kautta löytyy myös kuvaukset Maastotietokannan kohdemallista, jonka luokituksessa on kuvattu mm. paikkatietokohteiden kohderyhmät ja kohdeluokat.  

GeoJSON-skeemat

Kyselypalvelua varten Maastotietokannan kohteiden GeoJSON-skeemat tuotetaan ohjelmallisesti karttapalveluiden tietopalvelua varten rakennetun tietopalvelutietokannan tietomallista. Tämä vastaa Maastotietokannan kohdemallia, mutta ei kaikilta osin aivan 1:1.

Palvelun tuottamat maastotietokohteiden GeoJSON-skeemat ovat ns. simple feature -tyyppisiä, eli tietorakenteissa ei ole sisäkkäisiä alikohteiden rakenteita, vaan ominaisuustiedot (attribuutit) löytyvät suoraan Feature-elementin alta. Yhteiset ominaisuudet kaikille palvelun tuottamille maastotietokohteille:

 • id-attribuutti on palvelukohtainen tunniste (integer-tyyppiä)
 • geometry : maastotietokohteen kohdeluokasta ja kohdetyypistä riippuen soveltuva geometria (esim. 'Point', 'LineString', 'Polygon')
 • yhteiset ominaisuudet suoraan Feature-elementin alla
  • mtk_id
  • sijaintitarkkuus
  • korkeustarkkuus
  • aineistolahde
  • alkupvm
  • kohderyhma
  • kohdeluokka

Lisäksi maastotietokohteesta riippuen kohteilla voi olla myös muita ominaisuustietoja suoraan Feature-elementin alla.

Kohteiden ominaisuuksien tietosisällön tarkempi kuvaus löytyy Maastotietokannan kohdemallista.

Rajapinnan kyselypalvelutuotteet

Kyselypalvelutuotteet (collections) maastotietokohteittain:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/collections

Tarkempi kuvaus esim. tieviiva- tai rakennus-maastotietokohteista (muut kohteet vastaavilla pyynnöillä):

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/collections/tieviiva

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/collections/rakennus

Eri maastotietokohteille sallitut kohdeluokat on julkaistu palvelun Open API-kuvauksessa (https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/api). Esimerkiksi tieviiva-maastotietokohteelle tämä tieto löytyy palvelupyyntöjen (/paths) kuvauksen alta kohdasta "/collections/tieviiva/items", jossa määritelty sallitut kohdeluokat:

 • {
   "name" : "kohdeluokka",
   "in" : "query",
   "description" : "Filter the collection by kohdeluokka",
   "required" : false,
   "style" : "form",
   "explode" : false,
   "schema" : {
    "type" : "integer",
    "format" : "int32",
    "enum" : [ 12131, 12132, 12141, 12111, 12112, 12151, 12312, 
          12152, 12313, 12121, 12122, 12314, 12316 ]
   }

Sallitut kohdeluokat lueteltu enumeraatiossa ja sisältö maastotietokohteittain perustuu Maastotietokannan kohdemalliin.

Skeemarakenne käy ilmi hakemalla esimerkkikohteita tiettyyn maastotietokohteeseen kuuluvalla kohdeluokalla (tässä esimerkkiaineisto haettu BBOX-lisärajauksella).

Esim. kohdeluokka 12111 (Autotie Ia) tieviiva-maastotietokohteessa:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/collections/tieviiva/items?kohdeluokka=12111&bbox=25.69,60.4,25.7,60.5

Esim. kohdeluokka 42211 (Asuinrakennus, 1-2 krs) rakennus-maastotietokohteessa:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/collections/rakennus/items?kohdeluokka=42211&bbox=25.695,60.495,25.7,60.5

 

 

Yhteensopivuus ja tuotteet

Kehitettäessä WFS 3.0 asiakassovelluksia kannattaa ensin tutustua WFS 3.0 standardardiluonnokseen.

Tämä WFS 3.0 palvelu on yhteensopiva standardiluonnoksen kanssa lukuunottamatta seuraavia poikkeuksia ja laajennuksia:

 • laajennus (epävirallinen): laajennettu koordinaatistotuki bbox-suorakaiderajauksissa (crs-bbox parametri) ja vastauksien geometrioissa (crs parametri)

Tuetut yhteensopivuusluokat (conformance classes):

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/conformance 

Palvelun tarjoamat tuotteet (collections) ja tuetut koordinaatistot: 

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/collections 

Open API kuvaukset

Open API 3.0 kuvauksessa on kerrottu tarkemmin kuinka palvelusta voidaan hakea metatietoa ja Maastotietokannan mukaisia paikkatietokohteita WFS 3.0 mukaisilla palvelupyynnöillä:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/api

Paikkatietokohteiden haku

Lyhyt ohje WFS 3.0 palveluiden eri hakutavoista (esim. paikkatietokohteen haku tunnisteella, vastausten sivutus, koordinaatistot ja suorakaiderajaukset, rajaus ominaisuustiedoilla) löytyy Nimistö (WFS 3.0) BETA palvelun dokumentaation kohdasta Kyselyt ja esimerkit. Ohjeessa kuvattuja hakutapoja voi soveltaa myös Maastotiedot (WFS 3.0) BETA palveluun, toki kohdeluokat skeemoineen ja hakuparametrit ovat tuotekohtaisia.

Alla muutama esimerkkihaku Maastotiedot (WFS 3.0) BETA palveluun.

Yhden (määrittelemättömän) paikkatietokohteen haku tietystä tuotteesta (kts. collections tunnisteen jälkeen sallitut tuotetunnisteet pyynnöllä https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/collections):

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/collections/kallioalue/items?limit=1

Maastotietokohteiden (tässä tieviiva-kohteeseen) haku BBOX-rajauksella (ETRS-TM35FIN) siten että myös vastauksessa geometriat palautetaan ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/collections/tieviiva/items?bbox=327000,6822000,327300,6822300&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Vastaava BBOX-haku ominaisuustietorajauksella lisättynä (vaaditaan että kohdeluokka on 12122 tai 12314):

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/collections/tieviiva/items?kohdeluokka=12122,12314&bbox=327000,6822000,327300,6822300&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Maastotietokohteen haku mtk_id-tunnisteella (tässä puisto-kohteesta):

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/wfs3/v1/collections/puisto/items?mtk_id=1299520678

Hakuparametreina käytettävissä olevat ominaisuudet on lueteltu kattavammin rajapinnan OpenAPI-kuvauksessa. 

BETA-julkaisu 2019-05 (palvelun ensimmäinen versio sisältää Maastotietokannan kohdemallin mukaisia maastotietokohteita).